Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1577. Pravilnik o prevozu šoloobveznih otrok in povračilu stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami v Občini Dobrepolje, stran 4435.

  
Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L), 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP- 2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20 – UPB2) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 14. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o prevozu šoloobveznih otrok in povračilu stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami v Občini Dobrepolje 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa:
– upravičence do brezplačnega prevoza šoloobveznih otrok in povračila stroškov prevoza,
– postopek za uveljavljanje pravice do brezplačnega prevoza oziroma do povračila stroškov prevoza,
– določitev višine povračila stroškov,
– podlago in način izplačevanja sredstev za povračilo stroškov iz proračuna Občine Dobrepolje,
– nadzor nad porabo sredstev.
2. člen 
(upravičenci) 
Pravico do brezplačnega prevoza imajo osnovnošolski otroci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini Dobrepolje:
– če je njihovo bivališče znotraj šolskega okoliša oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole,
– ki obiskujejo 1. razred osnovne šole, ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od šole,
– katerih pot v šolo znotraj šolskega okoliša je ogrožena zaradi velikih zveri, neglede na oddaljenost bivališča od šole,
– ki zaradi prešolanja obiskujejo šolo izven šolskega okolja in je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, v katero je prešolan,
– ki so otroci s posebnimi potrebami, ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od osnovne šole ali zavoda z dodatno strokovno pomočjo oziroma posebnim programom vzgoje in izobraževanja, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.
3. člen 
Do povračila stroškov prevoza so upravičeni:
– učenci, ki so upravičeni do brezplačnega šolskega prevoza, vendar ga občina iz upravičljivih okoliščin ne more organizirati, starši pa soglašajo, da sami vozijo otroka v šolo in iz nje,
– učenci, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo in imajo pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval šolo, v šolskem okolišu, v katerem prebiva,
– otroci s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od osnovne šole ali zavoda, če jim ni mogoče zagotoviti organiziranega prevoza in jih starši sami vozijo v šolo in iz nje.
4. člen 
(postopek za uveljavljanje pravice do brezplačnega prevoza oziroma do povračila stroškov prevoza) 
Občina Dobrepolje (v nadaljevanju občina) lahko organizira poseben prevoz v in iz šole oziroma zavoda, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno.
V primeru, da je šolski prevoz organiziran do šole, za katero je podana vloga za povračilo prevoznih stroškov, pa ga otroci na željo staršev oziroma skrbnikov ne koristijo, starši oziroma skrbniki do povračila stroškov niso upravičeni.
5. člen
Šolske prevoze za vse upravičence iz 2. člena tega pravilnika opravljajo izvajalci storitev, ki jih občina izbere skladno z zakonodajo, ki ureja javna naročila, oziroma v dogovoru z zavodi in osnovnimi šolami, ki izvajajo program osnovne šole oziroma vzgojne programe za otroke s posebnimi potrebami. Osnovna šola oziroma zavod mora občini za naslednje šolsko leto najkasneje do 15. 6. posredovati število in seznam učencev po razredih in vaseh, ki mora vsebovati ime in priimek, naslov bivališča in razred, ki ga bodo obiskovali v prihodnjem šolskem letu. Šola med letom sporoča morebitne spremembe.
Starši oziroma zakoniti zastopniki upravičenca posredujejo občinski upravi, najpozneje do 15. 6. za naslednje šolsko leto, pisno vlogo za uveljavljanje pravice do brezplačnega prevoza oziroma do povračila stroškov prevoza. V primeru priselitve v občino, se vlogo lahko odda tudi med letom.
Vloga mora vsebovati:
– podatke o staršu ali zakonitem zastopniku in upravičencu (ime, priimek, stalni ali začasni naslov, rojstni podatek upravičenca),
– številko in naziv transakcijskega računa vlagatelja ali osebe, kateri naj se izplača znesek stroškov prevoza,
– naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma šole, ki ga bo upravičenec obiskoval v novem šolskem letu,
– odločbo o usmeritvi (kopija, ki se jo predloži ob prvem uveljavljanju, oziroma ob novi odločbi),
– potrdilo zavoda oziroma šole o vključenosti v program za tekoče šolsko leto,
– druge podatke na zahtevo občine, v postopku odločanja o pravici in za izvrševanje pravice.
Postopek ugotavljanja upravičenosti vodi občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe, se z zakonitim zastopnikom sklene pogodba za čas tekočega šolskega leta.
Zakoniti zastopnik je dolžan o vseh spremembah, ki vplivajo na pravice po tem pravilniku, najpozneje v osmih dneh po nastanku obvestiti občinsko upravo.
6. člen 
(določitev višine povračila stroškov) 
Za upravičence iz četrte in pete alineje 2. člena in upravičence iz 3. člena pravilnika, se zagotovi povrnitev stroškov prevoza zakonitemu zastopniku na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na najkrajši relaciji med stalnim bivališčem upravičenca ter vzgojno izobraževalnim oziroma socialno varstvenim zavodom, šolo oziroma drugim izobraževalnim zavodom in nazaj. Upošteva se daljinomer zemljevid.najdi.si. Višina povračila na kilometer se obračuna v skladu z zakonodajo, ki ureja prevoz na delo in iz dela, ki jo določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Možno je tudi povračilo stroškov mesečne ali letne vozovnice, če otrok lahko uporablja sredstva organiziranega javnega prevoza.
7. člen 
(podlaga in način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stroškov iz proračuna Občine Dobrepolje) 
Podlaga za povrnitev prevoznih stroškov je mesečno potrdilo o številu dni, ko je bil upravičenec prisoten v zavodu oziroma šoli, ki ga mora zavod poslati občini najkasneje do petega koledarskega dne v mesecu za pretekli mesec (lahko se pošilja tudi na elektronski naslov odgovornega javnega uslužbenca). Ob pouka prostih dnevih se povračila prevoznih stroškov ne izplačuje.
Sredstva za povračilo prevoznih stroškov se na podlagi potrdila nakazujejo mesečno na transakcijski račun zakonitega zastopnika, kateremu je bila izdana odločba, v tridesetih dneh od prejetja potrdila zavoda oziroma šole.
8. člen 
(nadzor nad porabo sredstev) 
Nadzor nad izpolnjevanjem pravilnika izvaja občinska uprava, ki lahko preveri resničnost podatkov, posredovanih v vlogi.
Če se ugotovi, da so bili posredovani podatki napačni, mora pridobitelj neupravičeno pridobljena finančna sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v občinski proračun.
9. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 62/06).
10. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021
Videm, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

AAA Zlata odličnost