Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1626. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd za programsko obdobje 2015–2020, stran 4487.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-4) (Uradni list RS, št. 8/20) je Občinski svet Občine Dravograd na 16. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd za programsko obdobje 2015–2020 
1. člen 
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 51/15; v nadaljevanju: Pravilnik) se v naslovu za besedno zvezo »za programsko obdobje 2015–2020« doda besedilo »in 2021–2022« tako, da se sedaj naslov pravilnika glasi: »Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd za programsko obdobje 2015–2020 in 2021–2022«.
2. člen 
Drugi odstavek 1. člena Pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014, str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014); v nadaljevanju: državna pomoč;
– pomoč na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352/1, z dne 24. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba št. 1407/2013/EU) ter Uredbe Komisije (EU) št. 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (Uradni list EU L 215/3, z dne 7. 7. 2020, v nadaljevanju Uredba št. 2020/972 – določa podaljšanje veljavnosti Uredbe št. 1407/2013/EU do 31. 12. 2023); v nadaljevanju: pomoč de minimis ter za
– druge ukrepe.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2021
Dravograd, dne 22. aprila 2021
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala 

AAA Zlata odličnost