Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1596. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Log - Dragomer, stran 4446.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 12. redni seji dne 21. 4. 2021 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Občine Log - Dragomer
1. člen 
V 4. členu se peti odstavek Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) spremeni tako, da se glasi:
»(5) Občina se povezuje v širše lokalne samoupravne skupnosti skladno z Ustavo Republike Slovenije.«.
2. člen 
V 7. členu se doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. Lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.«.
Dosedanja 13. točka postane 14. točka.
3. člen 
8. člen četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»− evidenco nepremičnega in premičnega premoženja v skladu z veljavno zakonodajo,«.
4. člen 
V 9. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za potrebe iz prvega odstavka tega člena lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon.«.
5. člen 
V 10. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije se občinskim funkcionarjem določi v skladu z veljavno zakonodajo.«.
6. člen 
V 22. členu drugega odstavka se besedilo »Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve« spremeni tako, da se glasi »Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«.
7. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet ima Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinskega sveta.«.
8. člen 
26. člen se črta.
9. člen 
V 28. členu se besedilo »Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve« spremeni tako, da se glasi »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«.
10. člen 
V 37. členu se besedilo »Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve« spremeni tako, da se glasi »Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«.
11. člen 
V 38. členu tretjega odstavka se črta besedilo »ožjih delov občine,«.
12. člen 
V 39. členu se besedilo »Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve« spremeni tako, da se glasi »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«.
13. člen 
Ta sprememba statuta začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2016
Dragomer, dne 21. aprila 2021
Župan 
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost