Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1608. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2020, stran 4457.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17) je Občinski svet Občine Odranci na 17. seji dne 29. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Odranci za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2020. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Odranci za leto 2020 po posameznih finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih in realiziranih vrednostih posameznih projektov.
2. člen 
Proračun Občine Odranci za leto 2020 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
V EUR brez centov
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.961.239
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.318.511
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.091.230
700
Davki na dohodek in dobiček
982.414
703
Davki na premoženje 
102.645
704
Domači davki na blago in storitev
6.171
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
227.281
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
40.015
711
Takse in pristojbine
648
712
Denarne kazni
150
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714
Drugi nedavčni prihodki
186.468
72
KAPITALSKI PRIHODKI
45.485
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
45.485
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov 
0
731
Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
597.243
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
192.282
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
404.961
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.043.318
40
TEKOČI ODHODKI
420.197
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
107.115
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
18.486
402
Izdatki za blago in storitve
279.165
403
Plačila domačih obresti 
6.285
409
Rezerve
9.146
41
TEKOČI TRANSFERI
549.118
410
Subvencije
4.876
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
369.344
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
51.971
413
Drugi tekoči domači transferi
122.927
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.066.757
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.066.757
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
7.246
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
2.427
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4.819
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRIMANJKLJAJ)
–82.079
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA … (IV-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
484.500
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
586.050
55
ODPLAČILO DOLGA
586.050
550 Odplačilo domačega dolga
586.050
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)
–183.629
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–101.550
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII. –IX.=-III)
82.079
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. 2020
18.270
3. člen 
Saldo sredstev proračunske rezerve v višini 30.020,28 EUR (konto 91) se prenese med sredstva proračunske rezerve v leto 2021.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 124-17/2021
Odranci, dne 29. aprila 2021
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja 

AAA Zlata odličnost