Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Ob-2100/21, Stran 1111
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17, 18/18 in 3/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
4. javni razpis 
za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet Javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.
Razpisana sredstva 
po sklopih:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 500.000 evrov.
Sredstva za izvedbo ukrepa se zagotavljajo iz proračunske postavke 995310 – Odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča proračuna Republike Slovenije, ukrep NRP 2330-17-0027 Ukrepi proti zaraščanju
Vrsta javnega razpisa:
Odprti.
Začetek vnosa vlog 
in zaključek javnega razpisa:
Javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Vložitev vloge poteka od 24. 5. 2021 od 9. ure do zaprtja javnega razpisa.
Obdobje upravičenosti stroškov:
Skladno z 2. členom Uredbe so do podpore upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v registru kmetijskih gospodarstev vpisana z grafično enoto rabe kmetijskega zemljišča z vrsto rabe 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.
Informacije o razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana 
Tel. 01/580-77-92, E-mail: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS
2. Predmet podpore: predmet podpore je določen v 3. členu Uredbe.
3. Upravičenec: upravičenec je določen v 4. členu Uredbe.
4. Finančne določbe: finančne določbe so opredeljene v 9. členu Uredbe.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob oddaji vloge na javni razpis
Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati ob oddaji vloge na javni razpis, so določeni v 5. členu Uredbe.
Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 5. člena Uredbe priložiti:
– v primeru zakupa dolgoročno pogodbo o zakupu kmetijskih zemljišč v zaraščanju in soglasje lastnika posameznih zemljišč, na katerih se bo izvajal ukrep po tem javnem razpisu;
– seznam zemljiških parcel za posamezni GERK – kmetijsko zemljišče, namenjeno za izvajanje ukrepa odpravljanje zaraščanja, na katerih se bo izvajal ukrep po tem javnem razpisu;
– lokacijsko informacijo, ki ne sme biti starejša od 30 dni od vložitve vloge na javni razpis;
– pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih predpisana soglasja in dovoljenja pristojnih organov;
– pri odpravi zaraščanja na zemljiščih, ki so v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd, ustrezno dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije;
– izjavo o poravnanih davčnih obveznostih;
– podatek o številki transakcijskega računa vlagatelja;
– izjavo vlagatelja, ki je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, da ni v osebnem stečaju;
– izjavo vlagatelja, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
– izjavo vlagatelja, da ne presega skupnega zneska pomoči de minimis v skladu z drugim odstavkom 10. člena te uredbe; izjavo vlagatelja o nedodeljenih sredstvih za ista investicijska vlaganja;
– izjavo vlagatelja, da ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Evropske unije;
– izjavo vlagatelja, da vlogi ne gre za nepremičnino, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje;
– izjavo vlagatelja, ali gre za enotno podjetje, z navedbo podjetij, ki so z njim povezana, če je vlagatelj poslovni subjekt (Izjavo poda vlagatelj na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del Uredbe).
6. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis: obvezne priloge, ki jih mora vlagatelj priložiti k vlogi na javni razpis in brez katerih se vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev, so določene v 6. členu Uredbe.
7. Združevanje podpor in skupni znesek podpore: združevanje podpor in skupni znesek podpore so določeni v 10. členu Uredbe.
8. Pogoja ob vložitvi zahtevka za izplačilo podpore: pogoja, ki ju mora upravičenec izpolnjevati ob vložitvi zahtevka za izplačilo podpore, sta določena v 7. členu Uredbe.
9. Vlaganje vlog in postopek za dodelitev podpore: vlaganje vlog in postopek za dodelitev podpore sta določena v 11., 12. in 13. členu Uredbe.
10. Vlaganje zahtevkov za izplačilo podpore
Vlaganje zahtevkov za izplačilo podpore je določeno v 14. členu Uredbe.
Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev za izplačilo podpore priložiti izjavo, da je dela – odpravljanje zaraščanja izvedel v skladu s soglasji in dovoljenji pristojnih organov za območja varovanj in omejitev po posebnih predpisih.
11. Obveznosti upravičenca po izplačilu podpore: obveznosti upravičenca po izplačilu podpore so določene v 8. členu Uredbe.
12. Sprememba upravičenca: sprememba upravičenca je določena v 15. členu Uredbe.
13. Sankcije: sankcije za neizpolnjevanje obveznosti so določene v 16. členu Uredbe.
14. Višja sila in izjemne okoliščine: primeri višje sile in izjemnih okoliščin se priznavajo skladno z določbami 17. člena Uredbe.
15. Kontrola: Agencija izvaja kontrolo skladno z določbami 18. člena Uredbe
16. Hramba dokumentacije: dokumentacija se hrani skladno z 19. členom Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost