Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2074. Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-S)
2075. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-B)
2076. Zakon o dopolnitvi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1A)
2077. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D)
2078. Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N)
2079. Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K)
2080. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-A)

Sklepi

2081. Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki je bil 8. junija 2014

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2082. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Butan

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2164. Uredba o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano
2165. Uredba o spremembi Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis
2166. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013

Sklepi

2083. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Valletti, v Republiki Malti
2084. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Valletti, v Republiki Malti
2085. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Cape Townu
2086. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Cape Townu
2087. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Islamske republike Pakistan v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
2167. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2014/2015

Drugi akti

2088. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

MINISTRSTVA

2089. Pravilnik o vsebini in načinu predložitve letnega poročila političnih strank
2090. Pravilnik o določitvi akustičnega in vizualnega opozorila ter vizualnega simbola za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike
2091. Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga
2092. Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča Plum pox virus
2093. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila
2094. Odločba o prenehanju Ustanove Piters – Fundacija za pomoč žrtvam nasilja v družini in zasvojenosti igralništva
2095. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

BANKA SLOVENIJE

2096. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2014

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2097. Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
2098. Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
2099. Sklepi o imenovanjih in rešitvah v okrajnih volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2100. Sprememba tarife za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2101. Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
2102. Poziv Sveta za avtorsko pravo
2103. Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Celje

2104. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti na območju Mestne občine Celje

Črnomelj

2105. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črnomelj

Dobrepolje

2106. Cenik čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Dobrepolje

Dol pri Ljubljani

2107. Sprememba Statuta Občine Dol pri Ljubljani
2108. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani
2109. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani
2110. Sklep o načinu oblikovanja cene oskrbe s pitno vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov na območju Občine Dol pri Ljubljani

Dravograd

2111. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
2112. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o
2113. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd

Gorenja vas-Poljane

2114. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014
2115. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Hodoš

2116. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2014

Idrija

2117. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija

Ilirska Bistrica

2118. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica

Kobarid

2119. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Kobarid
2120. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
2121. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo urejenih dostopnih mest
2122. Sklep o določitvi izvajalca prometnega in obrežnega režima za urejena dostopna mesta
2123. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid

Kranj

2124. Obvezna razlaga prve alineje (2.1) točke 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja
2125. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj
2126. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem
2127. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj

Kuzma

2128. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Kuzma
2129. Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti

Loški Potok

2130. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2014-I

Metlika

2131. Razpis rednih volitev v svet Mestne skupnosti Metlika in svete krajevnih skupnosti na območju Občine Metlika

Miren-Kostanjevica

2132. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica

Murska Sobota

2133. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Nova Gorica

2134. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica

Novo mesto

2135. Javno naznanilo o podaljšanju javne razgrnitve predloga Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto

Podčetrtek

2136. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Podčetrtek

Puconci

2137. Razpis rednih volitev članov Svetov Krajevnih skupnosti na območju Občine Puconci

Radeče

2138. Sklep o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2014

Rečica ob Savinji

2139. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Rečica ob Savinji

Rogaška Slatina

2140. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina

Slovenj Gradec

2141. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno zazidavo Sn8
2142. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva za krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa
2143. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec
2144. Razpis rednih volitev članov svetov četrtnih in vaških skupnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

2145. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

2146. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice

Sodražica

2147. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07)

Škofja Loka

2148. Avtentična razlaga 7. člena Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Kamnitnik I
2149. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2014
2150. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Štore

2151. Razpis rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti na območju Občine Štore

Tišina

2152. Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti na območju Občine Tišina

Tržič

2153. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2013
2154. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2155. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič

Zagorje ob Savi

2156. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DB 2 – Dolgo Brdo

Železniki

2157. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Železniki

Žirovnica

2158. Spremembe Statuta Občine Žirovnica
2159. Spremembe Poslovnika občinskega sveta
2160. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2014
2161. Odlok o dopolnitvi Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Zelenici
2162. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica
2163. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda na območju Občine Žirovnica

POPRAVKI

2168. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
2169. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (OPN Sevnica)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti