Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2142. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva za krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa, stran 5651.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo) in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B) ter 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 33. seji dne 11. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva za krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
(splošno)
(1) S tem odlokom se sprejme »Občinski podrobni prostorski načrt na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva za krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa – v nadaljevanju: OPPN.
(2) OPPN je izdelal URBIS, Urbanizem, arhitektura, projektiranje in storitve d.o.o., Jezdarska ul. 3, 2000 Maribor, pod številko projekta 2013/OPPN-029.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN, območje OPPN, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo projektih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ter usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN. Odlok določa tudi ureditve izven območja OPPN, ki se nanašajo na ureditev komunalne in energetske infrastrukture.
(2) Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi grafični del in priloge, ki so na vpogled pri službi, pristojni za urejanje prostora v Mestni občini Slovenj Gradec.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
(1) Z OPPN se načrtujejo ureditve povezane z umestitvijo in izgradnjo novega hleva za krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa na kmetijskem zemljišču. Predvidena ureditev obsega:
– izgradnjo hleva za krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa,
– ureditve prostih površin,
– gradnja (priključevanje na) prometne in ostale gospodarske javne infrastrukture.
(2) Načrtujejo se tudi ostali posegi, vezani na vzpostavitev oziroma delovanje predvidene novogradnje, ki so izven ureditvenega območja OPPN.
III. OBMOČJE OPPN
4. člen
(ureditveno območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo trajni objekti, prometne, energetske, komunalne in druge ureditve ter spremljajoči objekti, ki jih zahteva predvidena izgradnja.
(2) Zemljišče predmetnega OPPN se nahaja v sklopu kmetije Hribernik, ki leži nad glavno cesto Stari trg – Podgorje. Območje je v naravi nepozidano, predstavlja travnik, skrajni vzhodni del je poraščen z gozdom. Na severnem delu se območja dotika dovozna cesta do objektov kmetije.
(3) Območje OPPN je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo in so priložene prikazu območja OPPN z načrtom parcelacije.
Območje OPPN načrtovane prostorske ureditve skladno z uradnim katarskim načrtom in geodetskim načrtom obsega parcele, oziroma dele parcel številka 338, 339, 342, 343, v k.o. Stari trg.
(4) Območje izven meje OPPN, kjer so načrtovane ureditve gospodarske javne infrastrukture, obsegajo parcele oziroma dele parcel:
– kanalizacija: 1313/4, 346/9, 350, k.o. Stari trg,
– vodovod: 1313/5, 1313/4, 346/9, 350, k.o. Stari trg.
(5) Velikost območja OPPN je 3 986 m2.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(umestitev načrtovane ureditve v prostor)
Hlev je umeščen v ovinku dovozne ceste, kjer je teren najbolj primeren zaradi razmeroma malega nagiba, lokacija je odmaknjena od sosedov in ni vidno izpostavljena (je skrita med gozdom in hribom). Hlev je umeščen tako, da ima dovoz iz obstoječe ceste in izkorišča najbolj raven del terena. Koritasti silos je postavljen na vzhodno stran v gozd.
6. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
(1) Ureditveno območje OPPN je dostopno z občinske ceste Stari trg – Podgorje preko dovozne ceste, po kateri je urejen dovoz do kmetije.
(2) Do območja je dostop direktno iz dovozne ceste.
(3) V OPPN so opisani tudi posegi in ureditve izven ureditvenega območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo gospodarske javne infrastrukture.
7. člen
(opis prostorskih ureditev)
Na območju OPPN je predvidena izgradnja novega hleva za krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa. Hlev je lociran tako, da je direkten dostop iz dovozne ceste, okoli hleva so utrjene površine. Na vzhodni strani je vzporedno s hlevom postavljen koritasti silos za skladiščenje silaže.
8. člen
(pogoji in usmeritve glede vrste dopustih dejavnosti, gradenj in drugih del ter objektov)
(1) Vrste dopustnih dejavnosti: kmetijska proizvodnja in z njo povezane storitve.
(2) Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, ki se dopuščajo:
– gradnja novih objektov,
– tekoča vzdrževalna in investicijska vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– nadzidave in dozidave objektov in naprav do opredeljenih gabaritov v tem odloku in dopustnih odstopanj, ki so opredeljena v tem odloku,
– odstranitev obstoječih objektov in rušitve stavb,
– rekonstrukcija objektov in naprav,
– funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše tehnologije,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v okviru določil tega odloka.
(3) Vrste dopustnih objektov, ki se dopuščajo skladno z veljavnimi predpisi ter v okviru določil tega odloka:
– Nestanovanjske stavbe:
– nestanovanjske kmetijske stavbe,
– nezahtevni in enostavni objekti v okviru določil tega odloka.
– Objekti prometne infrastrukture:
– ceste.
– Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:
– distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja, naprave za alternativno rabo energije (fotovoltajika ipd).
9. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov)
V grafičnih podlogah je označeno maksimalno območje pozidave in načelno zarisan tloris objekta. Natančno se tloris določi v tehnični dokumentaciji. Območje pozidave je območje za postavitev stavbe, znotraj katerega je tloris objekta lahko enak ali manjši od območja pozidave ali bolj razgibane oblike od zarisane. Hlev je pritličen (možno je izkoristiti mansardo) s streho dvokapnico, naklona od 25° do 35°. Na vzhodni strani je vzporedno s hlevom postavljen koritasti silos za skladiščenje silaže. Nezahtevni in enostavni objekti lahko imajo tudi enokapno ali ravno streho. Fasade naj bodo nevpadljivih, pastelnih barv.
10. člen
(pogoji in usmeritve za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Znotraj območja OPPN je dovoljena gradnja in ureditev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti (razen ograj in podpornih zidov) naj bodo od parcelne meje s sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni minimalno 1,00 m. Ograje in podporni zidovi naj bodo od parcelne meje odmaknjeni minimalno 0,20 m. Na parcelno mejo so lahko postavljeni le s soglasjem lastnika zemljiške parcele, na katero mejijo.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
11. člen
(prometno omrežje)
Območje je dostopno preko obstoječe dovozne poti na JP 878371, ki se navezuje na državno regionalno cesto Slovenj Gradec–Mislinjska Dobrava. Okoli objekta je predvidena ureditev utrjenih površin.
12. člen
(skupne določbe glede komunalnega in energetskega urejanja)
(1) Vsi podatki o obstoječi in predvideni komunalni infrastrukturi so povzeti iz katastra posameznih upravljavcev ter izdelane projektne dokumentacije za načrtovano pozidavo.
(2) Pred pričetkom nadaljnjih aktivnosti je potrebno pridobiti točne podatke o legi komunalnih vodov. Vse tehnične rešitve prilagoditi zahtevam upravljavca ter upoštevati faznost izvedbe.
(3) Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve ob upoštevanju smernic posameznih upravljavcev. Podrobnejše rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji ob upoštevanju smernic in pogojev upravljavcev.
13. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Predviden objekt se priključi na obstoječ javni vodovod PE 90, ki zagotavlja tudi protipožarno vodo.
(2) Priključek se izvede po obstoječi dovozni poti in lokalni cesti. Dimenzije priključka in natančna lega se določijo v projektni dokumentaciji v skladu s pogoji upravljalca.
14. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Odvod odpadnih vod se uredi preko ločenega sistema odvajanja.
(2) Fekalne odpadne vode se vodijo v obstoječo javno kanalizacijsko omrežje sistema Slovenj Gradec v obstoječi jašek v lokalni cesti. Priključni del se izvede po obstoječi dovozni poti.
(3) Meteorne vode iz strešin se vodijo ločeno preko ustrezno dimenzioniranih peskolovov v obstoječ ribnik s funkcijo zadrževalnika in ponikalnika.
(4) Gnojevka in odpadna voda iz molzišča se zbirata v kanalih pod hlevom. Kapaciteta gnojne jame mora ustrezati 6 mesečnemu skladiščenju gnojevke, izvedba pa vodotesna in odporna na gnojevko.
15. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Objekt se priključi na elektroenergetsko omrežje preko obstoječega priključka.
(2) Pri nadaljnjem načrtovanju in izgradnji omrežja je potrebno upoštevati predpise s področja oskrbe z električno energijo, tehnične smernice in smernice oziroma pogoje upravljavca. Pri izgradnji je potrebno zagotoviti ustrezne odmike med posameznimi komunalnimi vodi
(3) Vsa dela se izvajajo v skladu s pogoji upravljavca in izdelano projektno dokumentacijo.
16. člen
(ogrevanje)
Objekt ne bo ogrevan.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
17. člen
(kulturna dediščina)
(1) Območje OPPN se nahaja v območju kulturnega spomenika Mislinjska Dobrava – Rimska cesta Celeia-Virunum (EŠD 7954).
(2) Tekom vseh gradbeno-zemeljskih posegov mora investitor zagotoviti vzporedno arheološko raziskavo ob gradnji s stalno prisotno manjšo strokovno ekipo (arheolog in tehnik, delavci po potrebi). V primeru najdb in pozitivne kulturne plasti bodo gradbeno – zemeljska dela začasno ustavljena, znotraj gradbenega okvira pa bodo izvedene nadaljnje arheološke raziskave. Arheološke raziskave morajo potekati v smislu sedemindvajsete alineje 3. člena ZVKD-1 in na osnovi 31. in 34. člena ZVKD-1 ter v skladu s Pravilnikom o arheoloških raziskavah (Uradni list RS, št. 3/13).
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
18. člen
(varstvo pred onesnaženjem zraka)
(1) Skladno s podzakonskim aktom o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku, se območje OPPN nahaja v območju II. stopnje onesnaženosti.
(2) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo možno mero je potrebno upoštevati veljavne predpise.
(3) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:
– vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu;
– preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;
– čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne ceste;
– protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz.
19. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje sodi v IV. stopnjo varstva pred hrupom. Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo.
(2) Pri izvedbi predvidenega posega v prostor je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo.
(3) Pri načrtovanju morebitnih klimatskih naprav, ki povzročajo hrup, naj se upoštevajo ukrepi in standardi varstva pred hrupom.
20. člen
(varstvo voda in vodnih virov)
(1) Območje OPPN leži izven vodovarstvenih območij.
(2) Za zagotovitev varstva okolja in vodnih virov je potrebno pri nadaljnjem načrtovanju in gradnji naslednje:
– zgraditi ustrezen sistem odvodnje vseh vrst odpadnih vod iz območja,
– zgraditi ustrezno vodotesno gnojno jamo in odporno na gnojevko,
– zgraditi silos vodotesen in odporen na kislino,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda.
(3) Zaradi izgradnje predvidenega objekta je potrebno ustrezno urediti odvod zalednih vod. Projektne rešitve morajo upoštevati prispevne površine zalednega območja, terenske danosti območja, pretočnost obstoječega stanja in podati ustrezne rešitve, ki bodo zagotovile varnost predvidenih objektov.
21. člen
(ohranjanje narave)
Na območju predmetnega OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
22. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki se vrši v skladu z občinskim odlokom.
(2) Ravnanje z gradbenimi in kosovnimi odpadki mora biti v skladu z določili veljavne zakonodaje, prav tako ravnanje z morebitnimi industrijskimi in posebnimi odpadki.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
23. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Območje OPPN se nahaja izven vseh naravnih omejitev kot so poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena. V širšem ureditvenem območju OPPN so zadostni običajni zaščitni ukrepi pred erozijo.
(2) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,100 g. Tveganje nastanka plazov zaradi potresa je v tem območju srednje. Za objekt ni potrebna gradnja zaklonišča, potrebna je ojačitev prve plošče.
(3) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno ob upoštevanju sledečega:
– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije,
– nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj,
– nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov in
– nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov.
24. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Območje OPPN se nahaja na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja srednja. Vžigalica že lahko povzroči požar. V gozdu je širjenje požara srednje hitro, na odprtem prostoru kar hitro. Ogenj gori na površini s srednjim plamenom, pri tem zgori nekaj kompaktnega organskega materiala. Kontrola požara ni težka, požar se pogasi s srednje velikimi napori.
(2) Načrtovane stavbe se uvrščajo med požarno manj zahtevne objekte. Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije požarne varnosti, kadar je to zahtevano s predpisi o študiji požarne varnosti. Kadar izdelava študije požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta Zasnova požarne varnosti, ki na kratek in pregleden način določa potrebne ukrepe, povezane s/z:
– ustreznimi zagotovitvami potrebnih odmikov od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,
– nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po stavbah,
– evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje,
– zagotovitvijo virov vode in naprav za gašenje ter neoviran in varen dovoz, dostop in delovne površine za intervencijska vozila.
Študija oziroma zasnova požarne varnosti sta sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Povzetek vsebine študije požarne varnosti oziroma zasnove požarne varnosti, mora biti naveden v obrazcu Izkaz požarne varnosti stavbe. Izkaz požarne varnosti stavbe je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta.
Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte morajo biti zagotovljeni potrebni odmiki od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE PODROBNEGA NAČRTA
25. člen
(etapnost gradnje)
OPPN se lahko izvaja v več etapah (tudi del stavbe), ki so časovno medsebojno neodvisne. Vsaka etapa mora biti zaključena funkcionalna celota vključno s prometno, komunalno, energetsko in infrastrukturno ureditvijo, priključki ter zunanjimi ureditvami.
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
26. člen
(skupne določbe glede dopustnih odstopanj)
(1) Pri uresničitvi OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem projektiranju ali podrobnejšem proučevanju prometnih, energetskih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, okoljskih, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s čimer pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije oziroma nosilci urejanja prostora.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se vse lokacije objektov in naprav natančno določi. Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v kartografskih prilogah, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov.
27. člen
(odstopanja pri načrtovanju objektov)
(1) V grafičnih podlogah je označeno maksimalno območje pozidave in načelno zarisan tloris objekta. Natančno se tloris določi v tehnični dokumentaciji. Območje pozidave je območje za postavitev stavbe, znotraj katerega je tloris objekta lahko enak ali manjši od območja pozidave ali bolj razgibane oblike od zarisane.
(2) Preseganje višinskih gabaritov stavb je možno le za postavitev strojne opreme (klime, prezračevalni sistemi, dimniki, sončni kolektorji, fotovoltaika …).
(3) Zarisani odmiki objektov se lahko spreminjajo v skladu z dovoljenimi odstopanji.
28. člen
(odstopanja glede energetske in komunalne ureditve)
Dopustna so odstopanja od rešitev opredeljenih v predmetnem OPPN (trase posameznih vodov, mesta, način priključevanja ipd.). Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji ob upoštevanju usmeritev tega OPPN, upoštevanju veljavne zakonodaje, predpisanih odmikov med posameznimi komunalnimi vodi. Spremembe lege in trase posameznih vodov so dopustne tudi v primeru težav pri pridobivanju zemljišč.
XI. OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV
29. člen
(pogoji za vzdrževalna in druga dela)
(1) Za vzdrževalna in investicijska dela, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje kot za novogradnje. Dozidave in nadzidave objektov se morajo uskladiti s celotno stavbno maso objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem in gradbenimi materiali osnovnega.
(2) Pri urejanju okolice objektov mora izdelovalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material in urediti okolico.
30. člen
(obveznost ob pripravi projektne dokumentacije)
(1) Med pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo gospodarske javne infrastrukture izven območja OPPN mora investitor pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljavca obravnavane infrastrukture.
(2) Pred začetkom gradnje mora investitor pridobiti geotehnične pogoje gradnje.
31. člen
(obveznost v času gradnje)
(1) V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščiti obstoječe infrastrukturne vode,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,
– sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vkopi),
– skladno z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi,
– v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene službe,
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane.
(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati skladno s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
XII. KONČNE DOLOČBE
32. člen
(arhiviranje in vpogled v OPPN)
OPPN v analogni in digitalni obliki se hrani in je na vpogled pri službi pristojni za urejanje prostora v Mestni občini Slovenj Gradec.
Arhiviranje in vpogled v podrobni načrt se zagotavljata v digitalni in analogni obliki. V primeru neskladnosti se uporablja analogna oblika.
33. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-19/2012
Slovenj Gradec, dne 20. junija 2014
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.