Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2114. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014, stran 5611.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13) in 107. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 23. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014
1. člen
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13, z dne 27. 12. 2013) se v 2. členu spremeni tako, da se na novo glasi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/podskupina kontov            |   Proračun|
|                         |  leta 2014|
|                         |   (v EUR)|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  12.798.577|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  7.582.392|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  6.028.789|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK          |  5.556.668|
|    |IN DOBIČEK               |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |   302.640|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO        |   168.950|
|    |IN STORITVE               |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |706 DRUGI DAVKI             |     531|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |  1.553.604|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU         |   228.060|
|    |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA        |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE        |    1.500|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI    |    1.500|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |    22.000|
|    |STORITEV                |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |  1.300.544|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |   757.105|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |   178.447|
|    |SREDSTEV                |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG      |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |   578.658|
|    |NEOPREDMETENIH SREDSTEV         |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)       |    1.900|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |    1.900|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE     |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)      |  4.457.179|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI         |   951.674|
|    |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ   |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|741   |PREJETA SREDSTVA            |  3.505.505|
|    |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA         |       |
|    |IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE  |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  13.978.638|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |  2.668.246|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |   438.136|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV       |    66.626|
|    |ZA SOCIALNO VARNOST           |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  2.036.726|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |    27.060|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |409 REZERVE               |    99.698|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |  2.568.181|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |410 SUBVENCIJE             |    70.680|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM       |  1.951.669|
|    |IN GOSPODINJSTVOM            |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN |   199.337|
|    |USTANOVAM                |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |   346.495|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  8.455.655|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  8.455.655|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)    |   286.556|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |   266.950|
|    |FIZ. OSEBAM               |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM|    19.606|
|    |UPORABNIKOM               |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. |  –1.180.061|
|    |– II.)                 |       |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|75 IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|    15.000|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)      |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |    15.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|44 V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    27.100|
|    |DELEŽEV (440+441)            |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |440 DANA POSOJILA            |    27.100|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN  |      0|
|    |FINANČNIH NALOŽB            |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |   –12.100|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |       |
|    |V.)                   |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|VII.  |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI |  –1.192.161|
|    |MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN   |       |
|    |DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.)  |       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE (500)           |  1.283.885|
|VIII.  |                    |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |  1.283.885|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|55 IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   104.261|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |   104.261|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)      |  1.179.624|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|XI.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –12.537|
|    |RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VIII.) –|       |
|    |(II.+V.+IX.)              |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |    12.537|
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-006/2013-016
Gorenja vas, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Janez Čadež l.r.