Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2109. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, stran 5605.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 20/11 in 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) ter 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 18. redni seji dne 18. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10 in 106/12) tako, da se glasi:
»Za izvajanje programov za predšolske otroke se v zavodu organizira Vrtec pri Osnovni šoli Janka Modra, ki deluje na naslednjih lokacijah:
– enota vrtca Dol na lokaciji Videm 17/c, Dol pri Ljubljani,
– enota vrtca Dolsko na lokaciji Dolsko 85/a, Dol pri Ljubljani,
– dva začasna oddelka vrtca v Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani, na lokaciji Videm 17,
– en začasni oddelek vrtca v stavbi župnišča na lokaciji Dol pri Ljubljani 1/f,
– en začasni oddelek vrtca v stavbi PGD Dol pri Ljubljani na lokaciji Videm 48 in
– en začasni oddelek vrtca v stavbi Kulturni dom Dolsko na lokaciji Dolsko 55.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0001/2007-29
Dol pri Ljubljani, dne 19. junija 2014
Po pooblastilu župana
Marija Zajec l.r.
Podžupanja
Občine Dol pri Ljubljani