Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2125. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj, stran 5622.

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 49. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 45/09) ter 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 35. seji dne 18. 6. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj
I. PREDMET TARIFNEGA PRAVILNIKA
1. člen
S tem pravilnikom se določa tarifni sistem za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj za gospodinjstva ter pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost.
Pravilnik določa način oblikovanja postavk tarifnega sistema in način obračunavanja storitev za:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje in odvoz:
a) mešanih komunalnih odpadkov z rednim odvozom,
b) ločeno zbrane odpadne embalaže z rednim odvozom,
c) ločenih frakcij komunalnih odpadkov na ekoloških otokih in zbirnih centrih ter kosovnih odpadkov,
2. zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
3. obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
2. člen
Izvajalec javne službe ločeno vodi stroške, ki nastajajo v zvezi z:
– odvozom mešanih komunalnih odpadkov z rednim odvozom,
– odvozom ločeno zbrane odpadne embalaže z rednim odvozom,
– delovanjem zbirnih centrov,
– zbiranjem in odvozom ločenih frakcij z ekoloških otokov,
– odvozom kosovnih odpadkov,
– zbiranjem in odvozom nevarnih odpadkov,
– manipulacijo oziroma pretovarjanjem odpadkov,
– nabavo in razvozom zabojnikov prostornine od 80 do 1100 litrov,
– odvozom biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
– obdelavo in odlaganjem ostankov predelave komunalnih odpadkov,
– oddajo biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.
Prihodki doseženi s posebnimi storitvami se upoštevajo pri kalkulaciji lastne cene.
3. člen
Cena posamezne storitve je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitve, ki sta na računu prikazane ločeno.
Cena javne infrastrukture vključuje:
– stroške amortizacije ali najema javne infrastrukture,
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki so stroški odškodnin za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
– odhodke financiranja, ki so stroški obresti in drugi stroški, povezani z dolžniškim financiranjem gradnje in obnove infrastrukture javne službe. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi predpisanih pogodb.
Cena opravljanja storitev vključuje vse stroške, ki se nanašajo na opravljanje storitve.
II. OBRAČUN STORITEV ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
4. člen
Cena storitve zbiranja odpadkov, izražena v EUR na kilogram, se ugotovi kot količnik med stroški zbiranja odpadkov in celotno količino zbranih odpadkov iz 1. točke drugega odstavka 1. člena tega pravilnika.
5. člen
Povprečna količina odpadkov na osebo v kilogramih je ugotovljena kot količnik med celotno količino zbranih odpadkov iz gospodinjstev izraženo v kilogramih in številom oseb v občini.
Obračunska količina odpadkov za posamezno gospodinjstvo je produkt med povprečno maso odpadkov na osebo in številom oseb v gospodinjstvu.
Mesečni obračun storitve zbiranja odpadkov za gospodinjstva se izvede po naslednji formuli:
Znesek (v EUR) = cena (v EUR na kilogram) x povzročena količina odpadkov v gospodinjstvu v kilogramih (število oseb x povprečna masa povzročenih odpadkov na osebo v občini)
6. člen
Uporabnikom, ki izvajajo poslovno dejavnost se poleg zbiranja mešanih komunalnih odpadkov zaračuna tudi zbiranje odpadne embalaže po povprečni masi odpadkov, ugotovljeni na liter zabojnika.
Mesečni obračun storitve zbiranja odpadkov za uporabnike, ki izvajajo poslovno dejavnost se izvede po naslednji formuli:
Znesek (v EUR) = cena (v EUR na kilogram) x povzročena količina odpadkov v kilogramih (prostornina zabojnika x povprečna masa povzročenih odpadkov na liter zabojnika)
Tarifne postavke se oblikujejo posebej za vse tipizirane prostornine zabojnikov.
III. OBRAČUN STORITVE ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV
7. člen
Cena storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odreza, izražena v EUR na kilogram, se ugotovi kot količnik med stroški zbiranja in oddaje bioloških odpadkov in količine zbranih odpadkov v kilogramih.
Povprečna masa odpadkov na liter zabojnika za zbiranje bioloških odpadkov se ugotovi kot količnik med maso zbranih bioloških odpadkov in skupno prostornino vseh zabojnikov za zbiranje bioloških odpadkov v občini.
Količina odpadkov posameznega uporabnika izražena v kilogramih je produkt med povprečno maso bioloških odpadkov na liter in prostornino zabojnika za zbiranje bioloških odpadkov, pri čemer je upoštevana pogostost odvoza enkrat tedensko.
Mesečni obračun storitve zbiranja bioloških odpadkov se izvede po naslednji formuli:
Znesek (v EUR) = cena (v EUR na kilogram) x povzročena količina odpadkov v kilogramih (prostornina zabojnika za biološke odpadke x povprečna masa zbranih bioloških odpadkov na liter zabojnika v občini)
V obdobju, ko se javna služba izvaja na štirinajst dni, se obračunana količina storitve pomnoži s faktorjem 0,5.
Več uporabnikov v individualnih objektih lahko odlaga odpadke v skupno posodo. Količina, ki se obračuna posameznemu uporabniku, je enaka količniku med skupno količino in številom odjemnih mest, ki uporablja isti zabojnik za zbiranje bioloških odpadkov.
IV. OBRAČUN STORITEV OBDELAVE IN ODLAGANJA ODPADKOV
8. člen
Cena storitev obdelave in odlaganja odpadkov, izražena v EUR na kilogram, se ugotovi kot količnik med stroški obdelave ter odlaganja odpadkov in celotne količine zbranih odpadkov v kilogramih.
Povprečna masa odpadkov na liter zabojnika za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov se ugotovi kot količnik med maso vseh zbranih odpadkov in skupno prostornino vseh zabojnikov za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v vseh občinah, kjer Komunala Kranj, d.o.o. izvaja storitev zbiranja odpadkov na mesec.
Količina odpadkov za posamezno odjemno mesto izražena v kilogramih je produkt med povprečno maso odpadkov na liter in prostornino zabojnika za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je upoštevana pogostost odvoza enkrat tedensko.
Mesečni obračun storitev obdelave in odlaganja odpadkov se izvede po naslednji formuli:
Znesek (v EUR) = cena (v EUR na kilogram) x povzročena količina odpadkov na odjemnem mestu v kilogramih (prostornina zabojnika za mešane komunalne odpadke x povprečna masa odloženih odpadkov na liter zabojnika v vseh občinah)
Na območjih, kjer izvajalec javne službe izvaja odvoz odpadkov na štirinajst dni, se pri obračunski količini upošteva faktor 0,5.
Več uporabnikov lahko odlaga odpadke v skupni zabojnik. Pri obračunu storitve se kot kriterij razdelitve količine odpadkov med posamezne uporabnike upošteva število oseb v posameznem gospodinjstvu. Če si isti zabojnik deli več uporabnikov, se kot najmanjša obračunska količina na osebo upošteva 30 litrov na mesec.
9. člen
Obračun storitev zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov za posamezno počitniško hišo ali za stanovanje, ki se uporablja kot počitniško stanovanje, je enak obračunu storitev, kot ga določa ta pravilnik za gospodinjstvo z eno osebo in 80-litrski zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.
10. člen
Sklep o višini tarifnih postavk sprejme svet Mestne občine Kranj.
V. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 4. 2014 oziroma po potrditvi cen.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 104/06).
Št. 354-77/2014-2-4605
Kranj, dne 18. junija 2014
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.