Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2143. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 5655.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 38/10, 127/06, 38/10 in 57/11), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94 in 32/06), 3., 26., 192. in 202. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB8, Uradni list RS, št. 29/11, 21/13 in 111/13), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1 in 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 33. redni seji dne 11. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/04 in 108/08)
1. člen
V 5. členu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/04 in 108/08) (v nadaljevanju: odlok) se za besedno zvezo »javnih površin« doda: »in streh«.
2. člen
Besedilo tretjega odstavka 6. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah in Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja komunala Slovenj Gradec d.o.o. izvaja Javno podjetje komunala Slovenj Gradec d.o.o.«
3. člen
14. členu odloka se črta drugi odstavek.
4. člen
V drugem odstavku 15. člena odloka se črta tretja alineja.
5. člen
V 18. členu odloka se črta besedilo v oklepaju.
6. člen
Spremeni se naslov VI. poglavja odloka tako, da glasi:
»VI. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN STOPNJE ONESNAŽENOSTI TER OBRAČUN STORITEV«
7. člen
Besedilo 28. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se uporabnikom zaračunavajo naslednje storitve javne službe:
– odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
– odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
– storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
– čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin in
– čiščenje padavinske odpadne vode s streh.
Enota količine storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je določena v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, v nadaljevanju: Uredba MEDO).«
8. člen
Doda se nov 28.a člen, ki se glasi:
»Ceno storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda za območje občine predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe skladno z določili veljavne Uredbe MEDO in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.«
9. člen
V drugem odstavku 29. člena se številka v oklepaju nadomesti s številko »74/2007«.
10. člen
Besedilo prvega odstavka 31. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Stroške odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode izvajalec javne službe mesečno zaračunava uporabnikom. Uporabnik je dolžan račun plačati najkasneje do dneva zapadlosti, v nasprotnem primeru se mu zaračunajo zakonsko veljavne zamudne obresti.«
V drugem odstavku 31. člena se beseda »kanalščina« nadomesti z besedno zvezo »stroškov odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode«.
11. člen
Spremeni se naslov IX. poglavja odloka tako, da se glasi:
»IX. ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH, KI NISO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO«
12. člen
Besedilo 36. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna izgradnja male komunalne čistilne naprave (MKČN), oziroma nepretočne greznice v skladu z veljavno zakonodajo.
Na območjih, kjer po operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v Mestni občini Slovenj Gradec ni predvidena gradnja javne kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe pretočne greznice odstraniti iz uporabe v zakonsko predpisanih rokih in jih nadomestiti z MKČN ali nepretočnimi greznicami, ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom glede tehnične izvedbe in dodatne obdelave očiščene odpadne vode.
Skladno z Uredbo o malih komunalnih čistilnih napravah izvajalec za naprave do zmogljivosti 50 PE na stroške uporabnika izdela oceno obratovanja, ki se izdela po zakonsko predpisanem navodilu. Ceno izdelave ocene obratovanja kot storitev javne službe potrdi občinski svet na predlog izvajalca v skladu z merili iz predpisa, ki ureja oblikovanje cen obveznih občinskih GJS varstva okolja.«
13. člen
Besedilo 37. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za stavbe v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:
– redno praznjenje komunalne vode iz nepretočnih greznic in njeno čiščenje na komunalni čistilni napravi
– prevzem blata iz obstoječih greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE najmanj enkrat na 3 leta, ter njegovo obdelavo na komunalni čistilni napravi
– prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen obratovanja za MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz male čistilne naprave.«
14. člen
Doda se nov 37.a člen, ki se glasi:
»V primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu, izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne službe zagotavlja samo storitve iz tretje alineje prejšnjega odstavka.
Določbe prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo samo v primeru, če lastnik nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.«
15. člen
Doda se nov 37.b člen, ki se glasi:
»Mestna občina Slovenj Gradec lahko, v interesu pospeševanja uvajanja malih komunalnih čistilnih naprav, na področjih, ki ne bodo opremljena s kanalizacijskim omrežjem, za individualne investitorje dodeljuje subvencije, kot obliko nepovratnega sofinanciranja investicije.
Mestna občina Slovenj Gradec ureja vsa vprašanja v zvezi s podeljevanjem finančnih spodbud v posebnem pravilniku.
Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje finančne spodbude skladno s svojimi vsakoletnimi proračunskimi možnostmi.«
16. člen
Spremeni se naslov XIV. poglavja odloka tako, da se glasi:
»XIV. INŠPEKCIJSKI NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE«
17. člen
Doda se novi 50. člen odloka, ki se glasi:
»Za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in izrekanje sankcij je pristojen Medobčinski inšpektorat Koroške.«
Dosedanji 50. člen odloka se preštevilči, tako da postane 50.a člen.
18. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-05-11/2004
Slovenj Gradec, dne 23. junija 2014
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.