Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

Ob-2922/14 , Stran 1615
Ob-2922/14
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. II. Predmet prodaje so sledeča že več let prazna stanovanja: 1. dvosobno stanovanje, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Pretnerjeva ulica 5, Postojna, zgrajene leta 1970, z neto tlorisno površino stanovanja 59,70 m2, identifikacijski znak 2490-892-2, k.o. 2490 Postojna, izklicna cena: 44.300,00 EUR; 2. enosobno stanovanje, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Vojkova ulica 6, Postojna, zgrajene leta 1954, z neto tlorisno površino stanovanja 44,90 m2, identifikacijski znak 2490-750-5, k.o. 2490 Postojna, izklicna cena: 33.900,00 EUR; 3. dvosobno stanovanje, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 30, Postojna, zgrajene leta 1926, z neto tlorisno površino stanovanja 82,20 m2, identifikacijski znak 2490-343-10, k.o. 2490 Postojna, izklicna cena: 57.700,00 EUR; 4. dvosobno stanovanje, v II. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Stjenkova ulica 4, Postojna, zgrajene leta 1970, z neto tlorisno površino stanovanja 53,50 m2, identifikacijski znak 2490-475-9, k.o. 2490 Postojna, izklicna cena: 47.590,00 EUR (v ceni je zajeta tudi pripadajoča klet, ki ima svojo št. dela stavbe: 2490-475-38), 5. dvosobno stanovanje, v II. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Stjenkova ulica 4, Postojna, zgrajene leta 1970, z neto tlorisno površino stanovanja 55,40 m2, identifikacijski znak 2490-475-10, k.o. 2490 Postojna, izklicna cena: 46.450,00 EUR (v ceni je zajeta tudi pripadajoča klet, ki ima svojo št. dela stavbe: 2490-475-39); 6. dvosobno stanovanje, v III. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Stjenkova ulica 4, Postojna, zgrajene leta 1970, z neto tlorisno površino stanovanja 55,40 m2, identifikacijski znak 2490-475-14, k.o. 2490 Postojna, izklicna cena: 46.040,00 EUR (v ceni je zajeta tudi pripadajoča klet, ki ima svojo št. dela stavbe: 2490-475-48). III. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izklicno ceno. 2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. V primeru, da bi več ponudnikov oddalo enako najugodnejšo ponudbo, bodo le-ti nemudoma po izteku roka za oddajo ponudb pozvani k dopolnitvi le teh. V primeru, da se situacija ponovi, bo prodajalec z najugodnejšimi ponudniki opravil dodatna pogajanja o ceni. 5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo pravico pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo. 6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnine na račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 7. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo. 8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 9. Prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. IV. Vsebina ponudbe: Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, – izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in s.p., – navedbo nepremičnine in ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemno-informacijska pisarna, pisarna št. 3/2) ali prejmejo v elektronski obliki na podlagi povpraševanja, ki ga posredujejo na elektronski naslov: obcina@postojna.si z navedbo zaporedne številke nepremičnine iz tega razpisa za katero želijo razpisno dokumentacijo. Podrobni podatki glede nepremičnin so na voljo na naslovu prodajalca – na tel. 05/728-07-24 (kontaktna oseba: Bernarda Ugovšek Biščak). Termin ogleda nepremičnin je mogoče dogovoriti na tel. 05/720-07-00 (Stanovanjska d.o.o Postojna). V. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod točko ____« naj ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani ovojnice morata biti označena naziv in naslov pošiljatelja. 2. Rok za zbiranje ponudb je do vključno četrtka, dne 28. 8. 2014 do 12. ure. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do tega roka in ure prispele na naslov prodajalca. Nejavno odpiranje ponudb bo istega dne ob 14. uri, v prostorih prodajalca, izvedla komisija imenovana s strani prodajalca. 3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 2. točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 60 dni od oddaje ponudbe. 5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 3 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 5 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri ponudnika oziroma vročitvi sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku in za to nima opravičljivih razlogov, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. V primeru, da ponudnik izkaže, da iz opravičljivega razloga pogodbe v roku 8 dni po opravljeni izbiri ne more skleniti, lahko prodajalec rok za sklenitev pogodbe podaljša še za 8 dni in začasno zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanjem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino. 6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko pooblaščena oseba s soglasjem župana ustavi začeti postopek, in sicer najkasneje do sklenitve kupoprodajne pogodbe. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
Občina Postojna