Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2170. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A)

DRŽAVNI SVET

2171. Sklep o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2172. Uredba o pomožni policiji
2266. Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
2267. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

2173. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
2174. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
2175. Odredba o prenehanju veljavnosti Sklepa o stroških strokovnega izpita

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2176. Sklepi o prenehanju funkcij in imenovanju članov in namestnikov članov v okrajnih volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2177. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
2178. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2014
2179. Poročilo o gibanju plač za april 2014

OBČINE

Ajdovščina

2180. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014
2181. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ajdovščina

Brezovica

2182. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti Občine Brezovica

Celje

2251. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2014

Cerknica

2252. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica v letu 2014

Cerkno

2253. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerkno v letu 2014
2254. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno

Dobrova-Polhov Gradec

2183. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec

Dravograd

2184. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd
2185. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Dravograd

Gornji Petrovci

2186. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Gornji Petrovci

Grosuplje

2187. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Grosuplje

Hrpelje-Kozina

2188. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2013
2189. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje - Kozina

Idrija

2255. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Idrija
2256. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija

Ivančna Gorica

2190. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Ivančna Gorica
2191. Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Ivančna Gorica za leto 2014
2192. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ivančna Gorica za volilno leto 2014
2193. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1445/2, 1445/3, k.o. 1825 – Zagradec
2194. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 520/2 in 520/4, k.o. 1825 – Zagradec
2195. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 862/4, k.o. Velike Pece
2196. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 386/2, 387/2, 391/4, 391/5, 394/2, 400/2, k.o. Velike Pece
2197. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2257. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ivančna Gorica

Jesenice

2198. Odlok o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v Občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim
2199. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Jesenice
2200. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
2201. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Jesenice
2202. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v Občini Jesenice
2203. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Jesenice
2204. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice

Kanal ob Soči

2205. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči

Kočevje

2206. Razpis rednih volitev članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kočevje

Koper

2207. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper
2208. Razpis volitev Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper

Kozje

2209. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kozje

Luče

2258. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Luče

Medvode

2210. Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)
2211. Poslovnik Občinskega sveta Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)
2212. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 12/1 Jeprca

Moravske Toplice

2213. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice
2214. Razpis volitev v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice

Murska Sobota

2259. Odlok o drugem rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
2260. Pravila za izrabo časopisnega prostora v glasilu »Soboške novine« za predstavitev kandidatov in kandidatnih list političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov za lokalne volitve 2014

Pivka

2215. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata namestnice člana Občinske volilne komisije Občine Pivka
2216. Sklep o imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Pivka
2217. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Pivka
2218. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen najema grobnih mest, mrliških vežic in pokopaliških storitev v Občini Pivka

Postojna

2219. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna

Radeče

2220. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Radeče

Ribnica

2221. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica – spremembe št. 1 (krajše: SD OPN – 1)
2261. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ribnica

Rogatec

2222. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec
2223. Tržni red tržnice v Rogatcu
2224. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2225. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Rogatec

Semič

2226. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2014

Sevnica

2227. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
2228. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica

Šempeter-Vrtojba

2229. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šempeter - Vrtojba

Šentjur

2230. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Šentjur

Škocjan

2231. Odlok o turistični taksi v Občini Škocjan
2232. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škocjan
2233. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Škocjan

Škofja Loka

2234. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Škofja Loka

Škofljica

2262. Odlok o določitvi imen ulic in spremembi poteka ulice na območju Občine Škofljica
2263. Pravilnik o subvencioniranju javnega prevoza osebam s posebnimi potrebami

Šmarješke Toplice

2235. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šmarješke Toplice
2236. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2237. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Turnišče

2238. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Turnišče

Vipava

2239. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava

Vojnik

2264. Razpis rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti na območju Občine Vojnik

Zagorje ob Savi

2240. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Zagorje ob Savi
2265. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zagorje ob Savi za volilno leto 2014

Žalec

2241. Odlok o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin v Občini Žalec
2242. Odlok o videzu naselij in krajine v Občini Žalec
2243. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec
2244. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Liko Liboje
2245. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja NIVO–PGM Žalec
2246. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje
2247. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žalec
2248. Pravilnik o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
2249. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2250. Sklep o grbu, zastavi in pečatu Krajevne skupnosti Levec

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

40. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije o sodelovanju na področju izobraževanja
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti