Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2227. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica, stran 5812.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) je župan Občine Sevnica dne 23. 6. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (v nadaljevanju: SD OPN), sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr. in 57/13) (v nadaljevanju: OPN).
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega in kartografskega dela prostorskega akta in njegovih prilog. SD OPN se pripravijo na podlagi določil in usmeritev iz strateškega dela veljavnega OPN, izdelanih novih strokovnih podlag, prejetih pobud, sprememb predpisov ter splošnih smernic nosilcev urejanja prostora.
SD OPN obsegajo:
– spremembe namenske rabe prostora in drugih sprememb posegov v prostor na podlagi prejetih razvojnih pobud, ki jih v času priprave OPN ni bilo več mogoče vključiti v postopek priprave akta, predvsem pa novih pobud, prejetih v času po uveljavitvi OPN,
– posamezne spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na določanje podrobnejše namenske rabe prostora, mej med enotami urejanja prostora ter spremembe in dopolnitve prostorsko izvedbenih pogojev, povezanih z umeščanjem objektov v prostor in njihovega oblikovanja,
– pobude vezane na uskladitev namenske rabe prostora z dejansko rabo zemljišč,
– uskladitev določil OPN z veljavnimi predpisi,
– spremembe in dopolnitve vsebin tekstualnega dela prostorsko izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na odpravo vsebinskih neskladij med posameznimi deli tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev prostorsko izvedbenih pogojev,
– ponovno preveritev sprejetih tekstualnih sprememb in dopolnitev izvedbenega dela prostorskega akta,
– vključitev novih strokovnih podlag, izdelanih v času po uveljavitvi OPN ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN)
V obdobju po sprejemu OPN in njegovi uveljavitvi v decembru 2012, so bile pri uporabi in tolmačenju izvedbenega dela s strani Občine Sevnica, načrtovalcev, posameznih investitorjev in drugih uporabnikov, ugotovljene nejasnosti, neusklajenosti, posamezne napake in nova dejstva, ki ob pripravi akta še niso mogla biti upoštevana. Podani so bili številni predlogi in pripombe na izboljšanje določil posameznih členov izvedbenega dela OPN.
Občina Sevnica je zato v juniju 2013 po skrajšanem postopku sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN, kjer je v izvedbenem dela prostorskega akta omogočila nekatere spremembe in dopolnitve vsebin tekstualnega dela prostorsko izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na odpravo vsebinskih neskladij med posameznimi deli tekstualnega dela in jasnejši in razumljivejši opis posameznih delov besedila s posamičnimi popravki besedila odloka.
Občina Sevnica je v času od septembra 2013 do aprila 2014 z javnim pozivom povabila zainteresirano javnost k oddaji razvojnih pobud, ki jih bo vrednotila in obravnavala v nadaljnjem postopku priprave SD OPN.
3. člen
(območje obdelave in vrsta postopka)
SD OPN zajemajo celotno območje Občine Sevnica, izvedejo se po rednem postopku priprave prostorskega akta.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Potrebne dodatne analize, strokovne podlage ter obrazložitve in utemeljitve, bodo izdelane v skladu z določili veljavne prostorske zakonodaje, prejetimi razvojnimi potrebami nosilcev urejanja prostora in drugih oseb ter pridobljenimi splošnimi smernicami in mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora.
5. člen
(roki za pripravo)
+-------------------------------------------+-------------------+
|Aktivnosti                 |Roki – ocena    |
|                      |trajanja      |
|                      |aktivnosti     |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Sklep župana o začetku priprave      |junij 2014     |
|SD OPN                   |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Objava sklepa v Uradnem listu RS      |10 dni po sprejemu |
|                      |sklepa       |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Izbor izdelovalca             |60 dni       |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Izdelava osnutka sprememb         |60 dni po izboru  |
|in dopolnitev OPN             |izdelovalca    |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Pridobitev posebnih smernic1        |30 dni1      |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Pridobitev prvih mnenj in mnenj      |30 dni       |
|o izvedbi celovite presoje vplivov na   |          |
|okolje (CPVO)               |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Izdelava okoljskega poročila (OP)2     |ni določen rok   |
|za dopolnjeni osnutek SD OPN        |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Izdelava dopolnjenega osnutka       |ni določen rok   |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka       |ni določen rok   |
|v postopku pridobitve mnenja        |          |
|o ustreznosti OP2             |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava    |30 dni       |
|SD OPN in OP                |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Priprava in sprejem stališč do pripomb   |30 dni       |
|in predlogov z javne razgrnitve in javne  |          |
|obravnave                 |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Izdelava predloga SD OPN          |30 dni po     |
|                      |potrditvi stališč |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja |30 dni       |
|prostora in mnenja             |          |
|o sprejemljivosti vplivov izvedbe     |          |
|SD OPN na okolje              |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Izdelava dopolnjenega predloga       |30 dni po prejemu |
|SD OPN                   |vseh mnenj     |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Sprejem odloka SD OPN           |na naslednji seji |
|                      |občinskega sveta  |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Objava odloka SD OPN v Uradnem listu RS in |po sprejemu odloka |
|na spletni strani Občine Sevnica      |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
Opomba:
¹ – Občina lahko nosilce urejanja zaprosi za izdajo posebnih smernic če ocenjuje, da določila splošnih smernic ne zadoščajo za izdelavo osnutka SD OPN.
² – Postopki se izvedejo, če ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, pisno sporoči občin, da je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
6. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)
V postopku priprave SD OPN sodelujejo:
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Sektor za urejanje prostora na lokalni ravni, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve);
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva);
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva);
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice, Bratov Milavcev 61, 8250 Brežice (za področje gozdarstva);
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Oddelek območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (za področje rabe in upravljanja z vodami);
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje (za področje ohranjanja narave);
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine);
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje (za področje varstva kulturne dediščine);
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za ceste, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega prometa);
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za letalstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje zračnega prometa);
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje trajnostne mobilnosti);
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva in energetike);
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja);
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe);
– Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana;
– Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice;
– INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem;
– ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, p.p. 255, 1001 Ljubljana;
– Elektro Celje d.d., Področje Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
– Elektro Ljubljana d.d., DE Trbovlje, Gimnazijska cesta 25, 1420 Trbovlje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
– JP Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
– JP Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
– Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica;
– Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (celovita presoja vplivov na okolje).
V primeru, da se v postopku priprave SD OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v istem postopku.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPN)
Finančna sredstva za izdelavo SD OPN zagotovi Občina Sevnica.
Posebne strokovne podlage ali idejne zasnove za posamezne posege ali dele SD OPN zagotovi predlagatelj razvojne pobude v dogovoru z Občino Sevnica ali pa občina v okviru predvidenih sredstev za pripravo prostorskega akta.
8. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 3505-0008/2013
Sevnica, dne 23. junija 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti