Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2254. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno, stran 5865.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) ter v povezavi z 30. členom Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je župan Občine Cerkno sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno
1. člen
Uvodne določbe
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 28/13, v nadaljevanju OPN).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega načrta
Občinski svet Občine Cerkno je dne 14. 3. 2013 sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno.
V času veljavnosti OPN se je pri njegovi uporabi izkazalo, da je potrebno mestoma vsebino tekstualnega dela dopolniti, spremeniti oziroma natančneje definirati. Poleg tega so se v času od sprejema OPN spremenili nekateri predpisi, ki vplivajo na vsebino OPN, kar je potrebno v OPN upoštevati.
S pričetim postopkom bo občina sprejela določene spremembe in dopolnitve odloka, ki se nanašajo na tekstualni del izvedbenega dela akta in na grafični del izvedbenega dela akta in so pretežno redakcijske ali dopolnilne narave.
3. člen
Območje prostorskega načrta, predmet načrtovanja in vrsta postopka
Predvidene spremembe in dopolnitve se nanašajo pretežno na tekstualni del odloka, ta pa se nanaša na celotno območje občine. Grafične spremembe se nanašajo zgolj na spremembo podrobnejše namenske rabe na enoti urejanja prostora CE – 75 (O), kjer se enota nameni gradnji lovskega doma. S tem postopkom se ne posega na območja nestavbnih namenskih rab prostora.
Pri spremembi tekstualnega dela gre za spremembe določil, ki so v pretežni meri redakcijske narave, za spremembe, ki se nanašajo na nekatere jasnejše definiranje določil, ki so v določenih primerih nejasna in dvoumna ter dopolnitve in spremembe nekaterih izvedbenih določil.
Spremembe in dopolnitve OPN se izvajajo v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju po rednem postopku.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z ZPNačrt in smernicami pristojnih nosilcev urejanja prostora.
5. člen
Roki za pripravo prostorskega načrta
+-------------------------------------+-----------------------+
|Faza                 |Roki          |
+-------------------------------------+-----------------------+
|Izdelava osnutka sprememb      |30 dni         |
|in dopolnitev OPN          |            |
+-------------------------------------+-----------------------+
|Pridobitev prvih mnenj na spremembe |30 dni po oddaji vloge |
|in dopolnitve OPN          |            |
|in pridobitev odločbe o CPVO     |            |
+-------------------------------------+-----------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka    |10 dni po pridobitvi  |
|sprememb in dopolnitev OPN      |vseh mnenj       |
+-------------------------------------+-----------------------+
|Prva obravnava dopolnjenega osnutka |prva naslednja seja OS |
|sprememb in dopolnitev OPN na seji  |            |
|OS                  |            |
+-------------------------------------+-----------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava |8 dni po objavi    |
|dopolnjenega osnutka OPN       |javnega naznanila,   |
|                   |traja 30 dni      |
+-------------------------------------+-----------------------+
|Izdelava in sprejem stališč do    |20 dni         |
|pripomb ter predlogov z javne    |            |
|razgrnitve in obravnave       |            |
+-------------------------------------+-----------------------+
|Izdelava predloga SD OPN na osnovi  |10 dni od potrditve  |
|potrjenih stališč do pripomb     |stališč        |
+-------------------------------------+-----------------------+
|Pridobitev drugih mnenj nosilcev   |30 dni po oddaji vloge |
|urejanja prostora          |            |
+-------------------------------------+-----------------------+
|Izdelava dopolnjenega predloga OPN  |7 dni po prejemu vseh |
|                   |mnenj         |
+-------------------------------------+-----------------------+
|Druga obravnava in sprejem sprememb |Prva naslednja seja OS |
|in dopolnitev odloka OPN       |            |
+-------------------------------------+-----------------------+
|Objava odloka o spremembah in    |Takoj po sprejemu na  |
|dopolnitvah OPN v uradnem glasilu  |seji          |
+-------------------------------------+-----------------------+
V rokih za pripravo OPN niso zajete aktivnosti v zvezi s pripravo in vodenjem postopka celovite presoje vplivov na okolje.
6. člen
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev
V postopku priprave sprememb in dopolnitev sodelujejo:
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju oziroma da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Stroške priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta in postopka nosi Občina Cerkno.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti sklepa
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Sklep se objavi na spletni strani Občine Cerkno.
Št. 350-0016/2014-1
Cerkno, dne 30. junija 2014
Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti