Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2241. Odlok o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin v Občini Žalec, stran 5827.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13), ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 27. redni seji dne 19. junija 2014 sprejel
O D L O K
o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin v Občini Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določajo načini in ukrepi za urejanje, vzdrževanje, čiščenje in varstvo javnih površin, tako da se ohrani zasnova in funkcionalnost teh površin ter zagotavlja njihov načrtovan videz in urejenost.
(2) S tem odlokom se poleg javnih površin urejajo tudi določeni posegi na zasebnih zemljiščih iz 3. člena tega odloka, ki zadevajo skupne interese vseh občanov in vplivajo na širšo okolico.
2. člen
Za javne površine po tem odloku štejejo:
1. pločniki, trgi, tržnice,
2. javni parki, drevoredi in zelenice,
3. otroška igrišča ter površine, namenjene športu in rekreaciji,
4. zelene površine ob spomenikih, zgodovinskih ter turističnih objektih v javni rabi,
5. zelene površine okoli javnih zaklonišč,
6. deli območij vrtičkov v lasti občine Žalec, namenjeni javni rabi (zelenice, poti in drugo),
7. stavbna zemljišča v javni lasti, ki še niso zazidana,
8. vse druge površine, ki so s prostorskimi akti opredeljene kot javne površine.
3. člen
Med druge površine po tem odloku sodijo:
1. železniška in avtobusna postajališča in čakalnice,
2. zelene površine ob javni prometni infrastrukturi,
3. zemljišča in zelene površine, ki funkcionalno pripadajo večstanovanjskim stavbam in poslovnim objektom, skladno s prostorskimi akti oziroma upoštevaje ustaljeno rabo,
4. stavbna zemljišča v strnjenem urbanem naselju, ki še niso zazidana,
5. vse ostale, s prostorskimi dokumenti opredeljene zelene površine.
II. UREJANJE, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH IN DRUGIH POVRŠIN
4. člen
(1) Urejanje, vzdrževanje in čiščenje javnih površin je obvezna gospodarska javna služba, ki jo izvaja Javno komunalno podjetje Žalec.
(2) Obvezna gospodarska javna služba urejanja, vzdrževanja in čiščenja javnih površin zajema:
– ročno in strojno pometanje ter pobiranje vseh vrst odpadkov,
– praznjenje košev za odpadke,
– odstranjevanje plevela in odpadlega listja,
– pranje javnih površin,
– odstranjevanje grafitov,
– čiščenje ob nepredvidenih okoliščinah,
– pobiranje in odvoz nelegalno odloženih odpadkov, ko ni znan povzročitelj,
– redno vzdrževanje in nameščanje urbane opreme,
– vzdrževanje in urejanje javnih parkovnih in drugih zelenih površin v javni lasti,
– izvajanje »zimske službe«.
(3) Način izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ter podrobnejša opredelitev nalog se določi s pogodbo.
(4) Občina v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in Mestno skupnostjo Žalec ter izvajalcem GJS vodi evidenco (kataster) javnih površin po vrstah in namenih rabe.
5. člen
(1) Urejanje in čiščenje drugih površin iz 3. člena tega odloka obsega:
– košnja travnatih površin,
– obrezovanje živih mej in drevja, posebej ob cestah in pločnikih, da ne ovirajo hoje, prometa in preglednosti vozišč,
– pravočasna odstranitev hirajočih oziroma suhih dreves, ki ogrožajo varnost javnih površin,
– odstranjevanje odpadkov,
– druga vzdrževalna dela, ki so nujno potrebna, da se ohranja urejen videz površin.
(2) Druge površine iz 3. člena tega odloka so dolžni urejati, vzdrževati in jih varovati njihovi lastniki oziroma njihovi upravljavci. Opustitev nalog urejanja, vzdrževanja in varovanja teh površin je prepovedano.
(3) V primeru, da lastniki oziroma upravljavci drugih površin iz 3. člena tega odloka ne izvajajo nujnih vzdrževalnih del oziroma jih ne izvršijo v roku, ki jim ga je določila pristojna inšpekcija, lahko le-ta odredi, da dela opravi pooblaščena organizacija na stroške lastnikov oziroma upravljavcev.
6. člen
Za večstanovanjske, industrijske ali druge objekte javnega pomena, ki nimajo urejenih zelenih površin v skladu s prostorskimi akti ali prostorsko dokumentacijo, se lahko lastniku objekta odredi obveznost ureditve z odločbo pristojne inšpekcije.
7. člen
Izvajalec gradbenih in drugih zemeljskih del na javnih in drugih površinah mora s plodno zemljo ravnati skladno z veljavno prostorsko zakonodajo in zakonodajo s področja varstva okolja.
8. člen
(1) Izvajalec del mora pred posegom v prostor na celotnem območju gradnje zavarovati obstoječa drevesa in grmovnice ter drugo vegetacijo pred poškodbami, in sicer v skladu s projektno dokumentacijo in veljavnimi predpisi.
(2) Po končani izgradnji je izvajalec dolžan povrniti zelene površine v stanje pred izvedbo del oziroma urediti skladno s projektno dokumentacijo.
III. VARSTVO JAVNIH IN DRUGIH POVRŠIN
9. člen
(1) Poseg na površine iz 2. člena tega odloka je dovoljen le v okviru obsega del, predvidenih z gradbenim dovoljenjem ali če je to potrebno zaradi varstva teh površin ter javne varnosti ali varnosti v cestnem prometu.
(2) Izven aktov, določenih v prejšnjem odstavku tega člena, je poseg na javne površine mogoč le na podlagi pisnega soglasja občinske uprave Občine Žalec.
10. člen
Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka ni dovoljeno:
– metanje papirja, cigaretnih ogorkov, embalaže in drugih odpadkov,
– odlaganje gradbenega materiala,
– zlivanje odpadnih vod in drugih tekočih odpadkov,
– odlaganje zapuščenih vozil,
– pranje vozil,
– lepljenje plakatov na drevesa ter na objekte in naprave,
– poškodovanje drevesnih korenine ob izvajanju del v območju drevesnih korenin, v obsegu, ki bi zmanjšal vitalnost dreves,
– poškodovanje opreme in naprav gospodarske javne infrastrukture,
– kakršnokoli drugo ravnanje in poseganje v javne površine, ki ima za posledico poškodovanje, spremembo funkcionalnosti, velikosti ali estetskega videza le-teh.
11. člen
(1) Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa, tako, da je pes na povodcu.
(2) V primerih onesnaženja javnih površin iz 2. člena tega odloka s pasjimi iztrebki morajo lastniki oziroma vodniki psov le-te takoj odstraniti v vrečke in jih odložiti v posode za odpadke.
12. člen
Izvajalci gradbenih del ob javnih površinah ali na njih so dolžni na svoje stroške:
– pri rušenju, obnovi in gradnji objektov postaviti lovilne odre in zaščitne zavese, da se prepreči širjenje prahu z gradbišča,
– očistiti gradbišče odpadkov, ki bi lahko onesnažili javne površine,
– skrbeti, da so odtočni jaški ob gradbiščih očiščeni,
– uskladiščiti in zavarovati gradbeni material na gradbišču, tako da se ne raznaša na javne površine.
13. člen
(1) Pravne osebe in posamezniki so kot vozniki dolžni:
– vozilo očistiti pred dovozom na javno površino in s tem preprečiti onesnaženje le-te,
– pri prevozu goriva, odpadkov in drugih podobnih snovi zavarovati tovor, tako, da ne povzroča smradu in prašenja ter preprečiti stresanje takšnih snovi na javne površine.
(2) V primerih, ko prevoznik ne more preprečiti onesnaženja javne površine, mora le-to takoj očistiti, v nasprotnem primeru lahko inšpektor odredi, da dela opravi pooblaščena organizacija na stroške povzročitelja.
V. POGOJI IN NAČINI ZA POSEBNO RABO JAVNIH POVRŠIN
14. člen
(1) Organizatorji prireditev morajo za uporabo javne površine pridobiti predhodno pisno soglasje občinske uprave.
(2) Organizatorji prireditev morajo skrbeti, da se javne površine ne onesnažujejo, po uporabi pa so dolžni le-te takoj oziroma najkasneje v 8 urah po končani prireditvi očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje. V nasprotnem primeru lahko pristojna inšpekcija odredi, da dela opravi pooblaščena organizacija na stroške povzročitelja.
15. člen
(1) Gostinski vrt, ki je povezan z gostinskim obratom, je dovoljeno postaviti na javni površini na osnovi vloge in najemne pogodbe.
(2) Vloga za postavitev gostinskega vrta mora vsebovati načrt ureditve z vrisano lokacijo, dimenzijami, obliko, materialom, barvo in drugimi potrebnimi podatki.
(3) Gostinski vrt je dovoljeno postaviti le v skladu s smernicami pristojnega občinskega organa ter določili najemne pogodbe iz prvega odstavka tega člena.
(4) Za postavitev gostinskega vrta se plačuje najemnina, skladno s Pravilnikom o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup).
(5) Kolikor najemnik ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena, pristojna inšpekcija odredi odstranitev gostinskega vrta oziroma odpravo neskladnosti pri postavitvi gostinskega vrta.
Rok za odstranitev oziroma odpravo neskladnosti je 15 dni od ugotovitve nepravilnosti. Upravna izvršba v primeru nedovoljene postavitve gostinskega vrta (brez najemne pogodbe) se izvede v postopku upravne izvršbe po drugi osebi. V primeru neskladne postavitve glede na določene smernice pristojnega občinskega organa ter določil najemne pogodbe iz prvega odstavka tega člena se izvede v postopku upravne izvršbe s prisilitvijo.
16. člen
(1) Na območju občine, na javnih in drugih zelenih površinah, ki jih določa 2. in 3. člen tega odloka, je prepovedano postavljanje vozil, prikolic, šotorov in podobnih objektov z namenom, da bi v njih kdo stalno ali začasno prebival.
(2) Določba prvega odstavka tega člena ne velja za turistično taborjenje in taborjenje, ki ga z vzgojnim namenom organizirajo organizacije in društva in ne za bivanje oseb, ki sodelujejo pri potujočih prireditvah (cirkuške in artistične predstave in podobno), kolikor je pridobljeno soglasje občinske uprave.
VI. NADZOR
17. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec, to so občinski redarji in inšpektorji. Le-ti pri svojem delu, zlasti v zvezi z identifikacijo osebe, ki je storila prekršek po tem odloku, sodelujejo s Policijsko postajo Žalec in Veterinarsko upravo RS.
(2) Stroški sodelovanja drugih organov bremenijo storilca prekrška po tem odloku.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
(1) Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, ki krši določbe prvega in drugega odstavka 5. člena, 8., 9., 10., 12., 13., 14., in 16. člena.
(2) Z globo 80,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki krši določbe drugega odstavka 11. člena.
19. člen
Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če krši določbe prvega in drugega odstavka 5. člena, 8., 9., 10., 12., 13., 14. in 16. člena.
20. člen
Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če krši določbe prvega ali tretjega odstavka 15. člena tega odloka.
21. člen
Plačilo globe za prekršek posameznika, odgovorne osebo pravne oseba, pravne osebe in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ne odvezuje odgovornosti za povrnitev povzročene škode.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o javni snagi in videzu naselij v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 93/1999, 23/06) in Odlok o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na območju Občine Žalec (Uradni list SRS, št. 8/88).
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-08-0001/2014
Žalec, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti