Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2172. Uredba o pomožni policiji, stran 5751.

Na podlagi 106. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13 in 11/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pomožni policiji
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta uredba podrobneje določa način popolnjevanja pomožne policije, merila za izbor kandidatov, vrste in način usposabljanj, višino plačila za pripravljenost in opravljanje nalog policije, nadomestila, povračila in druge prejemke, odsotnost, pravice in dolžnosti pomožnih policistov in kandidatov za pomožne policiste ter razloge za prenehanje in odpoved pogodbe.
II. POSTOPEK POPOLNJEVANJA POMOŽNE POLICIJE
2. člen
(letni načrt popolnitve)
Generalni direktor policije sprejme letni načrt popolnitve s pomožnimi policisti na predlog policijskih uprav, najkasneje do konca oktobra za naslednje leto.
3. člen
(javni razpis)
Notranja organizacijska enota Ministrstva za notranje zadeve, pristojna za kadrovske zadeve, na predlog policije in na podlagi sprejetega letnega načrta popolnitve objavi javni razpis za kandidate za pomožne policiste.
4. člen
(komisija za izbor kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov)
Tričlansko komisijo, ki odloča o izboru kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov (v nadaljnjem besedilu: komisija), imenuje generalni direktor policije.
5. člen
(izbor kandidatov za pomožne policiste)
(1) Komisija preveri, ali na javni razpis prijavljene osebe izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka 101. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13 in 11/14; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Prednost pri izboru kandidatov za pomožne policiste imajo osebe, ki pri preverjanju psihofizičnih sposobnosti dosežejo boljše rezultate.
(3) Komisija neizbranim kandidatom ni dolžna sporočiti razlogov za svojo odločitev.
III. POGODBA O PROSTOVOLJNI SLUŽBI V POMOŽNI POLICIJI
6. člen
(začasna pogodba)
(1) Z izbranim kandidatom se sklene začasna pogodba za čas osnovnega usposabljanja.
(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka se sklene v pisni obliki in vsebuje podatke o dnevu začetka osnovnega usposabljanja, matični policijski enoti in enoti, kjer bo usposabljanje potekalo, času trajanja usposabljanja, višini plačila, razlogih za odpoved pogodbe, dolžini odpovednih rokov ter razlogih in pogojih povrnitve stroškov osnovnega usposabljanja.
(3) Po podpisu pogodbe se kandidat vpiše v evidenco kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov.
7. člen
(sklenitev pogodbe)
(1) Po uspešno opravljenem osnovnem usposabljanju komisija izbere kandidate za opravljanje nalog pomožne policije, s katerimi bo sklenjena pogodba o prostovoljni službi v pomožni policiji. Prednost pri izboru imajo kandidati, ki so na osnovnem usposabljanju dosegli boljše rezultate.
(2) Pogodba se sklene v pisni obliki in mora vsebovati podatke o dnevu začetka službe v pomožni policiji, matični policijski enoti, višini plačila za pripravljenost in za izvajanje nalog policije, pogojih za opravljanje nalog policije v pomožni policiji, času trajanja pogodbe, razlogih za odpoved pogodbe, dolžini odpovednih rokov, načinu izračuna višine in pogojih povrnitve stroškov usposabljanj.
(3) Pogodba se sklene za najmanj pet let in se lahko podaljšuje za krajše ali enako obdobje, do leta, v katerem pomožni policist izpolni starost, določeno v tretjem odstavku 101. člena zakona.
(4) Po podpisu pogodbe se pomožni policist vpiše v evidenco kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov in se mu izda službena izkaznica, ki se hrani v matični policijski enoti.
8. člen
(obvestilo delodajalcu)
Kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni policist najkasneje osem dni po podpisu začasne pogodbe in pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji o tem obvesti svojega delodajalca.
IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI POMOŽNIH POLICISTOV IN KANDIDATOV ZA POMOŽNE POLICISTE
9. člen
(dolžnosti med trajanjem pogodbe)
(1) Kandidat za pomožnega policista se mora na poziv matične policijske enote udeležiti osnovnega usposabljanja.
(2) Pomožni policist se mora odzvati na poziv k nadaljevalnemu in dopolnilnemu usposabljanju ter izvajanju nalog policije.
10. člen
(daljša odsotnost in obveščanje)
(1) Kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni policist mora svojo matično policijsko enoto obvestiti o vsaki odsotnosti ali nezmožnosti, zaradi katere ne bi mogel prispeti v matično enoto v dvanajstih urah od poziva.
(2) Med odsotnostjo iz prejšnjega odstavka kandidatu za pomožnega policista oziroma pomožnemu policistu mirujejo vse pravice in dolžnosti iz te uredbe.
11. člen
(osnovno, nadaljevalno in dopolnilno usposabljanje)
(1) Osnovno, nadaljevalno in dopolnilno usposabljanje potekajo po programih, ki jih predpiše generalni direktor policije.
(2) Notranja organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje in usposabljanje, izdela načrt osnovnega usposabljanja.
(3) Matične policijske enote izvajajo nadaljevalna in dopolnilna usposabljanja. Na podlagi odločbe generalnega direktorja policije vsaka matična policijska enota izdela svoj letni načrt nadaljevalnega in dopolnilnega usposabljanja za naslednje koledarsko leto, v katerem navede termine usposabljanj.
(4) Kandidata za pomožnega policista ali pomožnega policista in njegovega delodajalca mora policija z načrtom usposabljanja seznaniti do 31. marca v tekočem letu ali najkasneje 30 dni pred začetkom usposabljanja.
(5) Matična policijska enota pomožnega policista vpokliče na usposabljanje s pozivom, ki mu mora biti vročen najmanj 30 dni pred začetkom usposabljanja.
(6) Iz zdravstvenih razlogov se osnovno, nadaljevalno ali dopolnilno usposabljanje kandidata za pomožnega policista ali pomožnega policista lahko odloži ali prekine.
12. člen
(odložitev usposabljanja in odsotnost)
(1) Kandidatu za pomožnega policista in pomožnemu policistu se na njegovo prošnjo lahko odloži usposabljanje ali odobri odsotnost:
1. na podlagi potrdila o začasni zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe oziroma ustreznega zdravniškega potrdila, in sicer za čas začasne zadržanosti z dela oziroma zdravljenja,
2. tri dni zaradi rojstva otroka,
3. tri dni zaradi smrti ožjega družinskega člana (starši oziroma posvojitelji, zakonec, oseba, s katero živi v zunajzakonski ali partnerski skupnosti, otroci in posvojenci, bratje in sestre),
4. do trideset dni zaradi nujne pomoči družini ob naravnih ali drugih nesrečah,
5. zaradi udeležbe na izpitu, kolokviju ali drugih neodložljivih šolskih obveznosti največ tri dni na leto.
(2) Kandidatu za pomožnega policista in pomožnemu policistu se lahko na prošnjo delodajalca zaradi neodložljivega dela, ki ga je treba opraviti neposredno pred ali med usposabljanjem in ga ne more opraviti drug delavec, odobri odsotnost do tri dni v koledarskem letu ali odloži usposabljanje.
(3) Prošnjo za odložitev usposabljanja oziroma odsotnost mora kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni policist vložiti pri enoti, v kateri poteka usposabljanje, ali pri matični policijski enoti, najpozneje v osmih dneh po prejemu poziva oziroma ob nastanku katerega od razlogov iz prvega in drugega odstavka tega člena.
13. člen
(odločanje vodje)
O odložitvi, odsotnosti, disciplinskih kršitvah in prekinitvi usposabljanja odloči vodja matične enote, najpozneje v treh dneh po prejemu vloge oziroma pojavu razloga za odložitev, odsotnost, disciplinski postopek ali prekinitev.
V. NADOMESTILA TER DRUGI PREJEMKI IN POVRAČILA
14. člen
(plačilo za pripravljenost)
(1) Pomožnemu policistu pripada plačilo za pripravljenost, določeno od osnove, ki jo predstavlja bruto znesek minimalne plače v Republiki Sloveniji in se izplačuje najkasneje zadnji dan v mesecu za pretekli mesec.
(2) Plačilo za pripravljenost, določeno od osnove iz prejšnjega odstavka, znaša 0,8 odstotka na dan.
(3) Med opravljanjem nalog policije, usposabljanjem ter v primerih iz prvega odstavka 9. člena te uredbe pomožnemu policistu plačilo za pripravljenost ne pripada.
15. člen
(plačilo med usposabljanjem)
(1) Kandidatu za pomožnega policista in pomožnemu policistu med usposabljanjem pripada nadomestilo za udeležbo na usposabljanju, ki znaša v delovnih dneh 75 odstotkov, ob sobotah 100 odstotkov, ob nedeljah in dela prostih dnevih pa 150 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu in povračilo stroškov prehrane, prenočišča in prevoza, v skladu z merili, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju, od naslova prebivanja do zbirnega mesta sklica usposabljanja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek nezaposleni kandidat za pomožnega policista in nezaposleni pomožni policist v delovnih dneh prejema plačilo v višini 100 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu.
(3) Za delovni dan iz prvega in drugega odstavka tega člena šteje usposabljanje, ki traja najmanj osem ur.
(4) Plačilo za usposabljanje se izplača najkasneje zadnji dan v mesecu za pretekli mesec.
16. člen
(plačilo za opravljanje nalog policije v miru, vojnem in izrednem stanju)
(1) Pomožnemu policistu med opravljanjem nalog policije v miru, vojnem in izrednem stanju pripada plačilo v višini 100 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu.
(2) Plačilo iz prejšnjega odstavka se izplača najkasneje zadnji dan v mesecu za pretekli mesec.
17. člen
(zavarovanje)
Policija kandidate za pomožne policiste in pomožne policiste med usposabljanjem in opravljanjem nalog policije zavaruje v skladu s prvim odstavkom 83. člena zakona.
18. člen
(pravna pomoč)
Policija zagotovi plačano pravno pomoč v delovnopravnih postopkih kandidatu za pomožnega policista in pomožnemu policistu, ki mu delodajalec zaradi usposabljanja ali izvajanja nalog v pomožni policiji odpove pogodbo o zaposlitvi.
VI. ODPOVED IN PRENEHANJE POGODBE
19. člen
(prenehanje pogodbe)
Začasna pogodba in pogodba o opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji preneha veljati:
1. s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
2. s potekom odpovednega roka,
3. z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi, če kandidat za pomožnega policista ali pomožni policist sklene pogodbo o zaposlitvi kot policist, vojak, carinik, pravosodni policist ali se zaposli v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, katere dejavnost je po odločitvi Vlade Republike Slovenije posebnega pomena za obrambo,
4. s smrtjo kandidata za pomožnega policista ali pomožnega policista.
20. člen
(odpoved pogodbe)
Policija lahko kandidatu za pomožnega policista oziroma pomožnemu policistu enostransko odpove začasno pogodbo ali pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji:
1. če preneha izpolnjevati splošne pogoje, določene v zakonu,
2. v primeru kršitev, določenih v pogodbi o prostovoljni službi v pomožni policiji,
3. če ne opravi preizkusa znanja in usposobljenosti v skladu s programom osnovnega usposabljanja,
4. če v tekočem letu brez opravičenega razloga ni opravil vseh usposabljanj, predpisanih z letnim načrtom,
5. če se zmanjšajo kadrovske potrebe v pomožni policiji oziroma policiji,
6. če se brez opravičenega razloga ni odzval pozivu za izvajanje nalog policije oziroma usposabljanju,
7. če uveljavlja pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti.
VII. KONČNI DOLOČBI
21. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o pogodbenem opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji (Uradni list RS, št. 119/07 in 15/13 – ZODPol).
22. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-22/2014
Ljubljana, dne 3. julija 2014
EVA 2014-1711-0026
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti