Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2184. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd, stran 5759.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB-3) je Občinski svet Občine Dravograd na 28. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd.
(2) Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
1. Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
2. Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
3. Podlage za odmero komunalnega prispevka.
(3) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd, ki ga plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
(4) Stroški opremljanja zemljišč z obstoječo komunalno infrastrukturo se določajo na podlagi tega odloka.
(5) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Dravograd je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine Dravograd;
– prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme na območju Občine Dravograd;
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme;
– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme;
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
2. člen
(uporabljeni izrazi)
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
3. člen
(obračunsko območje)
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka je izdelan za območje, ki se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Dravograd.
(2) Program obravnava obračunska območja za posamezne vrste komunalne infrastrukture, ki lahko obsegajo tudi celotno območje občine.
III. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
4. člen
(infrastruktura)
(1) Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana obstoječa infrastruktura in infrastruktura, ki je predvidena izgradnjo v sprejetem načrtu razvojnih programov, kar je podlaga za komunalni prispevek za obstoječo infrastrukturo. Upoštevana je naslednja infrastruktura oziroma posegi v infrastrukturo:
– prometna infrastruktura (oznaka obračunskih območij P),
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskih območij V),
– kanalizacija (oznaka obračunskih območij K),
– javna razsvetljava (oznaka obračunskih območij JR),
– površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja PRO),
– javne površine (oznaka obračunskih območij JP).
(2) Za kanalizacijo in vodovod je ločeno prikazana vrednost primarnega in sekundarnega omrežja. Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka, ki gradijo infrastrukturo na podlagi pogodbe o opremljanju na območju občine ali zaradi večje oddaljenosti od obstoječe komunalne infrastrukture, za obstoječo kanalizacijo in vodovod prispevajo le delež za primarno omrežje. Za ostala omrežja pa se prispevek za obstoječo infrastrukturo obračuna v celoti.
(3) Infrastruktura v državni lasti (državne ceste, železnice) ter energetska infrastruktura ne predstavljata podlage za obračun komunalnega prispevka.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije)
(1) Vrednost obstoječe infrastrukture je ocenjena kot vrednost izgradnje nove infrastrukture, vključno z nakupom zemljišč, izdelavo projektne dokumentacije in nadzorom. Za obračun komunalnega prispevka se vrednost infrastrukture zmanjša za znesek pridobljenih nepovratnih sredstev, lastnih vlaganj ali drugih virov financiranja poleg občinskega proračuna. Obračunska vrednost infrastrukture, kot podlaga za obračun komunalnega prispevka, je po posameznih vrstah infrastrukture naslednja:
   Ceste              20.795.139,46 €
  Kanalizacija – primar      4.263.216,28 €
  Kanalizacija – sekundar     3.419.105,60 €
  Vodovod – primar         4.873.706,25 €
  Vodovod – sekundar        4.729.382,00 €
  Javna razsvetljava         665.878,07 €
  Odpadki              730.187,20 €
  Javne površine          1.348.875,93 €
  SKUPAJ             40.825.490,79 €.
6. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino stavb)
(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na merske enote, tj. na površino stavbnega zemljišča in parcele in na neto tlorisno površino stavb.
(2) Cena opremljanja obračunana na kvadratni meter stavbnega zemljišča (Cp) in neto tlorisne površine objekta (Ct) je naslednja:
+-------------+------------+--------------+-----------+--------+------+------+
|  Vrsta   | Oznaka   |  Vrednost  | Površina | Neto | Cena | Cena |
| komunalne  |obračunskega|infrastrukture| parcel na |tlorisna| na | na |
| opreme   | območja  |   [€]   |obračunskem|površina| enoto| enoto|
|       |      |       | območju |objektov| (Cpi)| (Cti)|
|       |      |       |  [m2]  | [m2] |[€/m2]|[€/m2]|
+-------------+------------+--------------+-----------+--------+------+------+
|Ceste    |OB_C_1   |20.795.139,46 | 5.474.957| 993.728| 3,80| 20,93|
+-------------+------------+--------------+-----------+--------+------+------+
|Kanalizacija |OB_K_1   | 4.263.216,28 | 1.870.188| 413.351| 2,28| 10,31|
|-primarno  |      |       |      |    |   |   |
|omrežje   |      |       |      |    |   |   |
+-------------+------------+--------------+-----------+--------+------+------+
|Kanalizacija |OB_K_2   | 3.419.105,60 | 1.870.188| 413.351| 1,83| 8,27|
|-      |      |       |      |    |   |   |
|sekundarno  |      |       |      |    |   |   |
|omrežje   |      |       |      |    |   |   |
+-------------+------------+--------------+-----------+--------+------+------+
|Vodovod-   |OB_V_1   | 4.873.706,25 | 3.003.357| 607.555| 1,62| 8,02|
|primarno   |      |       |      |    |   |   |
|omrežje   |      |       |      |    |   |   |
+-------------+------------+--------------+-----------+--------+------+------+
|Vodovod-   |OB_V_2   | 4.729.382,00 | 3.003.357| 607.555| 1,57| 7,78|
|sekundarno  |      |       |      |    |   |   |
|omrežje   |      |       |      |    |   |   |
+-------------+------------+--------------+-----------+--------+------+------+
|Javna    |OB_JR_1   |  665.878,07 | 2.813.404| 571.170| 0,24| 1,17|
|razsvetljava |      |       |      |    |   |   |
+-------------+------------+--------------+-----------+--------+------+------+
|Prostor za  |OB_PRO_1  |  730.187,20 | 5.474.957| 993.728| 0,13| 0,73|
|ravnanje z  |      |       |      |    |   |   |
|odpadki   |      |       |      |    |   |   |
+-------------+------------+--------------+-----------+--------+------+------+
|Javne    |OB_JP_1   | 1.348.875,93 | 5.474.957| 993.728| 0,25| 1,36|
|površine   |      |       |      |    |   |   |
+-------------+------------+--------------+-----------+--------+------+------+
|SKUPAJ    |      |40.825.490,79 |      |    | 11,72| 58,57|
+-------------+------------+--------------+-----------+--------+------+------+
(3) Za obračun komunalnega prispevka v skladu z 11. členom tega odloka se uporabijo faktorji C(p) in C(t) iz zgornjih tabel, faktorja deleža parcele in neto tlorisne površine D(p) in D(t) sta 0,65 in 0,35 (D(p) + D(t) = 1).
7. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku veljajo na dan 1. 1. 2014.
V. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tisti, ki:
– se priključuje na ali mu je omogočena uporaba obstoječe komunalne opreme;
– se bo priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu;
– izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem spreminja namembnost objekta;
– izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi investitor nadomestnega objekta, če spreminja namembnost objekta ali če povečuje neto tlorisno površino objekta.
VI. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
9. člen
(opredelitev komunalne opremljenosti)
(1) Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s cestnim omrežjem.
– Vsak obstoječi objekt je opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na obstoječe omrežje.
– Vsak obstoječ ali predvideni objekt je opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če je kanalizacijski ali vodovodni vod oddaljen od roba parcele največ 100 metrov oziroma je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, ima ob plačilu komunalnega prispevka zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
– Če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni zakonodaji ni potrebno priklopiti na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje velja, da objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem. V tem primeru se komunalni prispevek za tovrstno komunalno opremo ne odmeri.
– Z javnimi površinami so opremljeni vsi obstoječi ali predvideni objekti na območju občine.
– Vsak objekt je opremljen z javno razsvetljavo, če je objekt javne razsvetljave oddaljen od roba parcele največ 100 metrov.
– Z objekti zbiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi obstoječi ali predvideni objekti na območju občine.
(2) Zemljišče, ki ni znotraj obračunskega območja s kanalizacije se šteje kot opremljeno če investitor zgradi lastno malo komunalno čistilno napravo po predpisih o odvajanju in čiščenju odpadne vode.
(3) Zemljišče, ki ni znotraj obračunskega območja vodovoda se šteje kot opremljeno če investitor zagotovi oskrbo s pitno vodo po predpisih, ki urejajo oskrbo s pitno vodo.
(4) V primerih, ko investitor zagotovi lastno oskrbo s pitno vodo ali čiščenje odpadne vode skladno s katerimkoli od prejšnjih dveh členov, se komunalni prispevek za to infrastrukturo ne obračuna ne za primarno, ne za sekundarno omrežje.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun in odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri za vsako novo gradnjo stavbe na območju občine, rekonstrukcijo ali gradnjo po rušenju obstoječega objekta.
11. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na dva kriterija:
– površino gradbene parcele zavezanca in
– neto tlorisno površino načrtovanih in obstoječih stavb.
(2) Neto tlorisna površina stavbe se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcije oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Višina komunalnega prispevka za nove stavbe se določi po naslednji formuli:
KP = (D(p) * C(p) * površina parcele + D(t) * C(t) * neto tlorisna
površina * K(dej)) * i
pri čemer je:
   KP    komunalni prispevek
  C(p)   cena opremljanja glede na površino gradbene
       parcele
  C(t)   cena opremljanja glede na neto tlorisno površino
       stavbe
  D(p)   delež površine parcele pri izračunu
  D(t)   delež neto tlorisne površine pri izračunu
  K(dej)  faktor dejavnosti
  i     povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki
       ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru
       Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena
       dela – ostala nizka gradnja«.
(4) V primeru rušitve obstoječe stavbe in gradnje nove stavbe ali v primeru povečave in prizidkov k obstoječim stavbam ali spremembe namembnosti stavbe oziroma dela stavbe ali pri obračunu komunalnega prispevka za obstoječe stavbe v primeru gradnje nove infrastrukture se višina komunalnega prispevka določi po formuli:
KP = D(t) * C(t) * (skupna neto tlorisna površina stavb po izvedeni gradnji/dozidavi * K(dej) novih stavb – neto tlorisna površina obstoječih stavb * K(dej) obstoječih stavb) * i
(5) V primeru legalizacije stavbe se komunalni prispevek obračuna enako, kot za nove stavbe.
(6) Faktorji C(p), C(t), D(p) in D(t) so določeni v 5. členu tega odloka, K(dej) pa v 12. členu tega odloka.
(7) Komunalni prispevek za gradnjo stavb na območju se obračuna:
– za cestno infrastrukturo v celoti, le v primeru če ima parcela dostop le na kategorizirano makadamsko cesto, se prispevek za cestno infrastrukturo obračuna v višini 50 % obračunske vrednosti,
– v primeru asfaltiranja cest se zavezancem na parcelah, ki so imele prej dostop le na kategorizirano makadamsko cesto, po uradni dolžnosti obračuna prispevek za cestno infrastrukturo v višini 50 % obračunske vrednosti,
– pri eno- in dvostanovanjskih stavbah se za parcele, večje od 800 m2, za obračun upošteva velikost parcele 800 m2,
– za kanalizacijo in vodovod se obračuna celoten prispevek, če je ta infrastruktura oddaljena do 100 m od roba parcele; če se investitor priključuje na bolj oddaljeno kanalizacijsko oziroma vodovodno omrežje, se obračuna le delež za primarno omrežje, če se investitor sploh ne priključi pa se ta del komunalnega prispevka ne obračuna,
– za javno razsvetljavo se obračuna prispevek, če je najbližja svetilka javne razsvetljave od parcele oddaljena manj kot 100 m,
– za ostalo infrastrukturo se prispevek vedno obračuna v celoti.
(8) Zavezancem, ki so že priključeni na lastno infrastrukturo, se za priključitev na javno infrastrukturo obračuna komunalni prispevek za to vrsto infrastrukture v višini 50 % zneska, izračunanega po formuli iz četrtega odstavka tega člena.
12. člen
(faktorji dejavnosti)
(1) Faktor dejavnosti (K(dej)) se za stavbe določi glede na vrsto rabe skladno s klasifikacijo CC-SI. V primeru različnih vrst rabe v isti stavbi se faktor dejavnosti določi za vsak posamezen del in ustrezno obračuna komunalni prispevek kot vsoto prispevkov posameznih delov stavbe z različnimi rabami. Faktorji dejavnosti so podani v naslednji tabeli:
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|Klas. |Klasifikacija               |Faktor K  |
|št.  |                      |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|11100 |Enostanovanjske stavbe           |     1|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|11210 |Dvostanovanjske stavbe           |     1|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|11221 |Tri- in večstanovanjske stavbe       |     1|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|11300 |Stanovanjske stavbe za posebne namene   |    0,8|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|121  |Gostinske stavbe              |    1,2|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|122  |Upravne in pisarniške stavbe        |    1,2|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|123  |Trgovske in druge stavbe          |    1,2|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|124  |Stavbe za promet in stavbe za izvajanje  |    1,3|
|    |elektronskih komunikacij          |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|125  |Industrijske stavbe in skladišča      |     1|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|126  |Stavbe splošnega družbenega pomena     |    0,7|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|127  |Druge nestanovanjske stavbe        |    0,7|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|12712 |Stavbe za rejo živali           |    0,8|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|24201 |Vojaški objekti              |    1,3|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz zgornje tabele v katero se objekt razvrsti po klasifikaciji CC-SI.
VIII. POSTOPEK ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(izdaja odločbe)
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(3) Po uradni dolžnosti odmeri komunalni prispevek pristojni organ občinske uprave v naslednjih primerih:
– če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov;
– če občina ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.
(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi druge alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo namembnost.
(6) Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni, o kateri odloča župan/ja.
(7) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka.
(8) Kot dokazilo o plačilu komunalnega prispevka velja tudi izjava občine, da ima investitor z občino sklenjeno pogodbo o opremljanju stavbnih zemljišč po kateri bodo urejene obveznosti v zvezi s komunalnim prispevkom na drugačen način.
IX. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
14. člen
(oprostitev plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plačuje za stavbe, ki se gradijo za lastne potrebe Občine Dravograd in se financirajo iz občinskega proračuna.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(3) Vlogo za plačilo komunalnega prispevka za priključitev obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, lahko občina na vlogo lastnika nepremičnine, ki dokaže, da je upravičen do prejemanja denarne socialne pomoči, na podlagi zakona o socialnem varstvu, zadrži plačilo komunalnega prispevka, kar se uredi s pogodbo, ki jo skleneta občina in lastnik. Ostale oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka s tem odlokom niso predvidene.
(4) Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo, vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero komunalnega prispevka. Plačilo je možno v največ dvanajstih mesečnih obrokih.
(5) Višino oproščenih sredstev je potrebno nadomestiti iz nenamenskih sredstev občinskega proračuna.
(6) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
(7) Investitor kot fizična oseba, ki je od 1. 1. 1980 dalje vlagal v izgradnjo ali izboljšanje cestne infrastrukture v posameznem naselju v Občini Dravograd, lahko z originalnim oziroma verodostojnim dokazilom o plačanih vlaganjih, za ta znesek uveljavlja znižanje pri plačilu komunalnega prispevka za načrtovano novogradnjo v tem naselju. Uveljavljanje navedenih vlaganj je enkratno dejanje in vlaganja niso prenosljiva.
(8) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili 78. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07).
(9) O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka odloča, po predlogu župana/je, občinski svet.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
16. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 85/08).
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2014
Dravograd, dne 19. junija 2014
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti