Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2248. Pravilnik o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup), stran 5856.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) ter Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 19. junija 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo način, pogoji, postopek in merila za oddajo stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup).
(2) Sestavni del tega pravilnika je Cenik najema stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec (priloga 1) in Cenik zakupa zemljišč v lasti Občine Žalec (priloga 2).
(3) Stavbna zemljišča v lasti Občine Žalec ter premično premoženje Občine Žalec se oddajo v najem v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(4) Kmetijska zemljišča v lasti Občine Žalec se oddajo v zakup v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, pri čemer se višina zakupnine za kmetijska zemljišča določi po Ceniku zakupa zemljišč v lasti Občine Žalec (priloga 2).
2. člen
Stvarno premoženje v lasti Občine Žalec, ki ga občina začasno ne potrebuje, se odda v najem za nedoločen čas, z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev.
II. POSTOPEK ZA ODDAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM
3. člen
Zemljišča v lasti Občine Žalec se odda v najem na podlagi neposredne pogodbe, če je predviden letni prihodek od njihove oddaje nižji od 10.000,00 EUR, premično premoženje v lasti Občine Žalec pa, če je predviden letni prihodek od njegove oddaje nižji od 5.000,00 EUR, sicer se uporabita metoda javne dražbe ali metoda javnega zbiranja ponudb, ne glede na cene najema po ceniku.
4. člen
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem se objavi na uradni spletni strani Občine Žalec najmanj petnajst dni pred javno dražbo, javnim zbiranjem ponudb oziroma sklenitvijo neposredne pogodbe.
5. člen
Pisne vloge za najem stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec se posredujejo na naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
6. člen
(1) Če je za najem istega stvarnega premoženja več interesentov, se le-to odda v najem po metodi javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb, pri čemer se stvarno premoženje odda v najem najugodnejšemu ponudniku.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, se pri oddaji zemljišča v najem oziroma zakup za dejavnost vrtičkarstva, zemljišče lahko razdeli na več delov, ki se oddajo v najem oziroma zakup različnim uporabnikom, skladno z merili, določenimi v objavi.
7. člen
Občinska uprava, pred oddajo stvarnega premoženja v najem, pridobi mnenje Mestne skupnosti oziroma Krajevne skupnosti.
III. NAJEM STVARNEGA PREMOŽENJA
8. člen
(1) Stvarno premoženje se odda v najem s sklenitvijo pogodbe.
(2) Pogodba mora vsebovati:
– zemljiškoknjižne in katastrske podatke o zemljišču,
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo,
– vrsto premičnega premoženja,
– višino najemnine,
– trajanje najemnega razmerja,
– način plačevanja najemnine ter sankcije v zvezi z neplačilom,
– način prenehanja najemnega razmerja ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
9. člen
Najemnik ne sme oddati stvarnega premoženja v podnajem, razen izjemoma, ob izrecnem predhodnem pisnem soglasju najemodajalca.
10. člen
Najemno razmerje preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– s pisno odpovedjo katerekoli pogodbene stranke,
– z odstopom najemodajalca od pogodbe.
11. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko pisno odpove pogodbo z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od 6 mesecev.
12. člen
(1) Najemodajalec lahko kadarkoli, brez odpovednega roka, odstopi od pogodbe, če ugotovi:
– da obstaja dolžnost vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku,
– da najemnik ne uporablja stvarnega premoženja v skladu z najemno pogodbo,
– da najemnik ne plača najemnine za tekoče leto,
– da najemnik kako drugače krši pogodbena določila,
– da zemljišče potrebuje zaradi javne koristi.
(2) Javna korist je izkazana, če je zemljišče namenjeno za gradnjo objektov javne infrastrukture drugih objektov javnega pomena.
IV. ZAKUP KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA
13. člen
(1) Na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih je predmet zakupa kmetijsko zemljišče (lahko s pripadajočimi objekti, napravami in dolgoletnimi nasadi).
(2) Zemljišče se odda v zakup s sklenitvijo pogodbe o oddaji zemljišča v zakup.
(3) Pogodba o zakupu kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: zakupna pogodba) mora vsebovati zlasti:
– zemljiškoknjižne in katastrske podatke o zemljišču),
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo,
– višino zakupnine,
– trajanje zakupnega razmerja,
– način plačevanja zakupnine ter sankcije v zvezi z neplačilom,
– način prenehanja zakupnega razmerja ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
14. člen
(1) Doba zakupa mora ustrezati namenu uporabe zakupnega zemljišča in ne sme biti krajša kot:
– 25 let, če naj rabi zemljišče osnovanju vinogradov, sadovnjakov ali hmeljišča,
– 15 let, če naj rabi zemljišče osnovanju nasadov hitrorastočih listavcev,
– 10 let, če naj rabi zemljišče za druge namene.
(1) Prav tako lahko da zakupodajalec zemljišča v zakup za krajši čas osebi, ki se po tem zakonu ne šteje za kmeta in v primerih, ko je vložena zahteva za vrnitev nepremičnine v naravi po določbah zakona o denacionalizaciji ali drugih predpisih.
(2) Zakupna pogodba se podaljša za prvotno dogovorjeno dobo, če najmanj v šestmesečnem roku pred iztekom pogodbe nobena pogodbena stranka pisno ne odpove pogodbe razen, če se stranki dogovorita drugače.
15. člen
(1) Zakupna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha.
(2) Zakupna pogodba preneha tudi, če zakupno zemljišče v skladu z zakonom preneha biti kmetijsko zemljišče.
16. člen
Prednost za sklenitev zakupne pogodbe ima:
– solastnik,
– kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki se daje v zakup (kmet mejaš),
– prosilec, ki že ima sklenjeno zakupno pogodbo.
17. člen
Zakupodajalec, sme od pogodbe odstopiti, če zakupnik:
– ne rabi zemljišča kot dober gospodar,
– obdeluje zakupno zemljišče v nasprotju s sklenjeno pogodbo,
– v nasprotju z zakupno pogodbo daje zakupno zemljišče v podzakup,
– tudi po opominu zakupodajalca uporablja zemljišče v nasprotju s pogodbo ali na način, ki povzroča škodo imetju zakupodajalca,
– ne plača zakupnine v 15 dneh po prejetem opominu,
– če zasadi na zemljišču, ki ga ima v zakupu, trajne nasade ali gradi objekte brez soglasja lastnika.
IV. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NAJEMNIN (ZAKUPNIN) ZA STVARNO PREMOŽENJE
18. člen
Najemnine in zakupnine od oddanega stvarnega premoženja so prihodek proračuna občine.
19. člen
(1) Višina letnih najemnin in zakupnin je določena s cenikom najema in zakupa stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec, ki ga je potrdil Občinski svet Občine Žalec in se vsako leto poviša za indeks cen življenjskih potrebščin.
(2) V primeru, da nastopi obveznost plačila davka na dodano vrednost, ga plača najemnik oziroma zakupnik.
(3) Če se za najem stojnice sklene najemna pogodba za mesečni najem, se najemnina zniža za 20 %.
Članom LAS se prizna 20 % popust za najemnino.
(4) Z najemno pogodbo se določi mesečno ali letno plačilo najema.
20. člen
(1) Najemnina oziroma zakupnina za posamezni letni najem ali zakup ne more biti nižja kot 50 €.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, letna najemnina oziroma zakupnina za posamezni del zemljišča, ki se odda za dejavnost vrtičkarstva, ne more biti nižja od 20 EUR.
21. člen
Če najemodajalec odpove najemno razmerje zaradi dolžnosti vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku oziroma najemno razmerje preneha zaradi ugotovitve javne koristi, se najemniku vrne že plačana najemnina brez obresti za čas, ko zemljišča ne more več uporabljati.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Mestna skupnost in Krajevne skupnosti v Občini Žalec morajo pri oddaji stvarnega premoženja, ki je v njihovi lasti, v najem ali zakup upoštevati določila tega pravilnika.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem oziroma zakup (Uradni list RS, št. 52/11, 29/13, 17/14).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-04-113/2014
Žalec, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti