Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2221. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica – spremembe št. 1 (krajše: SD OPN – 1), stran 5805.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl. US) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je župan Občine Ribnica dne 24. 6. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica – spremembe št. 1 (krajše: SD OPN – 1)
1. člen
(vsebina sklepa in vrsta postopka)
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica – 1 (v nadaljevanju: SD OPN – 1).
Veljaven OPN je sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica – OPN (Uradni list RS, št. 85/12).
(2) Skladno s 53. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl. US, v nadaljevanju: ZPNačrt) se postopek sprememb in dopolnitev OPN Ribnica-1 vodi po skrajšanem postopku, saj se spremembe nanašajo samo na izvedbeni del oziroma na prostorske izvedbene pogoje, ki ne posegajo v določanje ali spreminjanje namenske rabe prostora. Kartografski del veljavnega OPN se ne spreminja.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Konec leta 2012 je bil sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 85/12). Od njegove uveljavitve je OPN Ribnica v izvajanju. S strani Občine Ribnica, Upravne enote Ribnica, projektantov, lastnikov zemljišč in drugih uporabnikov so ugotovljene nekatere nejasnosti, pomanjkljivosti in neskladnosti. Podane so bile pobude za izboljšanje vsebin prostorskih izvedbenih pogojev. V posameznih delih je potrebna tudi uskladitev z novejšo zakonodajo.
3. člen
(območje in predmet postopka)
(1) SD OPN-1 Ribnica se izdelajo za celotno območje Občine Ribnica.
(2) Spremembe in dopolnitve OPN-1 Ribnica obsegajo izvedbeni del tekstualnega dela:
a) novelacijo besedila glede pogojev novejše zakonodaje (Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, idr.),
b) posamične spremembe in dopolnitve vsebin tekstualnega dela prostorskih izvedbenih pogojev OPN Ribnica znotraj stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na odpravo vsebinskih neskladij med posameznimi tekstualnimi deli OPN Ribnica,
c) manjkajoča izvedbena določila, pregled in korekcija faktorjev obremenitev prostora glede na namensko rabo in obstoječe stanje,
d) jasnejši opis posameznih delov besedila odloka OPN Ribnica – izvedbeni del s posamičnimi popravki besedila.
(3) Spremembe in dopolnitve OPN Ribnica-1 se ne nanašajo na spremembe nestavbnih v stavbna zemljišča in niso v nasprotju z varstvenimi režimi na zavarovanih območjih.
(4) Spremembe in dopolnitve OPN Ribnica-1 se pripravijo na podlagi internih ugotovitev, na podlagi predlogov in pobud, zbranih na Občini Ribnica, do objave tega sklepa.
4. člen
(območje sprememb in dopolnitev OPN Ribnica-1)
Spremembe in dopolnitve določil tekstualnega dela OPN Ribnica-1 se nanašajo pretežno na območja stavbnih zemljišč v Občini Ribnica in posamezne spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev na območjih odprtega prostora (kmetijske, gozdne, vodne površine in površine mineralnih surovin) za posege, ki ne zahtevajo spremembe namembnosti v posameznih EUP-jih.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Zbrane pobude in predlogi bodo analizirani in kolikor bo ugotovljeno, da ustrezajo splošnim strateškim izhodiščem in drugim zahtevam, bodo uvrščene v osnutek sprememb in dopolnitev OPN Ribnica-1.
(2) Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN Ribnica-1 ugotovi, da je za posamezno pobudo potrebna sprememba oziroma dopolnitev zahteva, uskladitev ali vnos tudi v kartografski del OPN Ribnica, se pobuda v tej fazi zavrne.
6. člen
(okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN-1Ribnica)
Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN-Ribnica-1 so:
+--------------------------------+-----------------------------+
|Izdelava osnutka OPN      |60 dni po dostavi gradiva  |
|in objava gradiva za pridobitev |(september 2014)       |
|prvega mnenja          |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Pridobivanje prvega mnenja   |30 dni po objavi osnutka OPN |
|nosilcev urejanja prostora   |(oktober 2014)        |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Pridobitev odločbe od CPVO   |30 dni po prejemu zadnjega  |
|                |prvega mnenja        |
|                |(november 2014)       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Dopolnitev osnutka OPN     |30 dni po prejemu odločbe  |
|                |CPVO (december 2014)     |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Javna razgrnitev in javna    |30 dni (januar 2015)     |
|obravnava            |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Priprava stališč do pripomb   |15 dni po končani javni   |
|in predlogov javnosti      |razgrnitvi (februar 2015)  |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Potrditev stališč do pripomb  |30 dni po končani javni   |
|in predlogov javnosti      |razgrnitvi (februar 2015)  |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Priprava predloga OPN, objava  |30 dni po potrditvi stališč |
|gradiva za pridobitev drugega  |in pripomb (marec 2015)   |
|mnenja             |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Pridobivanje drugega mnenja   |30 dni po objavi predloga  |
|nosilcev urejanja prostora   |OPN (april 2014)       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Priprava in sprejem usklajenega |20 dni po prejemu zadnjega  |
|predloga OPN          |drugega mnenja (maj 2015)  |
|za sprejem na OS        |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Objava odloka v uradnem glasilu |20 dni po sprejemu odloka  |
|                |na OS (junij 2015)      |
+--------------------------------+-----------------------------+
Za postopkovne faze so predvideni zakonsko določeni roki.
7. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev)
Nosilci urejanja prostora oziroma organizacije, ki skladno z ZPNačrtom za nosilce pripravljajo smernice in mnenja glede predlaganih prostorskih ureditev, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN Ribnica-1, so:
– za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP), Direktorat za prostor;
– za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo;
– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
– Zavod za gozdove Slovenije;
– za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje;
– za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave;
– za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo;
– za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo;
– za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet;
– za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo;
– za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo;
– za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
– za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko;
– za področje varstva okolja (CPVO): Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje
– za cestno omrežje: Občina Ribnica;
– za električno omrežje: Elektro Ljubljana, DE Kočevje;
– za področje oskrbe s pitno vodo: Hydrovod d.o.o.;
– za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki na lokalni ravni: Komunala Ribnica d.o.o.;
– za telekomunikacije: Telekom Slovenije d.d.
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju.
8. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Ribnica – www.ribnica.si.
Št. 350-0007/2013-10
Ribnica, dne 24. junija 2014
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti