Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2198. Odlok o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v Občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim, stran 5770.

Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in sprem.) je Občinski svet Občine Jesenice na seji dne 19. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v Občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Z Odlokom o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v Občini Jesenice (v nadaljevanju: Odlok), se določajo pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, postopek dodeljevanja finančnih sredstev ter postopek določitve meril, namenjenih za sofinanciranje otroških in mladinskih projektov.
2. člen
(višina sredstev)
Sredstva za sofinanciranje otroških in mladinskih projektov se zagotavljajo v proračunu Občine Jesenice v višini, ki je določena za posamezno proračunsko leto.
II. NAMENI ZA KATERE SE DODELJUJEJO SREDSTVA
3. člen
(nameni, za katere se dodeljujejo sredstva)
Sredstva se namenjajo za naslednja področja:
1. Preventivni projekti
Namen je sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki), ki so razdeljeni na:
– primarno preventivo, ki je usmerjena na celotno populacijo mladih z namenom in ciljem aktivnega preživljanja prostega časa v obliki taborov, srečanj, združenj, delavnic, izobraževanja in ostalih aktivnosti, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost,
– sekundarno preventivo, ki je usmerjena na določeno skupino mladih, ki so posebej ogroženi, s ciljem, da se s svetovanjem in reševanjem stisk in težav zmanjšajo učinki in posledice tveganih vedenj.
2. Mladinski projekti
Namen je spodbuditi aktivno participacijo mladih, omogočiti kakovostnejše mladinsko delo in podpreti izvedbo projektov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo tiste vsebinske aktivnosti, ki mlade usposabljajo za aktivno družbeno delovanje ter prispevajo k osebnemu razvoju ustvarjalnih posameznikov in celotnega mladinskega dela.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov, ki jih bodo izvajali mladi, stari od 15 do 29 let, in sicer od njegovega začetka do formalnega zaključka in se bodo nanašali na naslednja programska področja:
1. neformalno učenje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
2. aktivno državljanstvo in participacija mladih v demokratičnih procesih,
3. socialna vključenost, večkulturnost in medkulturno učenje mladih,
4. inovativnost in kreativnost mladih,
5. prostovoljno mladinsko delo,
6. zdravje, zdrav življenjski stil, aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa mladih.
Po tem Odloku imajo navedeni izrazi naslednji pomen:
Mladinska organizacija je avtonomno demokratično prostovoljno samostojno združenje otrok in/ali mladih, ki ima najmanj 90 % članstva v starosti do 29 let in najmanj 70 % članov vodstva v starosti od 15 do 29 let, ima sedež v občini in s svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter je organizirana kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.
Organizacija za mlade je neprofitna pravna oseba s sedežem v občini, ki na območju občine izvaja dejavnosti, namenjene tudi uveljavljanju interesov otrok in/ali mladih, vendar pa teh aktivnosti ne upravljajo, pripravljajo, izvajajo in vrednotijo mladi. Organizirana je kot zavod, ustanova ali zadruga.
Druge nevladne organizacije so razna društva, zavodi, klubi in zveze društev, ki izvajajo programe namenjene mladim, zaradi česar jih uvrščamo v skupino mladinskih organizacij oziroma organizacij izvajalk programov za mlade.
3. Projektno učenje za mlajše odrasle
Sredstva so namenjena za izvedbo projektnega učenja mladih, starih do 25 let, ki so izpadli iz rednega šolskega sistema, kar pomeni, da imajo nedokončano osnovno, poklicno ali srednjo šolo. Temeljni cilj projektnega učenja mladih je pomagati mladim pri pridobivanju izkušenj in znanja, ki bi jim omogočili uspešnost pri nadaljevanju izobraževanja ali v izbrani poklicni karieri.
III. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
4. člen
(splošni pogoji)
Splošni pogoji za prijavo na javni razpis so:
– solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlagatelja na dan oddaje vloge, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje vlagateljevega poslovanja, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da vlagatelji pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila, v kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič,
– da niso na drugih javnih razpisih oziroma iz drugih proračunskih postavk Občine Jesenice pridobili sredstva za isti projekt, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis in
– da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo projekta tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis.
5. člen
(ostali pogoji)
1. Preventivni projekti
Na javni razpis za izvajanje preventivnih projektov se lahko prijavijo:
– društva in druge organizacije, ki opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi in
– javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna Občine Jesenice.
Poleg splošnih pogojev iz četrtega člena in pogojev iz prvega odstavka tega člena, mora vlagatelj izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer da:
– ima vlagatelj sedež v Občini Jesenice,
– je projekt namenjen otrokom in mladostnikom z območja Jesenic, kar vlagatelj dokazuje v vlogi, kjer so opredeljene ciljne skupine,
– je iz vloge razvidno, da je vlagatelj že uspešno izvedel enak ali soroden projekt na področju preventivne dejavnosti,
– imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za izvedbo projekta), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– je na dan objave javnega razpisa registriran in deluje več kot eno leto na področju preventivne dejavnosti,
– mora biti projekt izveden na območju Občine Jesenice in
– je prijava izdelana na predpisanem prijavnem obrazcu, izpolnjena v slovenskem jeziku in vsebuje vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije.
2. Mladinski projekti
Na javni razpis za izvajanje mladinskih projektov se lahko prijavijo:
– mladinske organizacije, društva oziroma mladinske sekcije društev, organizacije v mladinskem sektorju oziroma organizacije za mlade in druge nevladne organizacije, v okviru katerih so nosilci mladinskih projektov mladi med 15 in 29 letom starosti, in so občani Jesenic.
Poleg splošnih pogojev iz četrtega člena in pogoja iz prejšnjega odstavka tega člena mora vlagatelji izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer da:
– ima vlagatelj sedež, izpostavo ali enoto v Občini Jesenice,
– se vloga nanaša na področje mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se štejejo za nosilce, izvajalce in uporabnike rezultatov mladinskega projekta mladi v starosti od 15 do 29 let,
– vlagatelj lahko odda oziroma prijavi največ dva projekta,
– mora biti projekt izveden na območju Občine Jesenice in
– da je prijava izdelana na predpisanem prijavnem obrazcu, izpolnjena v slovenskem jeziku in vsebuje vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije.
3. Projektno učenje za mlajše odrasle
Na javni razpis za izvajanje projektnega učenja mladih se lahko prijavi vlagatelj, ki je registriran za izvajanje oziroma opravljanje izobraževalne dejavnosti, kar izkazuje z dokazilom o registraciji oziroma druge listine (statut ipd.), iz katerih je razvidno, da opravlja izobraževalno dejavnost.
Poleg splošnih pogojev iz četrtega člena in pogoja iz prejšnjega odstavka tega člena mora vlagatelj izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer da:
– na dan objave javnega razpisa izvaja ta projekt več kot eno leto,
– ima vlagatelj zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje projekta), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– projektno učenje mladih traja vsak dan od ponedeljka do petka, sedem ur dnevno,
– je temeljna oblika dela projektno delo,
– so v projekt vključeni uporabniki, ki imajo stalno bivališče v Občini Jesenice, kar dokazujejo iz priloženega seznama uporabnikov in
– je prijava izdelana na predpisanem prijavnem obrazcu, izpolnjena v slovenskem jeziku in vsebuje vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV
6. člen
(postopek dodelitve sredstev)
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi pristojni oddelek občinske uprave na podlagi javnega razpisa v skladu z veljavno zakonodajo.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom. Razpisni rok se časovno prilagaja postopku prijave in sprejemanja občinskega proračuna.
7. člen
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa. Postopek dodelitve sredstev in spremljanje namenske porabe poteka po naslednjem zaporedju:
– župan imenuje strokovno komisijo, ki pripravi predlog meril za vrednotenje projektov,
– merila iz predhodne alinee sprejme župan,
– župan izda sklep o začetku postopka javnega razpisa,
– župan imenuje izmed uradnikov komisijo za odpiranje vlog,
– pristojni oddelek pripravi objavo javnega razpisa,
– komisija za odpiranje vlog izvede postopek odpiranja prejetih vlog ter postopek ugotavljanja formalne popolnosti vlog,
– strokovna komisija obravnava vloge, jih strokovno oceni in pripravi predlog razdelitve sredstev,
– pristojni oddelek obvesti vlagatelje o predlogu razdelitve sredstev,
– strokovna komisija oblikuje končni predlog razdelitve sredstev,
– pristojni oddelek izda upravni akt v skladu s področno zakonodajo in tem Odlokom,
– župan obravnava pritožbe vlagateljev,
– pristojni oddelek na podlagi izdanega upravnega akta, lahko pozove vlagatelje k uskladitvi projektov v okviru odobrenih sredstev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev in
– obravnava poročil o izvedenih projektih.
8. člen
(priprava in objava javnega razpisa)
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani Občine Jesenice. Rok za prijavo vlagateljev se določi v skladu z veljavno zakonodajo v javnem razpisu, ki pa ne sme biti krajši od 7 (sedmih) dni od objave v občinskem glasilu.
Objava mora vsebovati:
– navedbo naročnika javnega razpisa,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa oziroma namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu ter pogoje za pridobitev sredstev,
– višino sredstev za posamezne namene,
– merila za vrednotenje projektov,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– obliko, rok in način oddaje prijav,
– potrebno dokumentacijo za prijavo,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo;
– datum odpiranja vlog in
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
9. člen
(razpisna dokumentacija)
Razpisno dokumentacijo pripravi pristojni oddelek občinske uprave z vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– obrazec vloge z navodili,
– višino sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa,
– način določanja deleža, ki ga prejme posamezni vlagatelj,
– osnutek pogodbe,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva,
– navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
– navedba o tem, kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep,
– navedbo, da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisnega roka prepozna.
10. člen
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju,
– navedbo projektov s katerimi vlagatelj kandidira,
– opis načrtovanih projektov in
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
11. člen
(komisija za odpiranje vlog)
Postopek odpiranja vlog vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje in razrešuje župan.
Naloge komisije za odpiranje vlog so:
– ugotovitev ali so vloge pravočasne,
– ali jih je podal vlagatelj, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje in
– ali so popolne glede na besedilo javnega razpisa.
Po preteku razpisnega roka, komisija za odpiranje vlog odpre po vrstnem redu prispele predloge in ugotovi njihovo formalno popolnost.
Pristojni uslužbenec v roku 8 (osmih) dni od dneva odpiranja vlog pozove vlagatelje, ki so oddali nepopolne vloge za dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 5 (pet) delovnih dni od prejema poziva na dopolnitev vloge.
Vloge, ki niso pravočasne ali niso bile dopolnjene v danem roku ali jih ni vložila upravičena oseba, zavrže pristojni organ občinske uprave s sklepom.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je možna pritožba v roku 15 (petnajst) dni od dneva vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Jesenice. Zoper odločitve župana pritožba ni možna. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Komisija za odpiranje vlog o svojem delu sestavi zapisnik v katerega vpiše:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– seznam formalno nepopolnih vlog,
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih ni vložila upravičena oseba,
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem poziva oziroma razpisa in
– ugotovitve, ali so bile formalno nepopolne vloge pravočasno in v celoti dopolnjene.
Komisija za odpiranje vlog pripravi skupno poročilo, ki vsebuje zapisnik ter preglednico s ključnimi podatki. Skupno poročilo, skupaj s popolnimi vlogami, izroči strokovni komisiji.
12. člen
(strokovna komisija)
Ocenjevanje in vrednotenje vlog vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan za čas 4 (štirih) let. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani. Predsednik in člani komisije morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja mladih in preventivne dejavnosti, ki omogočajo strokovno presojo vlog.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji interesno povezani v smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenega razmerja, razen v primeru, da komisije ni mogoče sestaviti drugače.
Naloge strokovne komisije so:
– priprava meril za vrednotenje projektov,
– vrednotenje projektov, skladno z merili,
– določitev višine dodeljenih sredstev posameznim vlagateljem,
– sestava zapisnika o delu,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe Odloka oziroma meril za vrednotenje projektov,
– priprava poročila o delu komisije in
– oblikovanje končnega predloga razdelitve sredstev.
13. člen
Strokovna komisija v roku 15 (petnajst) dni po prejemu poročila komisije za odpiranje vlog, ovrednoti projekte glede na objavljene kriterije v razpisu ter pripravi poročilo. Poročilo strokovne komisije mora vsebovati tudi obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega projekta. Iz obrazložitve mora biti razvidna povezava med kriteriji razpisa in razlogi za predlagano zavrnitev ali odobritev.
Pristojni oddelek občinske uprave po prejemu poročila strokovne komisije lahko obvesti vlagatelje o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo upravnega akta. Vlagatelju določi tudi rok, do katerega ima možnost, da se izjavi o obvestilu. Obvestilo vlagatelju vsebuje predlog strokovne komisije. Obvestilo vlagatelju in izjava o obvestilu sta lahko v pisni ali elektronski obliki.
Strokovna komisija obravnava v roku prispele izjave vlagateljev in oblikuje končni predlog sofinanciranja projektov.
Končni predlog strokovne komisije vsebuje:
– dosežene točke vlagateljev,
– pisno utemeljitev,
– povzetek izjave vlagatelja,
– stališče strokovne komisije o izjavi vlagatelja,
– predlog, kateri projekti se financirajo in kateri se zavrnejo in
– končni predlog strokovne komisije o višini sofinanciranja projekta.
14. člen
(sprejem odločitve in obveščanje)
Na podlagi končnega predloga komisije iz prejšnjega člena, direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba, odloči o dodelitvi sredstev z upravnim aktom, ki jo posreduje vsem vlagateljem. V obrazložitvi mora navesti razloge za svojo odločitev.
15. člen
(reševanje zadev v pritožbenem roku)
Vlagatelj lahko vloži zoper upravni akt pritožbo v roku 15 (petnajst) dni od vročitve upravnega akta. Pritožbo se lahko vloži pri organu, ki je izdal upravni akt na prvi stopnji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, postavljena za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan. Vložena pritožba zadrži podpis pogodb z izbranimi vlagatelji. Odločitev župana je dokončna, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Upravni akt postane izvršljiv z dnem dokončnosti le-tega. Vlagatelji imajo možnost podati izjavo, da se odpovedujejo pravici do pritožbe, v tem primeru upravni akt postane dokončen že pred potekom pritožbenega roka.
16. člen
(sklepanje pogodb)
Po pravnomočnosti upravnega akta, se sklene z izbranimi vlagatelji pogodba o sofinanciranju projekta. Pogodba mora obvezno vsebovati:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebino in obseg projekta,
– čas realizacije projekta,
– višina dodeljenih sredstev in navedba celotne vrednosti projekta,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev,
– obveznost poročanja izvajalca upravnem organu,
– rok za podpis pogodbe in
– protikorupcijsko klavzulo.
Izbrani vlagatelj mora podpisano pogodbo iz prejšnjega odstavka tega člena vrniti najpozneje v 8 (osmih) dneh od dneva vročitve te pogodbe, v nasprotnem primeru, se domneva, da vlagatelj odstopa od vloge in da je občina prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz upravnega akta o sofinanciranju. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izvajalec upravnem organu pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka, vendar ne dlje kot za 8 (osem) dodatnih dni.
17. člen
(spremljanje izvajanja pogodb)
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah oziroma v določenih časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, pristojnemu oddelku občinske uprave, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo, ter vsebinsko poročilo o izvedbi projektov. Kolikor prejemniki ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim sredstva ukinejo, že prejeta sredstva pa mora prejemnik vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, in sicer v roku 30 (trideset) dni od dneva vročitve zahtevka. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev, za izvajanje nadzora lahko župan pooblasti tudi strokovno komisijo. O izvedbi kontrole namenske porabe sredstev, se sestavi zapisnik, katerega izvajalec nadzora predloži županu. Izvajalec, ki krši pogodbena določila, oziroma določila tega Odloka, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu Občine Jesenice.
Če izvajalec do rokov dogovorjenih s pogodbo ne predloži vsebinskega poročila in dokazil se smatra, da projekta ni izvajal, zato je dolžan nemudoma vrniti vsa prejeta skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
18. člen
(smiselna uporaba ZUP)
Za vsa ostala vprašanja postopka, ki niso določena v tem Odloku, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
V. MERILA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
19. člen
(merila za dodeljevanje sredstev)
Sredstva se dodeljujejo na podlagi vnaprej določenih meril za posamezno področje. Merila za dodeljevanje sredstev javnega razpisa oblikuje s strani župana imenovana strokovna komisija. Merila za dodeljevanje sredstev sprejme župan, razen če področni predpisi ne določajo drugače. Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o dodelitvi sredstev se merila ne smejo spremeniti. Višina sofinanciranja projektov se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb meril za vrednotenje oziroma projektov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta Odlok, preneha veljati tretji odstavek 3. člena, 4. člen in točka B 5. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/10) v delu, ki se nanaša na sofinanciranje preventivnih projektov v Občini Jesenice.
21. člen
(veljavnost)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-14/2014
Jesenice, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti