Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2243. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec, stran 5831.

Na podlagi 16. člena Zakona o cestah – ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije št. 317/07, 314/09), 15. člena Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 52/2012) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 27. redni seji dne 19. junija 2014 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določa način opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec, zlasti:
– organizacijsko zasnovo opravljanja gospodarske javne službe;
– predmet in območje izvajanja koncesije;
– pogoje za podelitev in izvajanje koncesije;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– vire financiranja;
– nadzor nad izvajanjem koncesije;
– prenehanje koncesijskega razmerja.
(2) Ta odlok je tudi koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest.
(3) Koncesija gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest po tem odloku je javnonaročniško javno-zasebno partnerstvo po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljnjem besedilu: Zakon o javno-zasebnem partnerstvu).
2. člen
Gospodarsko javno službo vzdrževanja občinskih cest opravlja na podlagi koncesije koncesionar, ki pridobi koncesijo za opravljanje te javne službe.
II. PREDMET IN NAČIN IZVAJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST
1. Predmet izvajanja koncesije
3. člen
(1) Predmet koncesije je redno vzdrževanje občinskih javnih cest (v nadaljnjem besedilu: koncesija), ki jo predpisujeta Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) in Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 52/12).
(2) Vzdrževanje občinskih javnih cest obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest).
(3) Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste obsega naslednja dela:
– pregledniška služba,
– redno vzdrževanje prometnih površin,
– redno vzdrževanje bankin,
– redno vzdrževanje odvodnjavanja,
– redno vzdrževanje brežin,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
– redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
– redno vzdrževanje vegetacije,
– zagotavljanje preglednosti,
– čiščenje cest,
– redno vzdrževanje cestnih objektov,
– intervencijski ukrepi,
– zimska služba.
(4) Podrobneje so vrste nalog iz prejšnjega odstavka in način njihovega izvajanja določeni v predpisu, ki ureja vrste vzdrževalnih del na javnih cestah in nivo rednega vzdrževanja javnih cest.
4. člen
(1) Obnavljanje občinskih cest ter posamezna dela na občinskih cestah, ki jih ni smotrno oziroma ekonomsko upravičeno zagotavljati za celotno območje koncesije, izvaja Občina Žalec.
(2) Občina Žalec oddaja dela iz prejšnjega odstavka tega člena v skladu s predpisi o javnem naročanju.
5. člen
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
2. Območje izvajanja koncesije
6. člen
(1) Koncesija se izvaja na občinskih javnih cestah v Občini Žalec, ki so kategorizirane z veljavnim odlokom, ki ureja področje kategorizacije občinskih cest.
(2) Seznam občinskih cest ter deli prometnih površin, za katere se podeli koncesija in obseg del, določi koncedent v razpisni dokumentaciji.
(3) Če je v času trajanja koncesije dana v javni promet nova občinska cesta, kolesarska povezava ali prometna površina iz prejšnjega odstavka oziroma predana v upravljanje občini druga cesta, postane ta občinska cesta, kolesarska povezava ali prometna površina, ne glede na seznam, sestavni del občinskih cest na tem območju koncesije.
3. Začetek in čas trajanja koncesije
7. člen
(1) Koncesija se podeli za obdobje 6 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
4. Viri financiranja koncesije
8. člen
(1) Gospodarska javna služba po tem odloku se financira iz proračuna Občine Žalec.
(2) Če prejme koncesionar v zvezi z izvajanjem rednega vzdrževanja občinskih cest druga sredstva (odškodnine, plačilo zavarovalnih škod, ipd.), mora o njih obvestiti koncedenta in jih uporabiti za financiranje rednega vzdrževanja občinskih cest.
5. Postopek in pogoji za podelitev in izvajanje koncesije
9. člen
(1) Koncesija po tem odloku se podeli v postopku sklenitve javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva skladno s 27. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, in sicer z uporabo odprtega postopka.
(2) Odločitev o izbiri koncesionarja v postopku oddaje javnega naročila po drugem odstavku 27. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in odločbo o podelitvi koncesije po četrtem odstavku 27. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu sprejme župan, postopek podelitve koncesije pa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
10. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
1. predmetu in območju koncesije,
2. začetku in času trajanja koncesije,
3. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. obveznih sestavinah prijave na razpis,
5. strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
6. merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
7. roku in načinu predložitve prijav,
8. roku za izbor koncesionarja,
9. roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
10. odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom.
11. člen
(1) Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da kandidat ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, določena v prvem 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5, 19/14; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2);
2. da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju;
3. da na dan, ko je bila oddana ponudba, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v višini 50 eurov ali več v zvezi s plačili davkov ali prispevkov za socialno varnost v skladu s predpisi, kjer ima sedež, ali predpisi Republike Slovenije;
4. da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2;
5. da je registriran v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
6. da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije;
7. da izkaže finančno usposobljenost;
8. da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in naprav;
9. da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije;
10. da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi;
12. da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.
(2) Podrobneje se pogoji in način dokazovanja določijo v razpisni dokumentaciji.
12. člen
(1) Vlogo za koncesijo (v nadaljnjem besedilu: vloga) lahko predloži več pravnih ali fizičnih oseb skupaj (v nadaljnjem besedilu: konzorcij). Ista pravna ali fizična oseba lahko sodeluje kot član konzorcija le pri eni skupni vlogi na istem koncesijskem območju. Če ista pravna ali fizična oseba sodeluje pri več vlogah, je taka vloga nepravilna.
(2) Kadar predloži skupno vlogo konzorcij, se vlogi priloži sklenjena pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem koncesije, iz katere mora biti razvidno najmanj:
– člani konzorcija, vstop in izstop člana iz konzorcija;
– vodilni član konzorcija ali druga oseba, ki se ji posredujejo sporočila v zvezi z izvajanjem koncesije z učinkom za vse člane konzorcija;
– ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med člani konzorcija v zvezi z izvajanjem koncesije;
– medsebojna zaveza članov konzorcija, da za obveznosti koncesionarja po koncesijski pogodbi odgovarjajo solidarno.
(3) Izpolnjevanje pogojev v primeru skupne vloge članov konzorcija se podrobneje opredeli v razpisni dokumentaciji.
13. člen
Merilo za izbor koncesionarja je najnižja cena ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije ter tega odloka.
6. Sklenitev koncesijske pogodbe
14. člen
(1) Po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklene koncedent z izbranim kandidatom koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
(3) Če v skladu s šestim odstavkom 58. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu odločba o podelitvi koncesije preneha veljati, ker v določenem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba, župan izda odločbo o podelitvi koncesije naslednjemu na ocenjevalni lestvici.
(4) V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka.
15. člen
(1) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo, tveganja, ki jih nosi posamezna pogodbena stranka, in druga vprašanja, ki jih mora urediti koncesijska pogodba po zakonu, ki ureja gospodarske javne službe.
(2) V koncesijski pogodbi se določijo tudi pogodbene kazni za primer kršitev obveznosti koncesionarja.
7. Zavarovanja
16. člen
(1) Koncesionar mora najkasneje v 10 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe predložiti koncedentu nepogojno, nepreklicno in na prvi pisni poziv plačljivo bančno garancijo, veljavno najmanj eno leto v višini deset odstotkov od okvirne vrednosti del po koncesijski pogodbi glede na cene posameznih postavk. Garancijo mora koncesionar najmanj en mesec pred potekom njene veljavnosti podaljšati za najmanj eno leto oziroma do izteka roka koncesije.
(2) Bančno garancijo sme koncedent unovčiti v primeru, ko koncesionar brez utemeljenih razlogov ne izpolnjuje bistvenih pogodbenih obveznosti ali če preneha ali delno preneha izvajati dejavnost iz koncesijskega razmerja.
(3) Bančno garancijo sme koncedent unovčiti tudi v primeru, ko koncesionar nepravočasno nadomesti ali ne nadomesti bančne garancije iz prvega odstavka tega člena.
(4) Bančne garancije iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko nadomestijo tudi ustrezne druge vrste finančnih zavarovanj, ki so v skladu z zakonodajo, ki ureja javna naročanja in finančna zavarovanja. Druge vrste finančnih zavarovanj morajo izpolnjevati enake pogoje, kot so zahtevane za bančne garancije iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.
17. člen
(1) Najkasneje v 30 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe mora koncesionar skleniti zavarovanje za škodo, ki bi jo z opravljanjem dejavnosti rednega vzdrževanja občinskih cest povzročil tretji osebi.
(2) Obveznost zavarovanja odgovornosti koncesionarja se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
8. Nadzor nad izvajanjem koncesije
18. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna služba koncedenta, pristojna za ceste.
(2) Koncesionar mora pristojni strokovni službi kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(3) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
(5) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
9. Prenehanje koncesijskega razmerja
19. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah,
2. z odkupom koncesije v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah,
3. z odvzemom koncesije v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah,
4. s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo,
5. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
(2) Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
20. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Občinska uprava podeli koncesijo v skladu s tem odlokom v roku enega leta od uveljavitve odloka.
22. člen
(1) Gospodarska družba, ki ima ob uveljavitvi tega odloka z občino sklenjeno pogodbo za redno vzdrževanje občinskih cest, opravlja delo po tej pogodbi do izteka njenega roka ali do uveljavitve pogodbe, sklenjene z izbranim koncesionarjem v skladu s tem odlokom, če do poteka roka navedene pogodbe koncesijska pogodba še ni sklenjena.
(2) Ob zaključku del po pogodbi iz prejšnjega odstavka je gospodarska družba dolžna na zahtevo koncedenta predati vso dokumentacijo o občinskih cestah.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-00-0002/2014
Žalec, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti