Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2201. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Jesenice, stran 5775.

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena ter tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in spremembe) in 13. ter 140. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spremembe) je Občinski svet Občine Jesenice na 37. seji dne 19. 6. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Jesenice
1. člen
V Pravilniku o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Jesenice (v nadaljevanju: Pravilnik) se v drugem odstavku 3. člena črtata besedici »in policija«.
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Gostinec oziroma kmet (v nadaljevanju: nosilec gostinske dejavnosti) lahko za gostinske obrate zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa za čas med 5. in 6. uro zjutraj in med 23. in 1. uro naslednjega dne za vse dni v tednu. Gostinec oziroma kmet mora poskrbeti, da po 22. uri obratovanje gostinskega obrata ni moteče za okolico.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena smejo gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške kmetije na teh območjih, zaprositi za podaljšanje obratovalnega časa le za čas med 22. in 1. uro naslednjega dne za vse dni v tednu.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Gostinec oziroma kmet lahko za enote gostinskih obratov, ki se nahajajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, terase ipd.), zaprosi za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času od 23. do 1. ure za vse dni v tednu.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena smejo gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške kmetije na teh območjih, zaprositi za podaljšanje obratovalnega časa za enote gostinskih obratov, ki se nahajajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, terase ipd.), le za čas med 22. in 1. uro naslednjega dne za vse dni v tednu.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
V četrti alineji prvega odstavka 7. člena se črtata besedici »in policija«.
V peti alineji prvega odstavka 7. člena se besedi »3 mesecih« nadomestita z besedama »2 mesecih«.
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se črtata besedi »in policije«.
6. člen
Prva alineja prvega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– če pristojni državni organ ali službe, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem javnega reda ugotovijo, da je prišlo v času obratovanja gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času do kršitve javnega reda: v gostinskem obratu, enotah gostinskih obratov zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, terase …) ali na pripadajočem funkcionalnem zemljišču gostinskega obrata in so o tem sestavile poročilo o kršitvah oziroma podale predlog inšpekcijskim in drugim pristojnim službam ter o tem obvestile pristojni organ občine;«
Druga alineja prvega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– če svet krajevno pristojne krajevne skupnosti na zaprosilo pristojnega organa občine poda negativno pisno mnenje o obratovanju gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času v času veljavnosti odločbe;«
V drugem odstavku 11. člena se besedi »3 mesece« nadomestita z besedama »2 meseca«.
7. člen
Tretji odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nosilec gostinske dejavnosti mora pristojni organ občine zaprositi za podaljšanje obratovalnega časa iz prvega odstavka tega člena z vlogo na enotnem obrazcu pred začetkom prihajajočega meseca za vse načrtovane prireditve v prihajajočem mesecu. Posamezna vloga lahko zajema največ 4 prireditve, potrebno pa jo je vložiti najpozneje 4 dni pred dnevom prve prireditve v mesecu, pri čemer se rok šteje od vložitve popolne vloge. Soglasje je vezano na točno določene datume oziroma termin večdnevne prireditve in ne velja za druge dneve.«
8. člen
V četrtem odstavku 12. člena se besedi »treh mesecev« nadomestita z besedama »dveh mesecev«.
9. člen
Nosilci gostinske dejavnosti morajo obratovalni čas gostinskih obratov uskladiti z določili tega pravilnika najkasneje do 31. 1. 2015.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2014
Jesenice, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti