Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2212. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 12/1 Jeprca, stran 5802.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8), in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – UPB in 59/2013) je Občinski svet Občine Medvode na 28. seji dne 10. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 12/1 Jeprca
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 12/1 Jeprca (Uradni list RS, št. 46/09).
2. člen
V 4. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pred ureditvijo celotnega ureditvenega območja se lahko predhodno uredi zemljišče s parc. št. 546/1 k.o. Zbilje.«
3. člen
V 5. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Na zemljišču parc. št. 546/1 k.o. Zbilje je dovoljena ureditev Zbirnega centra za nenevarne komunalne odpadke.«
Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
4. člen
V novem petem odstavku 5. člena se številka »23« nadomesti s številko »22«.
5. člen
Za 7. členom se doda nov, 7.a člen, ki se glasi:
»(lokacijski pogoji za urejanje zemljiške parcele št. 24)
(1) Zemljiški parceli št. 4 in 5 se združita v eno zemljiško parcelo št. 24.
(2) RL in GM sta razvidni iz grafične priloge.
(3) Zemljiška parcela št. 24 je namenjena za ureditev Zbirnega centra nenevarnih komunalnih odpadkov.
(4) Dopustna je postavitev pomožnih objektov (vratarnice, sanitarij, nadstrešnice), ograj ter opreme (večji in manjši zabojniki, podesti ob zabojnikih) za potrebe zbirnega centra.
(5) Lega objektov, opreme ter zunanje utrjene površine morajo omogočati neoviran dovoz, obračanje in manipulacijo za tovorna in osebna vozila ter parkiranje.
(6) Višinska kota urejenih tal platoja zbirnega centra je lahko nižja od višinske kote sosednjih parcel. Višinska razlika do sosednjih parcel naj se premosti z ureditvijo nasipa. Površine ob nasipu in nasip naj se ozeleni z avtohtonimi vrstami drevja in grmičevja, ki naj bodo oblikovane kot zaščitno zelenje. Zbirni center mora biti ograjen z ograjo, ki naj bo intenzivno ozelenjena.
(7) Zemljiška parcela št. 24 naj se za potrebe Zbirnega centra nenevarnih komunalnih odpadkov uredi pred ureditvijo celotnega ureditvenega območja.«
6. člen
V 8. členu odloka se spremeni naslov člena, tako da se glasi: »(lokacijski pogoji za urejanje zemljiških parcel št. od 6 do 19)«.
7. člen
V prvi alineji prvega odstavka 8. člena se številka »16« nadomesti s številko »14«.
8. člen
Besedilo druge alineje prvega odstavka 8. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»– za gradnjo objektov so določena zazidljiva območja dimenzij 28,0 x 19,0 m, razen za zazidljiva območja št. 11, 12, 19, ki so dimenzij 28,0 x 16,0 m.«
9. člen
V 14. členu odloka se za petim odstavkom doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Lokalne ceste Jeprca–Zbilje pred ureditvijo zemljiške parcele št. 24 ni potrebno rekonstruirati za pričakovan promet.«.
10. člen
V 15. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za zemljiško parcelo št. 24 se pred celotno ureditvijo območja na severu uredi dovoz in dostop na parcelo iz lokalne ceste Jeprca–Zbilje.«.
11. člen
V 16. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Za montažni objekt na parceli št. 24 se mora do izgradnje infrastrukture celotnega ureditvenega območja zagotoviti minimalna komunalna oskrba.
(4) Objekt na zemljiški parceli št. 24 je potrebno priključiti na javno omrežje za oskrbo z električno energijo. Vse meteorne vode je potrebno preko lovilca olj, oziroma preko čistilne naprave padavinske odpadne vode odvajati v ponikovalnice.«.
12. člen
Na koncu tretje alineje prvega odstavka 17. člena se namesto pike doda vejica.
Doda se nova, četrta alineja, ki se glasi:
»– zaradi specifičnega delovnega časa, montažni objekt na zemljiški parceli št. 24 ne bo potrebno priključiti na vodovodno omrežje. V montažni objekt naj se namesti aparat z vodo v plastenkah.«.
Na koncu osme alineje drugega odstavka se namesto pike doda vejica.
Doda se nova, deveta alineja, ki se glasi:
»– na zemljiški parceli št. 24 so predvidene kemične sanitarije, zato ni potrebno zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode iz objekta. V primeru kasnejše gradnje sanitarij, bo po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja komunalne odpadne vode potrebno priključiti na javno kanalizacijsko omrežje, ki je predvideno po PN št. 3128K, z naslovom Gradnja kanalizacije na območju urejanja PD 12/1 – Jeprca, oktober 2007, izdelovalca JP Vodovod – Kanalizacija.«.
Na koncu druge alineje tretjega odstavka se namesto pike doda vejica.
Dodajo se nove, tretja, četrta in peta alineja, ki se glasijo:
»– pred pričetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo elektroenergetskih vodov in naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov. Kjer se bodo gradbeni posegi izvajali v območju tras obstoječih elektroenergetskih vodov, je potrebno predvideti njihovo prestavitev izven območja gradbenih posegov, oziroma predvideti njihovo zaščito v skladu z veljavnimi predpisi. Pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov mora biti zagotovljen nadzor s strani distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska,
– v primeru gradbenih del v območju obstoječih elektroenergetskih naprav je investitor dolžan pri upravljavcu distribucijskega omrežja naročiti projektno dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del) prestavite, oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav. Vse stroške izdelave te projektne dokumentacije nosi investitor. Vsa morebitna dela prestavitve oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav lahko opravi samo upravljavec distribucijskega omrežja, na stroške investitorja,
– zbirni center za nenevarne komunalne odpadke na zemljiški parceli št. 24 se bo napajal iz obstoječe TP 0052 Žeje Medvode, preko lastnega ali obstoječega NN omrežja. Priključno merilna omarica bo locirana na parcelni meji ter dostopna z javnih površin. Točen način vključitve bo podan, ko bodo znane točne potrebe po električni moči.«.
Na koncu druge alineje petega odstavka se namesto pike doda vejica.
Doda se nova, tretja alineja, ki se glasi:
»– ogrevanje montažnega objekta na zemljiški parceli št. 24 je predvideno z varčnim električnim radiatorjem.«.
Na koncu prve alineje šestega odstavka se namesto pike doda vejica.
Doda se nova, druga alineja, ki se glasi:
»– na zemljiški parceli št. 24 ni potrebno predvideti telefonskega priključka.«.
13. člen
V 19. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Na zemljiški parceli št. 24, je potrebno za ureditev zbirnega centra za nenevarne komunalne odpadke v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, k projektnim rešitvam, na podlagi analize tveganja za onesnaženje, pridobiti vodno soglasje.«.
14. člen
Prvemu odstavku 24. člena se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– ureditev Zbirnega centra za nenevarne odpadke na zemljiški parceli št. 24«
Dosedanja prva in druga alinea postaneta druga in tretja alinea.
15. člen
V petem odstavku 24. člena se na koncu pika spremeni v vejico in doda besedilo: »kar pa ne velja za objekte, potrebne za ureditev zbirnega centra za nenevarne odpadke. Zbirni center se lahko uredi pred komunalno ureditvijo celotnega območja«.
16. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 12/1 Jeprca iz 1. člena odloka so stalno na vpogled na Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška in na Občini Medvode.
17. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 003-2/2006-51
Medvode, dne 10. junija 2014
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti