Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

Kazalo

2231. Odlok o turistični taksi v Občini Škocjan, stran 5823.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 23. do 32. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13) in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je Občinski svet Občine Škocjan na 28. redni seji dne 17. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Škocjan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične takse, višina turistične takse, način porabe sredstev turistične takse, oprostitve plačila turistične takse, postopek pobiranja in odvajanja turistične takse, mesečno poročilo, nadzor nad pobiranjem turistične takse in kazenske določbe.
2. člen
Pojmi, ki se uporabljajo v tem odloku, imajo enak pomen, kot jih določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju: zakon).
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki na območju Občine Škocjan, izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljevanju: turisti) v nastanitvenem objektu.
4. člen
Turisti plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če Zakon o spodbujanju razvoja turizma ne določa drugače.
III. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
5. člen
Višina turistične takse se določa v točkah.
Višina turistične takse na območju Občine Škocjan znaša 11 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije.
Na dan sprejema tega odloka znaša višina turistične takse 0,0918 EUR, od 1. 1. 2015 pa 0,115 EUR.
IV. NAČIN PORABE SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Turistična taksa je namenski prihodek proračuna Občine Škocjan.
Poraba sredstev turistične takse se določi s proračunom, za dejavnosti in storitve, določene z zakonom.
V. OPROSTITVE PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
7. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
1. otroci do 7. leta starosti,
2. osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
3. osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
4. otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
5. učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
6. dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
7. osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
8. tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse.
Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
1. osebe od 7. do 18. leta starosti,
2. turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
3. turisti v kampih.
8. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve iz 7. člena tega odloka v evidenci, ki je določena v 12. členu tega odloka.
VI. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE, MESEČNO POROČILO
9. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun Občine Škocjan hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
10. člen
Osebe iz 9. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine.
Osebe iz 9. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse.
Osebe iz 9. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prvi odstavek tega člena, mesečno poročilo iz prejšnjega odstavka, dolžne oddati tudi v primeru, da niso imele gostov na prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov na prenočevanju ni bilo.
Mesečno poročilo se oddaja na predpisanem obrazcu »Poročilo o plačani turistični taksi«, ki je priloga temu odloku in je objavljen na spletni strani www.obcina-skocjan.si.
Poročilo se oddaja po pošti na naslov Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan ali po elektronski pošti na info@obcina-skocjan.si ali po fax-u 07 38 46 309.
VII. NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE
11. člen
Osebe iz 9. člena tega odloka morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi prebivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.
12. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni medobčinski inšpekcijski organ.
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ.
Če zavezanci za pobiranje turistične takse ne odvedejo turistične takse v roku in na način, ki je določen v 10. členu tega odloka, občina sporoči pristojnemu davčnemu uradu, naj turistično takso prisilno izterja.
13. člen
Pristojni inšpektor ima v primeru ugotovljenih nepravilnosti v zvezi s pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc pravico in dolžnost:
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi in
– izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z globo 500 EUR se kaznujeta za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki sprejemata turiste na prenočevanje, če ne posreduje mesečnega poročila občini kot to določa tretji odstavek 11. člena tega odloka.
Z globo 250 EUR se kaznujeta za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
Z globo 250 EUR se kaznujeta za prekršek iz prvega odstavka tega člena sobodajalec in kmet, ki sprejemata turiste na prenočevanje.
Za ostale kršitve v zvezi s pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc se uporabljajo kazenske določbe kot jih navaja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 91/03).
Sestavni del tega odloka je obrazec – mesečno poročilo o plačani turistični taksi.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-0008/2014
Škocjan, dne 17. junija 2014
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti