Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2268. Sklep o potrditvi poslanskih mandatov
2269. Sklep o prenehanju mandata člana, razrešitvi člana in imenovanju članov Upravnega odbora Prešernovega sklada
2270. Sklep o imenovanju Nacionalnega sveta za kulturo
2271. Sklep o imenovanju informacijske pooblaščenke
2272. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta RTV Slovenija
2273. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin
2274. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu
2275. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Krpan

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2339. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
2340. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015

Sklepi

2276. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ljudske republike Bangladeš v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani

MINISTRSTVA

2277. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske politike, enakih možnosti žensk in moških, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter varnosti in zdravja pri delu
2278. Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev
2279. Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine
2280. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV
2281. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
2282. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2283. Odredba o sprejemu prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami
2284. Odredba o spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev
2341. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2285. Sklep o imenovanju člana v 3. okrajni volilni komisiji V. volilne enote
2286. Sklepi o imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah volilnih enot

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2287. Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2288. Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi

OBČINE

Borovnica

2289. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Borovnica

Cerknica

2290. Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Cerknica

Cerkno

2291. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Gorenja vas-Poljane

2292. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane
2293. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gorenja vas - Poljane
2294. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije v Občini Gorenja vas - Poljane
2295. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2014

Ivančna Gorica

2296. Sklep o ugotovitvi javne koristi ter nakupu oziroma razlastitvi nepremičnin in delov nepremičnin v k.o. 1810 Stična

Kobarid

2297. Odlok o plakatiranju v Občini Kobarid
2298. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid
2299. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2014/2015

Koper

2300. Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Mestne občine Koper
2301. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2014

Lendava

2302. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava v letu 2014
2303. Sklep o imenovanju Komisije za pripravo volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti
2304. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Lendava

Ljubljana

2305. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014
2306. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 382 Stanovanjska soseska Koseze (del)
2307. Sklep o razpisu rednih volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

Luče

2308. Odlok o turistični taksi v Občini Luče
2309. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2014
2310. Sklep za sofinanciranje storitev namestitve izven mreže javne službe

Mežica

2311. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2013
2312. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014
2313. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Mežica
2314. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Mežica
2315. Odlok o občinskih cestah
2316. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mežica
2317. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Piran

2318. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Piran
2319. Razpis volitev v samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Piran

Ptuj

2320. Odlok o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru

Semič

2321. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Semič

Sevnica

2322. Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica

Slovenske Konjice

2323. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono »KOSTROJ« Slovenske Konjice – za ureditev parkirišča za osebna vozila za Kostroj
2324. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 41/86 in Uradni list RS, št. 56/97) – za dejavnost Podkubovšek s.p.
2325. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Slovenske Konjice
2326. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice

Straža

2327. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža

Sveti Jurij ob Ščavnici

2328. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2013
2329. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Šentjur

2330. Odlok o predkupni pravici Občine Šentjur
2331. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur
2332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šentjur
2333. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 v Občini Šentjur
2334. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice, ukinitvi statusa grajenega javnega dobra in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Tišina

2335. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2014
2336. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina
2337. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina

Tržič

2338. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Tržič

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti