Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2336. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina, stran 6049.

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU 352, 24/12-2013) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 34. redni seji dne 1. 7. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 57/12) se besedilo 3. člena spremeni tako, da glasi:
»Pomoči na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo po pravilih de minimus v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013, str. 5–6).«
2. člen
V prvem odstavka 8. člena se črta četrta alineja.
3. člen
V drugem odstavku 10. člena se beseda »istemu« zamenja z »enotnemu«.
4. člen
Doda se novi 10.a člen, ki glasi:
»Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz točk a) do d) prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.«
5. člen
Doda se novi 10.b člen, ki glasi:
»Kot kumulacija pomoči se upošteva:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) ŠT. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).«
6. člen
Besedilo tretjega odstavka 27. člena se spremeni tako, da glasi:
»Hkrati s posredovano pogodbo občina prejemnika sredstev pisno obvesti o znesku de minimis pomoči in da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU 352, 24/12-2013).«
7. člen
V 29. členu se doda nov drug odstavek, ki glasi:
»Občina Tišina hrani evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.«
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0025/2014-1
Tišina, dne 2. julija 2014
Župan
Občine Tišine
Franc Horvat l.r.