Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2324. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 41/86 in Uradni list RS, št. 56/97) – za dejavnost Podkubovšek s.p., stran 6038.

Na podlagi 23., 27. in 34. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 31. redni seji dne 3. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 41/86 in Uradni list RS, št. 56/97) – za dejavnost Podkubovšek s.p.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 41/86 in Uradni list RS, št. 56/97) se spreminja in dopolnjuje po projektu št. 02/14–ZN/SP, ki ga je v aprilu 2014 izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske Bistrice in je sestavni del tega odloka.
2. člen
(1) Na območju obravnave v spremembah in dopolnitvah prostorskega akta stoji hala – obratovalnica, ki je služila kot mehanična delavnica in je že nekaj let zaprta. Za potrebe dejavnosti Marjan Podkubovšek s.p. bo potrebno objektu spremeniti namembnost in ga povečati ter dozidati ustrezne skladiščne prostore.
(2) Dejavnost je izdelava orodij za tlačno litje, obrezilna orodja ter razne priprave. V proizvodnem procesu se v avtomatskih strojih za tlačno litje izdelujejo manjši in zahtevni Al-u odlitki, s porabo surovine Al do 300 kg/dan. Le-ti se dodatno obdelajo na CNC obdelovalnih strojih.
(3) Ker so količine surovine majhne, dejavnost ne sodi v kategorijo posegov, za katere je potrebno izdelati presojo vplivov na okolje.
II. MEJA OBMOČJA OBRAVNAVE
3. člen
Območje spremembe in dopolnitve prostorskega akta se nanaša na parcele št. 545/21, 919/270, 919/271, 479/53, 479/59, k.o. Slovenske Konjice, ki so v privatni lasti. Meja poteka po parcelnih mejah, na severu meji na parc. št. 479/60, 919/273, 919/269 in 919/272, vse k.o. Slovenske Konjice, ki se območja dotika tudi na zahodni strani. Jugozahodno in južno meji na privatno zemljišče par. št. 545/12 in 545/1, vse k.o. Slovenske Konjice ter na vzhodni strani na območje parc. št. 545/20, vse k.o. Slovenske Konjice. Površina obravnavanega območja meri 2156 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
(1) Alineja D) v 4. členu odloka (Uradni list RS, št. 56/97) se spremeni tako, da se za besedo »mehanizacije« doda naslednja vsebina »spremeni namembnost v poslovni objekt za potrebe dejavnost Podkubovšek.«
(2) Naslednja alineja dobi novo vsebino z naslednjim tekstom:
»Na parcelah št. 545/21, 919/270, 919/271, 479/53, 479/59, k.o. Slovenske Konjice namerava investitor zgraditi obstoječemu objektu zahodni prizidek za povečanje proizvodnih površin in vzhodni manjši prizidek – vetrolov – za ureditev vhoda in stopnišča v I. nadstropje. Na dvoriščni strani je predviden novi skladiščni objekt in nova transformatorska postaja. Prostor med objektoma bo pokrit s streho.«
IV. URBANISTIČNA IN ARHITEKTONSKA ZASNOVA, GABARITI IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE
5. člen
V 5. členu odloka (Uradni list RS, št. 56/97) se alineja D) spremeni tako, da se po novem glasi:
»D) sprememba namembnosti in dozidava obstoječega objekta v objekt za potrebe dejavnost Podkubovšek in gradnja novega skladišča.
Obstoječi objekt 1 se poveča na zahodni strani za dva rastra v skupni dolžini 8,66 m, v eni etaži. Na vzhodni strani se dogradi manjši prizidek – vetrolov – za ureditev vhoda in stopnišča v I. nadstropje 4.16 m x 2.77 m. Etažnost je pritličje in delno I. nadstropje.
Naklon strešine je kot na obstoječem objektu, kritina valovita pločevina, višina se ne spreminja, zunanje oblikovanje enotno.
Na dvoriščni južni strani se zgradi novi skladiščni objekt – hala 2 – pravokotnega tlorisa 33.75 m x 12 m. Etažnost je pritličje in v manjšem delu z nadstropjem.
Nadstrešnica med objektoma bo širine 11.60 m x 33.75 m in z ravno streho.«
V. REŠITVE INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA
6. člen
Za 8. členom se dodajo 8.a, 8.b, 8.c, 8.d in 8.e člen, ki se glasijo:
»8.a člen
Promet
Prometno se območje napaja iz lokalne ceste LC 383071 Slovenske Konjice–Šolska–Industrijska preko obstoječega cestnega priključka. Prometni režim ne bo spremenjen.
Interni prometni režim je urejen na utrjenih površinah okoli in med objekti. Parkiranje za zaposlene in obiskovalce bo urejeno znotraj območja obravnave na površinah, kjer ne bodo ovirale tekočega prometa. Glede na dejavnost je potrebno zagotoviti 1PM/3 zaposlene. Znotraj območja za dejavnost Podkubovšek zagotovimo do 10PM.
8.b člen
Vodovod
Objekt se oskrbuje s pitno vodo iz javnega vodovoda preko obstoječega vodovodnega priključka (OM: 012599). Pred objektom je vgrajen vodomerni termo jašek.
8.c člen
Kanalizacija
Predmetna gradnja se bo vršila v varnostnem pasu javne kanalizacije – meteorni kanal iz. b.c. DN 1000 mm, ki poteka po zemljišču v lasti investitorja. Investitor sklene z Občino Slovenske Konjice in JKP d.o.o. tripartitno služnostno pogodbo s katero se uredi obratovanje in vzdrževanje obstoječega meteornega kanala ter pogoji gradnje v varnostnem pasu kanala ali pa se meteorni kanal prestavi izven območja gradnje na stroške investitorja.
Na območju gradnje proizvodnih objektov se izgradi ločen sistem kanalizacije. Komunalne odpadne vode se vodijo preko novega hišnega priključka do javnega sanitarnega kanala ob Delavski cesti in se priključuje na RJ ulici s koordinatami Y=533465.59; X=132410.02 na višini mulde v jašku. Neobremenjene meteorne vode iz streh objektov in asfaltiranih površin se vodijo v obstoječi meteorni kanal iz betonske cevi premera DN 1000 mm. Investitor izgradi na mestih priključkov revizijske jaške iz betonskih cevi DN 800 mm z LTŽ pokrovi na zaklep. Onesnažene meteorne vode iz povoznih površin in parkirišč je potrebno pred izpustom mehansko obdelati skladno s 17. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12).
Tehnološke vode ne nastajajo, hladilna voda za orodja pa je v zaprtem sistemu.
8.d člen
Elektrika
Na obravnavanem območju potekajo elektroenergetski vodi v lasti Elektro Maribor d.d., vendar obstoječa priključna moč 17 kW na merilnem mestu št. 209222 ne zadošča novim potrebam. V skladu z novim soglasjem za priključitev št. 571380 (3803-126/2013-5) izdanim dne 3. 2. 2014, se bo moč povečala na 130 kW.
Za izvedbo napajanja obravnavanega območja z električno energijo bo potrebno:
– zgraditi novo lastno transformatorsko postajo 20/0,4 kV,
– zgraditi 20 kV SN kablovod za vključitev nove TP v SN omrežje, in sicer 20 kV kablovod T-110 – T-273(k-281-OE Slovenska Bistrica),
– zgraditi NN razvod od nove TP do objekta in namestiti ustrezne merilne naprave,
– pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo za novo TP in 20 kV SN za vključitev nove TP v SNO,
– pridobiti služnostne pogodbe za elektroenergetske vode in dostop do TP,
– zagotoviti lokacijo za novo TP in urediti dostopno pot.
TP bo locirana v jugovzhodnem vogalu območja obravnave na parc. št. 545/21, k.o. Slovenske Konjice, dostop je po utrjeni manipulativni površini ob vzhodni parcelni meji.
8.e člen
Obstoječi objekt je priključen na plin, ki se uporablja za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Lahko se uporablja tudi za tehnologijo in hlajenje.«
VI. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 41/86 in Uradni list RS, št. 56/97) je stalno na vpogled na Občini Slovenske Konjice.
8. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom izvaja pristojna inšpekcijska služba.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2014
Slovenske Konjice, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.