Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2297. Odlok o plakatiranju v Občini Kobarid, stran 5980.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, odl. US: 7/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11 – ZP-1), 78. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 – ZCes-1) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 30. seji dne 26. junija 2014 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v Občini Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o plakatiranju ureja postavitev in vzdrževanje objektov za plakatiranje (v nadaljevanju: plakatna mesta), nameščanje in odstranjevanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov, letakov, napisov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakatov), oglaševanje v času volilne kampanje, obračun plakatiranja ter nadzor nad izvajanjem odloka in sankcije v primeru kršitev določb tega odloka.
2. člen
(1) Plakatiranje obsega vse oblike posredovanja obvestil in sporočil s plakati za vizualno sporočanje širši javnosti.
(2) Določbe tega odloka se ne nanašajo na uradne napise in označbe poslovnih prostorov ustanov in podjetij, ki so nameščeni na zgradbah ali funkcionalnem zemljišču zgradb.
II. PLAKATNA MESTA
3. člen
(1) Plakate je dovoljeno nameščati le na za to določenih plakatnih mestih v skladu z določbami tega odloka.
(2) Plakatni objekti morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo prometa, namembnosti prostora in ne kazijo videza okolja.
(3) Plakatna mesta so stalna, premična in začasna.
(4) Stalna plakatna mesta so samostoječe table, vitrine, oglasni stebri, za plakatiranje opremljeni drogovi javne razsvetljave (obešanke) in določene površine na obcestnih zidovih. Stalna plakatna mesta so v mestu Kobarid, naseljih Idrsko, Breginj, Drežnica in Ladra. Stalna plakatna mesta se lahko postavijo tudi v drugih naseljih v Občini Kobarid, o čemer odloča občinski svet s sklepom.
(5) Premična plakatna mesta (panoji, transparenti, napisi) so namenjeni občasnemu plakatiranju in se nameščajo na zemljišču v lasti ali upravljanju občine s soglasjem občinske uprave Občine Kobarid (v nadaljevanju: občinska uprava).
(6) Na izložbena okna poslovnih prostorov, vrtne ograje, zidove ter na fasade zasebnih ali javnih stavb je dovoljeno nameščanje plakatov samo z dovoljenjem lastnika ali najemnika poslovnih prostorov.
(7) Na drogovih javne razsvetljave je dovoljeno nameščanje plakatnih mest (obešank) samo v mestu Kobarid.
(8) Postavitev plakatov s površino nad 4 m2 ni dovoljena niti samostojno niti na objektih.
(9) Če v naselju ni opredeljenih plakatnih mest, se dejavnost plakatiranja izvaja na krajevno običajnih mestih.
(10) Na predlog pristojne krajevne skupnosti, se lahko na stroške predlagatelja s sklepom župana postavi začasno plakatno mesto. Za urejanje začasnega plakatnega mesta je odgovorna krajevna skupnost.
4. člen
(1) Urejanje plakatnih mest in plakatiranje v naseljih, v katerih so s tem odlokom oziroma s sklepom Občinskega sveta določena stalna plakatna mesta, izvaja v skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid občinska uprava (v nadaljevanju: izvajalec).
(2) Lokacijo plakatnih mest določi občinska uprava po predhodni pridobitvi mnenja KS.
(3) Občinska uprava izdela kataster vseh stalnih plakatnih mest, ki ga mora redno dopolnjevati. V katastru mora biti določeno mesto, velikost in videz stalnega plakatnega mesta.
(4) V ostalih naseljih, kjer ni stalnih plakatnih mest določenih s tem odlokom oziroma s sklepom občinskega sveta, izvajalec ne izvaja in ne zaračunava plakatiranja.
5. člen
(1) Fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti oglaševanja in bi želela postaviti plakatno mesto na zemljišču v lasti ali upravljanju občine, mora občinsko upravo z vlogo zaprositi za soglasje. V primeru, da občinska uprava poda soglasje, se medsebojne pravice in obveznosti uredijo z ustrezno pogodbo.
(2) Fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti oglaševanja in bi želela postaviti plakatno mesto na zemljišču v zasebni lasti, lahko to stori na podlagi predhodnega soglasja lastnika zemljišča ali objekta in morebitnih drugih soglasij, potrebnih za posege v okolje in prostor.
(3) Fizična ali pravna oseba, ki bi rada imela plakate nameščene na premičnih plakatnih mestih, mora plakate dostaviti občinski upravi v potrditev in plačati storitev nameščanja.
6. člen
(1) Za soglasje občine iz 3. in 5. člena tega odloka se zaprosi z vlogo, ki mora vsebovati:
– navedbo lokacije za postavitev plakatnega mesta;
– grafični prikaz plakatnega mesta z navedbo tehničnih podatkov;
– druge priloge na zahtevo občinske službe pristojne za okolje in prostor.
(2) Pristojna oseba občinske uprave izda soglasje v obliki odločbe.
7. člen
Občinska uprava pri izdaji soglasja iz 6. člena tega odloka upošteva naslednje kriterije:
– plakatno mesto se na primeren način vključuje v okolico oziroma ne kvari njenega videza,
– plakatno mesto mora biti na lokaciji, ki ne bo vplivala na varnost cestnega prometa,
– morebitne druge kriterije, izhajajoče iz državnih in občinskih aktov, ki urejajo posege v okolje in prostor.
8. člen
(1) Plakatno mesto, ki je postavljeno v nasprotju s četrtim in petim odstavkom 3. ter prvim odstavkom 5. člena tega odloka, mora lastnik oziroma upravljavec odstraniti v petih dneh od prejema odločbe.
(2) V primeru, da tega ne stori, plakatno mesto odstrani pristojna služba občinske uprave oziroma od nje pooblaščena služba.
III. PLAKATIRANJE
9. člen
(1) Plakati se lahko nameščajo le na plakatna mesta.
(2) Plakati morajo biti opremljeni s štampiljko organizatorja prireditve in izvajalca.
(3) Plakate je prepovedano lepiti preko plakatov, ki oglašujejo oziroma vabijo na dogodek, ki se še ni zgodil.
(4) Oglaševanje z odmetavanjem letakov iz zraka ali zatikanjem letakov na parkirana osebna vozila je prepovedano.
(5) Prepovedana je nenamenska uporaba ali poškodovanje plakatnih mest.
(6) Za odstranjevanje plakatov na podlagi inšpekcijske odločbe velja 100 % cena plakatiranja.
10. člen
Izvajalec nameščanja plakatov mora poskrbeti:
– da so plakati, ki jih namešča, kvalitetno pritrjeni, opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega sme plakat viseti na plakatnem mestu,
– da se z na novo nameščenim plakatom oziroma drugim oglasom ne prekrije ženameščenega plakata oziroma drugega oglasa, ki oglašuje ali vabi na dogodek oziroma prireditev, ki se še ni zgodila,
– da so poškodovani in onesnaženi plakati oziroma drugi oglasi odstranjeni v roku dveh delovnih dni od takrat, ko je za tako stanje izvedel,
– da so plakati oziroma drugi oglasi v roku dveh delovnih dni po prenehanju razloga zaradi katerega so bili nameščeni, odstranjeni s plakatnih mest,
– da odstrani plakate, ki niso opremljeni s štampiljko,
– da prijavi medobčinski upravi vsako nezakonito nameščanje plakatov.
11. člen
(1) Cena storitve nameščanja plakatov se določi s sklepom občinskega sveta.
(2) Za nameščanje in odstranjevanje plakatov je naročnik dolžan plačati izvajalcu ceno, ki je določena s sklepom Občinskega sveta.
(3) Cena plakatiranja se določi glede na velikost, število plakatov ter čas trajanja plakatiranja.
(4) Cena namestitve transparenta in obešanke se določi glede na čas trajanja namestitve.
(5) Sredstva pridobljena z izvajanjem plakatiranja se prednostno namensko porabi za urejanje in vzdrževanje plakatnih mest.
(6) Podrobnejša navodila v zvezi z načinom plakatiranja in obračunavanjem storitve plakatiranja se določi s pravilnikom.
12. člen
Plačila storitve nameščanja plakatov na javna plakatna mesta so oproščeni Občina Kobarid, društva in krajevne skupnosti, ki se financirajo iz proračuna Občine Kobarid ter humanitarne in zdravstvene organizacije.
IV. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE
13. člen
(1) Za potrebe volilne kampanje mora občina enakopravno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno informiranje volivcev v občini o kandidatih oziroma kandidatnih listah.
(2) Pogoje za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za potrebe volilne kampanje izda župan, v skladu z zakonom o volilni kampanji, in se javno objavijo najmanj 60 dni pred dnevom glasovanja.
(3) Za posebne potrebe se postavijo začasna plakatna mesta.
(4) Začasna plakatna mesta so naslednja:
– Kobarid (v centru),
– Drežnica (pred vasjo),
– Ladra (v centru),
– Staro selo (pri odcepu za Breginjski kot),
– Breginj (pri trgovini),
– Idrsko (križišče Livek),
– Trnovo ob Soči,
– Livek,
– Vrsno,
– Borjana.
(5) Poleg začasnih plakatnih mest iz prejšnjega odstavka se lahko v primeru izkazanih potreb, s sklepom župana postavijo tudi druga plakatna mesta.
V. KAZENSKE DOLOČBE IN NADZOR
14. člen
(1) Z globo 500,00 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če krši določbe:
– 3. člena tega odloka,
– 5. člena tega odloka,
– 9. člena tega odloka,
– 13. člena tega odloka.
(2) Globa za posameznika, odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo organizatorja javne prireditve ali drugega oglaševanja, za kršitve iz prvega odstavka tega člena, znaša 100,00 EUR.
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja medobčinska inšpekcija.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Do postavitve stalnih plakatnih mest v naseljih, v katerih le-ta še niso določena s tem odlokom oziroma sklepom občinskega sveta, je za urejanje krajevno običajnih plakatnih mest odgovorna pristojna krajevna skupnost.
17. člen
(1) Občinska uprava izdela kataster stalnih plakatnih mest v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Pravilnik, ki določa način plakatiranja in obračunavanja storitve plakatiranja se sprejme v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
18. člen
Obstoječe plakate oziroma plakatna mesta iz 3. in 5. člena tega odloka morajo oglaševalci uskladiti v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/10
Kobarid, dne 26. junija 2014
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.