Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2305. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014, stran 5999.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11, 14/13 popr., 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14 – ZIPRS1415-A) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 7. julija 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014 (Uradni list RS, št. 2/13 in 6/14) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |   Rebalans|
|                         |  proračuna|
|                         |     2014|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 353.253.527|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 219.161.101|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 144.285.901|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  68.476.600|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  6.398.600|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  38.028.574|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  22.097.092|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   180.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |  3.571.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   657.786|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  11.522.696|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  43.430.456|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |  24.028.244|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  19.402.212|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |  1.311.525|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |  1.311.525|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  50.593.056|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  9.822.453|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  40.770.603|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |   728.814|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna |      0|
|   |Evropske unije              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |   728.814|
|   |institucij                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |788 Prejeta vračila sredstev       |      0|
|   |iz proračuna Evropske unije        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 351.899.341|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  46.645.074|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  13.972.403|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  2.076.773|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  25.163.871|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |  3.120.900|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |  2.811.127|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 158.719.883|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |  10.470.973|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  51.674.564|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam |  13.421.622|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  83.065.037|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |    87.687|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 120.094.867|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 120.094.867|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  26.439.517|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |  1.310.100|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  25.129.417|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI     |  1.354.186|
|   |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    47.200|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    47.200|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |    47.200|
|   |in finančnih naložb            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      0|
|   |javnih skladih in drugih pravnih osebah  |       |
|   |javnega prava,              |       |
|   |ki imajo premoženje v svoji lasti     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |   –47.200|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  8.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  8.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  8.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |  9.451.408|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  9.451.408|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  9.451.408|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|   –144.422|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)     |  1.451.408|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |  –1.354.186|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 se določa v višini 361.397.949 eurov.«
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Obseg izvedenih prerazporeditev pravic porabe se računa po neto načelu, ki je sešteta razlika med prerazporeditvami na in z njih.
Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med konti v okviru iste proračunske postavke v sistemu MFERAC.
Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika ob predhodnem soglasju Oddelka za finance in računovodstvo odloča o prerazporeditvah pravic porabe:
– v okviru istega podprograma v finančnem načrtu proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov brez omejitev;
– med podprogrami v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov, pri čemer sprememba posameznega podprograma ne sme preseči 10 % zneska podprograma v sprejeti programski klasifikaciji tekočega proračunskega leta.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prerazporeditve niso dovoljene:
– iz plačnih kontov na druge podskupine kontov,
– iz postavk lastne udeležbe Mestne občine Ljubljana pri projektih v izvajanju, sofinanciranih z namenskimi sredstvi EU in namenskimi sredstvi finančnih mehanizmov,
– iz oziroma med postavkami namenskih sredstev EU ter postavkami namenskih sredstev finančnih mehanizmov in slovenske udeležbe,
– iz oziroma med postavkami drugih namenskih sredstev.
Ne glede na omejitve prerazporejanja pravic porabe iz tega člena lahko župan izjemoma na predlog Oddelka za finance in računovodstvo odobri prerazporeditev sredstev:
– za plačila obveznosti na podlagi izvršljivih sodnih in upravnih odločb, ki niso vključene v sprejeti proračun;
– iz sredstev predvidenih za lastno udeležbo pri projektu, kjer Mestni občini Ljubljana ni uspelo pridobiti sredstev sofinanciranja na razpisu in projekt ne bo izveden v tekočem proračunskem letu;
– na proračunsko postavko lastne udeležbe za projekt, s katero se zagotavlja sredstva za financiranje projekta, ki ni bil uspešen na razpisu za pridobitev sredstev sofinanciranja, vendar ga MOL že izvaja oziroma ga bo izvedla zaradi zagotavljanja javnega interesa.
Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča mestnemu svetu.«.
3. člen
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spreminjajo, ostanejo v veljavi.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-133/2014-26
Ljubljana, dne 7. julija 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.