Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2326. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice, stran 6040.

Na podlagi 17., 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF), 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 31. redni seji dne 3. 7. 2014 sprejel
S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 89/11 in 107/12) se spremeni 1. člen, ki se po novem glasi:
»(1) Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:
+-------------------------------------------+-------------------+
|       Vrsta programa        |  Cena programa  |
|                      |    v EUR    |
+-------------------------------------------+-------------------+
|1. starostno obdobje do 3 let –      |   440,73    |
|dnevni program               |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|2. starostno obdobje 3 do 6 let –     |   304,20    |
|dnevni program               |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|kombinirani oddelki in oddelki       |   316,38    |
|3 do 4 leta – dnevni program        |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|poldnevni program v kombiniranih oddelkih |   284,75    |
|in v oddelkih 2. starostnega obdobja    |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
2. člen
Spremeni se 6. člen, ki se po novem glasi:
»(1) Znesek živil za otroka, upoštevan v ceni programov je 1,57 € dnevno. V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali iz drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 8. 2014 dalje.
Št. 011-0020/2014-1(120)
Slovenske Konjice, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.