Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

Št. 478-25/2013 Ob-2962/14 , Stran 1660
Št. 478-25/2013 Ob-2962/14
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in nasl.) in določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in nasl.) ponovno objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet: nepremičnine po seznamu: a) Lokacija okolica Kočevja (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje – kontaktna oseba Bojan Kocjan, tel. 01/895-04-00): – Lovska hiša Kleč, lokacija gozd pod Mirno goro, na naslovu Planina 20, Črnomelj, s koristno površino (klet, pritličje, mansarda), skupaj 137,10 m2 in gospodarski objekt, stavbi z ID št. 1 in 2, oboje na parc. št. 2154/2, k.o. Kleč, v skupni izmeri 966 m2 (stavba 79 m2, gospodarski objekt 77 m2, dvorišče 840 m2), izhodiščna cena: 36.907,00 EUR; – Gostinski center Kočevska reka, na naslovu Kočevska Reka 20, Kočevska Reka, stavbi z ID št. 136, 137, ki tvorita enoten objekt s skupno površino prostorov 1272,5 m2 (klet 576,5 m2, pritličje 596 m2), na parc. št. 13, v izmeri 596 m2 in na parc. št. 14, v izmeri 2067 m2, oboje k.o. Kočevska Reka, izhodiščna cena: 286.623,00 EUR. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v nepremičnini iz prve alineje, je: stanovanjsko počitniška dejavnost, društvena dejavnost povezana z naravo, izobraževalna in turistična – rekreativna dejavnost. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v nepremičnini iz druge alineje, je: poslovna dejavnost gostinstvo, turistična dejavnost ali druga dejavnost, ki je v skladu s prostorskimi pogoji Občine Kočevje. b) Lokacija okolica Celja (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje – kontaktna oseba Aleksander Ratajc, tel. 03/42-55-187): – Poslovni prostor (gozdna učilna v mansardi nad garažo) v izmeri 58,76 m2, na lokaciji Ulica XIV. divizije 17, 3250 Rogaška Slatina, ID znak nepremičnine: 2635-1074-2, k.o. Rogaška Slatina, ID št. stavbe 1074, posamezni del stavbe št. 2., obstaja predkupni upravičenec, izhodiščna cena: 8.585,00 EUR. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini pod razdelkom b) je stanovanjska in mirna poslovna dejavnost. c) Lokacija okolica Novega mesta (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto – kontaktna oseba Andrej Pečavar, tel. 07/39-42-550): – Poslovni prostor v 1. nadstropju v stavbi, na naslovu Cesta bratstva in enotnosti 43, Metlika, v izmeri 21,04 m2, na parc. št. 1/4 oziroma 1/5, k.o. Metlika, etažna lastnina še ni urejena, izhodiščna cena: 5332,05 EUR; – Poslovni prostor, v izmeri 103,61 m2, na naslovu Ulica talcev 18, Straža, v stavbi št. 308, del stavbe št. 2, ki predstavlja solastni del parc. št. 174/9, k.o. 1447 Gorenja Straža, obstaja predkupni upravičenec, izhodiščna cena: 22.631,57 EUR. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v nepremičninah pod razdelkom c) je mirna poslovna ali društvena dejavnost. d) Lokacija okolica Maribora (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor – kontaktna oseba Jožef Mrakič, tel. 02/234-16-10): – Stanovanje, v izmeri 33 m2, na lokaciji Podvelka 60, Podvelka, v stavbi ID št. 193, na parc. št. 1206/33, k.o. Rdeči Breg II, etažna lastnina še ni urejena, izhodiščna cena: 6.630,00 EUR. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini pod razdelkom d) je: stanovanjska oziroma poslovna dejavnost. e) Lokacija okolica Kranja (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj – kontaktna oseba Janez Logar, tel. 04/20-24-200): – Montažna tipska počitniška stavba TIP 30/1 TRIMO, z ID št. 97, izmere 30 m2, uporabna površina 24 m2 v počitniškem naselju Term Čatež, stoječa na delu parc. št. 541/66, k.o. Mostec v lasti Term Čatež d.d., parcela ni predmet prodaje (zakup), izhodiščna cena: 4.335,00 EUR. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v montažni počitniški stavbi, je počitniška dejavnost. f) Lokacija okolica Tolmina (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin – kontaktna oseba Edo Kozorog, tel. 05/38-01-240): – Logarnica Podkraj, na naslovu Podkraj 56, 2375 Podkraj, poslovno-stanovanjski objekt na parc. št. 629/14, k.o. Podkraj (2375), stavbišče, v izmeri 551 m2, prostori skupne površine 276,80 m2 (kletni in pomožni prostori z dvema garažama neto površine 69,4 m2, pritličje – potencialni poslovni prostor ali stanovanje 114,20 m2, prvo nadstropje stanovanje 93,20 m2), stanovanje v 1. nadstropju je oddano v najem za nedoločen čas, izhodiščna cena: 87.635,00 EUR. – Stanovanje mansardno, v izmeri 55,6 m2, shramba v kleti 8,4 m2, na naslovu Trg sv. Barbare 3, Idrija, stavba na parcelni št. 1446/2, k.o. Idrija mesto (2357), ID znak nepremičnine 2357-634-103, stanovanje oddano v najem za določen čas do 31. 8. 2014, izhodiščna cena: 56.251,30 EUR. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v nepremičnini iz prve alineje je stanovanjska oziroma poslovna dejavnost, v nepremičnini iz druge alineje pa stanovanjska dejavnost. g) Lokacija okolica Ljubljane (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana – kontaktna oseba Viktor Miklavčič, tel. 01/24-10-624): – Logarnica Ravnik na naslovu Laze 68, Logatec, objekt z ID znakom 2018-415-1, s prostori skupne površine 182,21 m2 (pritličje 101,67 m2, nadstropje 80,54 m2), na parc. št. 944/219, k.o. Laze (2018), v izmeri 144 m2, dvorišče na parc. št. 944/223, k.o. Laze, v izmeri 951 m2, stanovanje v 1. nadstropju je oddano v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom 6 mesecev, izhodiščna cena: 42.500,00 EUR. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini, je: stanovanjska, počitniška, društvena dejavnost, povezana z naravo ter domača obrt, povezana s kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnostjo. 2. Rok za zbiranje ponudb je 8. 9. 2014 do 8.30. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure. 3. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da je ponudnik nakupa vplačal varščino v višini 10% izhodiščne cene za vsako ponujeno nepremičnino na podračun Zavoda za gozdove Slovenije, št. 01100-6030234244, sklic na št. SI 101-1006, pri Upravi za javna plačila, Urad Ljubljana. Ponudnikom, katerih ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino brezobrestno vrnili v nominalnem znesku v 30 dneh od sprejema odločitve, da se njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta v kupnino. 4. Ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – dokazilo o plačilu varščine, – matično in davčno številko ponudnika, številko TRR, – navedbo nepremičnine, ponujeno ceno, – dejavnost oziroma uporabo, ki se bo izvajala na predmetu prodaje, – kontaktno osebo ponudnika in njegovo telefonsko številko, – navedbo, da je ponudba veljavna najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb. 5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin«. 6. Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 9. 2014 ob 12. uri na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Pri odpiranju lahko sodelujejo ponudniki, njihovi zastopniki in pooblaščenci s pooblastili. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem in vse ponudnike obvestila o izboru najkasneje v roku 8 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. 7. Ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni po datumu odpiranja ponudb. Merilo za izbor je ponujena najvišja cena. Predpogoj za izbor je sprejemljiva dejavnost oziroma sprejemljiva uporaba nepremičnin, kot je navedena za vsako nepremičnino pod točko 1. tega razpisa. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan skleniti pogodb. Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavita, brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine. V primeru prejetih več najugodnejših ponudb bodo najugodnejši ponudniki pozvani k oddaji nove ponudbe. 8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske potrditve pogodbe, izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo, davek in morebitne druge stroške) plača izbrani ponudnik. 9. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno, poznejše reklamacije se ne upoštevajo. 10. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema obvestila o izboru in poziva k podpisu pogodbe podpisati prodajno pogodbo. Kolikor kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe, pripade varščina prodajalcu, prodajalec pa si pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Celotno kupnino mora kupec plačati v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, kar je bistvena sestavina pravnega posla, pri čemer se znesek vplačane varščine všteje v kupnino. Kolikor kupec v navedenem roku ne plača kupnine, pripade varščina prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega opomina in si hkrati pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Prenos prodane nepremičnine ni možen pred plačilom celotne kupnine. 11. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, mapne kopije, ipd) prodajanih nepremičnin interesenti dobijo pri kontaktnih osebah na tel. številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi vprašanji pa na tel. 01/470-00-59.
Zavod za gozdove Slovenije