Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2294. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 5976.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 23. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije v Občini Gorenja vas - Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa ukrepe ter postopke in kriterije za dodeljevanje finančnih sredstev občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije v Občini Gorenja vas - Poljane.
2. člen
Sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorenja vas - Poljane se zagotavljajo v proračunu Občine Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju: občine), ki ga sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Pomoči po tem pravilniku so nepovratna sredstva, ki se dodeljujejo v obliki dotacije oziroma subvencije.
Pomoči, ki se dodeljujejo na podlagi tega pravilnika, so državne pomoči.
Pomoči se dodeljujejo skladno z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis.
Pomoči se dodeljujejo po pravilu de minimis, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali unije. Skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu, pa ne sme presegati 100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetja ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
4. člen
Upravičeni prejemniki po tem pravilniku so:
– mikro in majhne gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah,
– samostojni podjetniki,
– fizične osebe (velja samo za ukrep Pospeševanje zaposlovanja/samozaposlitev, sofinanciranja vgradnje manjših kurilnih naprav in vgradnje toplotnih črpalk za centralno ogrevanje prostorov),
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Za posamezne ukrepe so lahko upravičeni prejemniki tudi drugi, če je to posebej navedeno pri posameznem ukrepu.
Upravičenci iz 3. člena tega pravilnika morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
Do finančnih spodbud niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoči ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Prav tako do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni:
– subjekti, ki so že prejeli sredstva po tem pravilniku, vendar sredstev niso porabili namensko,
– subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
– subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Gorenja vas - Poljane,
– subjekti, za katere veljajo omejitve poslovanja po ZIntPK (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije).
5. člen
Splošna določila pri dodeljevanju pomoči:
– sedež podjetja ali enote, poslovni prostori ter lokacija investicije morajo biti na območju Občine Gorenja vas - Poljane,
– Občina Gorenja vas - Poljane (dajalec pomoči) mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je prejemnik pomoči prejel na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– Občina Gorenja vas - Poljane (dajalec pomoči) mora pisno obvestiti prejemnika pomoči:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU), št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku de minimis pomoči,
– Občina Gorenja vas - Poljane (dajalec pomoči) mora hraniti evidenco o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči,
– pomoč se dodeli na podlagi vloge (obrazci). Podrobna vsebina in zahtevane priloge se določijo v javnem razpisu.
6. člen
Kumulacija pomoči:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
II. UKREPI
7. člen
Ukrepi za spodbujanje razvoja malega gospodarstva so:
1. Pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja
Namen:
– odpiranje novih delovnih mest,
– pospeševanje samozaposlovanja,
– zaposlovanje mladih.
Pogoji:
Brezposelna oseba oziroma oseba, ki se samozaposluje mora izpolnjevati naslednje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima stalno prebivališče na območju Občine Gorenja vas - Poljane,
– ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu, ki uveljavlja subvencijo, ali pri njegovih povezanih pravih osebah.
Samozaposlitev mora biti realizirana v tekočem koledarskem letu oziroma v obdobju, določenem v javnem razpisu.
Oseba mora ostati samozaposlena vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta namen.
V primeru, da oseba, ki se je samozaposlila, ne ostane samozaposlena vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta namen, mora prejemnik dodeljenih sredstev le-te vrniti, in sicer v sorazmernem delu glede na trajanje samozaposlitve, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Zaposlitev brezposelne osebe mora biti sklenjena v tekočem koledarskem letu oziroma v obdobju, določenem v javnem razpisu.
Delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč, se mora ohraniti vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta namen.
V primeru, da novo zaposlena oseba postane brezposelna iz kateregakoli razloga pred potekom dveh let, mora prejemnik sredstev v roku treh mesecev od prenehanja zaposlitve zaposliti novo osebo, ki ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev le-ta vrniti, in sicer v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Višina:
– pomoč osebi za samozaposlitev znaša 1.200 evrov,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas s polnim delovnim časom znaša 600 evrov,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas s polnim delovnim časom, ki ji je to prva zaposlitev, znaša 800 evrov,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe, ki je zaključila najmanj visokošolski strokovni ali univerzitetni program za nedoločen čas s polnim delovnim časom, znaša 1.100 evrov,
– pomoč delodajalcu, ki zaposluje osebe s stalnim prebivališčem izven Občine Gorenja vas - Poljane, se znesek zmanjša za polovico.
2. Sofinanciranje pogodbene obrestne mere za dodeljevanje kreditov
Namen:
– materialne investicije.
Pogoji:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno med Občino Gorenja vas - Poljane in posojilojemalcem oziroma banko,
– subvencijo realne obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30 % lastnih sredstev,
– minimalni znesek posojila je 4.200 EUR,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Gorenja vas - Poljane vsaj 5 let po njenem zaključku,
– subvencionira se pogodbena obrestna mera za obresti, ki zapadejo v plačilo v tekočem letu, in sicer od dolgoročnih posojil in pogodb o finančnem najemu za osnovna sredstva (razen osebnih avtomobilov),
– poleg upravičencev iz 3. člena tega pravilnika so do sredstev upravičeni tudi občani, ki živijo na gorsko-višinskem območju občine in svojo dejavnost opravljajo kot dopolnilno dejavnost.
Višina:
– višina pomoči se določi letno z javnim razpisom,
– višina pomoči ne sme presegati 55 % upravičenih stroškov investicije,
– investicija se mora izvesti na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
Upravičeni stroški:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek nakupa, graditve ali adaptacije poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek nakupa opreme in generalne obnove obstoječe opreme.
Sredstva v obliki subvencioniranja pogodbene obrestne mere iz občinskega proračuna se za isti namen dodeljujejo le enkrat.
3. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev
Namen:
– sofinanciranje promocije podjetij in obrtnikov na sejmih v tujini in doma.
Pogoji:
– udeležba na sejmih v tujini in doma.
Višina:
– do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot skupno 1.500 evrov na sejem.
Upravičeni stroški:
– stroški najetja, postavitve in delovanja razstavnega prostora,
– občina bo sofinancirala upravičene stroške največ za dva sejma na leto.
4. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta
Namen:
– materialne investicije.
Pogoji:
– izdelan poslovni načrt,
– vlagatelj je upravičen do subvencije za izdelan poslovni načrt enkrat na 10 let.
Višina:
– do 50 % upravičenih stroškov izdelave poslovnega načrta oziroma ne več kot 1.500 evrov.
Upravičeni stroški:
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, graditev ali adaptacijo poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup opreme.
5. Sofinanciranje inovacijske dejavnosti
Namen:
– Vsem mikro in majhnim družbam, ki razvijajo nove proizvode za pospeševanje razvoja novih proizvodov, storitev in tehnologij.
Pogoji:
– občina bo sofinancirala inovacijsko dejavnost na podlagi dokazil o opravljenih storitvah.
Višina pomoči:
– do 30 % upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški materialnih in nematerialnih (stroški nakupa licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja).
6. Sofinanciranje projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovne objekte
Namen:
– Vsem mikro in majhnim družbam, ki pridobivajo gradbeno dovoljenje za poslovne objekte.
Pogoji:
– občina bo sofinancirala na podlagi dokazil o opravljenih storitvah.
Višina pomoči:
– do 15 % upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
7. Sofinanciranje vgradnje manjših kurilnih naprav na lesno biomaso
Namen:
– vgradnja manjših kotlov na lesne sekance, na polena in na pelete.
Pogoji:
– občina bo sofinancirala vgradnjo manjših kurilnih naprav na lesno biomaso na podlagi dokazil o nakupu in vgradnji naprave.
Višina:
– največ 35 % upravičenih stroškov izvedbe investicije.
Upravičeni stroški:
– stroški vgradnje manjših kotlov na biomaso (osnovni del, brez dodatnih napeljav),
– vlagatelj je upravičen do subvencije enkrat na 7 let za isti ukrep.
8. Sofinanciranje vgradnje toplotnih črpalk za centralno ogrevanje prostorov
Namen:
– vgradnja toplotnih črpalk za centralno ogrevanje prostorov.
Pogoji:
– občina bo sofinancirala vgradnjo toplotnih črpalk na podlagi dokazil o nakupu in vgradnji toplotne črpalke.
Višina:
– največ 35 % upravičenih stroškov izvedbe investicije (toplotna črpalka z vključenim prenosnikom).
Upravičeni stroški:
– stroški vgradnje toplotnih črpalk (osnovni del, brez dodatnih napeljav),
– vlagatelj je upravičen do subvencije enkrat na 7 let za isti ukrep.
9. Sofinanciranje obratovanja žičnic za razvoj turizma
Namen:
– spodbujanje operacij v obnovo in posodobitev obstoječe žičniške infrastrukture, ki bodo spodbudile razvoj in dvig konkurenčnosti in kakovosti turizma.
Pogoji:
– upravičeni stroški morajo biti skladni z veljavnimi predpisi o razvojnih spodbudah za turizem,
– žičniška infrastruktura dosega zmogljivost prevoza 3.000 oseb na uro,
– sofinanciranje operacij v obratovanje žičnic nad 20.000 evrov upravičenih stroškov.
Višina pomoči in upravičeni stroški:
– višina pomoči se določi letno z javnim razpisom,
– višina pomoči ne sme presegati 75 % upravičenih stroškov,
– upravičeni stroški obsegajo investicijsko in redno vzdrževanje obstoječih objektov, naprav in opreme ter stroške za njihovo tekoče poslovanje.
8. člen
Način dodeljevanja pomoči:
1. Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi letno izvedenega javnega razpisa, v katerem se podrobneje določi kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev. Za izvedbo postopka imenuje župan komisijo izmed članov občinske uprave.
2. Komisija opravi pregled prispelih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. Komisija pripravi predlog višine sofinanciranja, ki ga predloži županu.
3. Prejemnikom sredstev se izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen namen ter s tem seznani pristojni odbor.
4. Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih.
5. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
9. člen
Javni razpis se objavi v javnem glasilu Občine Gorenja vas - Poljane in na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Javni razpis mora vsebovati zlasti:
– naziv in sedež občine, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– upravičence, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– višino sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– rok, do katerega morajo biti vložene vloge za dodelitev sredstev,
– naslov, na katerega se pošljejo vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– druga obvezna določila.
Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se ostanek sredstev lahko prerazporedi na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
Za izvedbo postopka javnega razpisa se uporabljajo področni predpisi.
10. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko, mora občini vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Upravičenec, pri katerem se ugotovijo kršitve iz prvega odstavka tega člena, ne more pridobiti novih sredstev iz tega pravilnika še 2 leti po vračilu vseh pridobljenih sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
11. člen
Namenskost porabe sredstev, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika, preverja občinska uprava in s tem seznani komisijo.
III. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 33/08 in 19/13).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 441-001/2014-001
Gorenja vas, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.