Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2302. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava v letu 2014, stran 5998.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 55/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr. in 56/12 – popr., 112/13) je Občinski svet Občine Lendava na 48. redni seji dne 26. 6. 2014 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava v letu 2014
1.
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za volitve župana Občine Lendava.
2.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za volitve župana ne smejo preseči višine zneska, ki ga določa zakon.
3.
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,25 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za organizatorje volilne kampanje za kandidate madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti v občinskem svetu, ki so dobili mandat ali najmanj 25 % od skupnega števila izračunanih točk za vse kandidate madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti.
4.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje kandidatov za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,09 EUR za vsak dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na podlagi dobljenih glasov v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska dejansko porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
5.
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Lendava najkasneje v 30 dneh po predložitvi poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0008/2014
Lendava, dne 26. junija 2014
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost