Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

Št. 478-10/2012 Ob-2971/14 , Stran 1672
Št. 478-10/2012 Ob-2971/14
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Logatec za leto 2014, ki je priloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2014 (Logaške novice, št. 1-2/12)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, matična številka: 5874661000, davčna številka: SI55512844. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet prodaje so: Nezazidana stavbna zemljišča na začetku naselja v Grčarevcu: – parc. št. 151/23, v izmeri 895 m2, – parc. št. 151/26, v izmeri 819 m2, – parc. št. 151/30, v izmeri 808 m2, – parc. št. 151/31, v izmeri 968 m2, – parc. št. 151/34, v izmeri 700 m2, – parc. št. 151/62, v izmeri 736 m2, vse k.o. Grčarevec. Gradbene parcele se prodajajo neporavnane, komunalno opremljene – strošek komunalne opreme ni vključen v ceno zemljišča. Izklicna cena za stavbno zemljišče je 30,00 EUR za m2 oziroma 36,60 EUR za m2 z vključenim 22% DDV. 3. Pogoji prodaje: a) nakup po načelu »videno-kupljeno«, kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali; b) posamezne nepremičnine bodo prodane najboljšemu ponudniku; c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo najkasneje v petnajstih dneh po končani izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima prodajalka pravico zadržati vplačano varščino; d) po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnine izročila original overjena pogodba, da bo lahko vpisal lastninsko pravico nad kupljeno nepremičnino v zemljiško knjigo; e) rok plačila kupnine je 30 dni po podpisu pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv; f) plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku, je bistvena sestavina pogodbe; g) kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb a) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% od izklicne cene na podračun št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika; b) zavezujoča ponudba mora vsebovati: – ime, priimek oziroma firmo kupca, točen naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za fizično osebo); – izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (za pravno osebo); – izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe; – dokazilo o plačani varščini; c) ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključno 23. 7. 2014 do 10. ure na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – Ne odpiraj!«. 5. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec ali na tel. 01/759-06-18. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika a) javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 2014 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec; b) v primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja; c) ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb; d) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Občina Logatec