Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

Št. 03-248/2014 Ob-2963/14 , Stran 1651
Št. 03-248/2014 Ob-2963/14
Onkološki inštitut Ljubljana, na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) in Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13 – popr.)) objavlja
javni razpis
za 1 kandidata za mladega raziskovalca pri znanem mentorju v letu 2014
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je financiranje usposabljanja mladega raziskovalca za pridobitev doktorata znanosti, pri izbranem mentorju za raziskovalno področje Onkologija: – prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. biol. 2. Mladi raziskovalec mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali – ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje najmanj 8,00, ali – ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali – glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini in – da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz prve ali druge alineje oziroma od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri čemer se pet letno obdobje računa do 30. 9. tekočega leta; če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje, se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto. Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje za pridobitev znanstvenega naziva ali ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. 6. 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna, razen v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija tretje stopnje. Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata. Kandidati, ki bi se ob podpisu pogodbe vpisali v absolventski staž in kandidati, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, ne morejo kandidirati na razpis. 3. Merila za ocenjevanje kandidatov: – povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 oziroma na dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje, opravljenih mora biti vsaj 80% vseh izpitov in vaj; – že zaključen znanstveni magisterij; – vpis na podiplomski študij tretje stopnje; – prejete nagrade oziroma priznanja; – objavljeni članki; – sodelovanje pri razvojno-raziskovalnem delu 4. Čas financiranja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije financira usposabljanje mladih raziskovalcev do doktorata znanosti, in sicer: – največ štiri leta in šest mesecev, če so vpisani v štiriletni doktorski študijski program (stari program); – največ tri leta in šest mesecev, če so vpisani na podiplomski študij tretje stopnje (novi program). Kategorija cene raziskovalne ure za mladega raziskovalca se določi na podlagi kategorije cene raziskovalne ure programske skupine mentorja. Če mentor ni član programske skupine, se kategorija cene raziskovalne ure za mladega raziskovalca določi na podlagi kategorije cen raziskovalnih ur raziskovalnih projektov znotraj raziskovalne skupine (ta se določi na podlagi povprečja kategorij cen raziskovalnih ur raziskovalnih projektov znotraj raziskovalne skupine). Mladi raziskovalec je član programske skupine, katere član je mentor, oziroma član raziskovalne skupine, katere član je mentor, če mentor ni v programski skupini. Agencija skrajša dobo financiranja, navedeno v drugi alineji prvega odstavka tega člena: za eno leto, če je mladi raziskovalec ob podpisu pogodbe vpisan v drugi letnik podiplomskega študija tretje stopnje in za dve leti, če je vpisan v tretji letnik podiplomskega študija tretje stopnje. Predvideni začetek financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je v skladu z Obvestilom ARRS o Sklepu o izboru mentorjev za leto 2013 (št. 63163/2012-922) 1. decembrom 2014 oziroma v skladu s proračunskimi zmožnostmi. Začetek financiranja usposabljanja se lahko zamakne ali začne pred navedenim datumom, vendar ne pred 1. 10. 2014. 5. Prijava mora vsebovati: – življenjepis, – dokazilo o izobrazbi: – fotokopija diplome in priloge k diplomi oziroma pisna izjava, da bo kandidat diplomiral in predložil potrdilo o opravljeni diplomi s prilogo k diplomi do vključno 14. 9. 2014; – ali dokazilo o opravljenem znanstvenem magisteriju; – ali potrdilo o vpisu na podiplomski študij tretje stopnje (kolikor je kandidat že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje); – uradno dokazilo o opravljenih izpitih in vajah s povprečno študijsko oceno (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v RS pred 11. junijem 2004, oziroma na dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje, – pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev in da podiplomski študij v času usposabljanja mladega raziskovalca ne bo financiran v okviru Inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanje aktualnih družbenih izzivov, – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, – pisno izjavo kandidata, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname določene s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, – fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem dopustu ali daljši, več kot šestmesečni, dokumentirani bolezenski odsotnosti, – dokazila o eventualnih prejetih nagradah in priznanjih, objavljenih znanstvenih člankov in sodelovanju pri raziskovalnem delu. Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil dodiplomskega oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora prijavi priložiti še: – odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji in – pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi izvajalec usposabljanja, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja, ali – pisno izjavo, da bo predložil odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji skupaj s pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija do vključno 14. 9. 2014. Kandidati naj pošljejo pisne prijave s prilogami do vključno 18. 7. 2014 na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, z oznako »javni razpis za mlade raziskovalce«. Nepravočasno in nepravilno označene prijave in prijave, ki ne bodo izpolnjevale razpisanih pogojev, bodo vrnjene kandidatom. Izbor kandidatov, ki se prijavijo na javni razpis Onkološkega inštituta, opravi inštitut v soglasju z izbranim mentorjem. Mentor preveri izpolnjevanje pogojev kandidatov ter jih pisno oceni glede na postavljena merila za ocenjevanje. Onkološki inštitut Ljubljana bo sklenil delovno razmerje z izbranim mladim raziskovalcem za določen čas usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, in sicer do največ 4,5 let. Kandidati bodo o izidu izbora mladih raziskovalcev predvidoma obveščeni v 15 dneh od zaključka razpisa. Izraz mladi raziskovalec je zapisan v moški slovnični obliki in je uporabljen kot nevtralen za ženske in moške. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti pri Kaji Kališnik, na tel. 01/58-79-133. Za dodatna pojasnila v zvezi z objavo smo na voljo na tel. 01/587-91-33.
Onkološki inštitut Ljubljana