Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2287. Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, stran 5919.

Na podlagi osme alineje četrtega odstavka 186. člena ter prvega in drugega odstavka 188. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415 in 111/13 – ZMEPIZ-1) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 9. aprila 2014 sprejel naslednji
S T A T U T
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S statutom se opredeljuje in določa dejavnost in načrtovanje poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod), pristojnosti in naloge organov zavoda, organizacija zavoda, vrsta splošnih aktov, način obveščanja in drugo.
(2) V statutu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na določene osebe, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni nevtralno za ženske in moške.
2. člen
(1) Zavod je bil kot univerzalni pravni naslednik prejšnje Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji s 1. julijem 1992 ustanovljen z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92) ter je edini nosilec in izvajalec obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi medgeneracijske solidarnosti v Republiki Sloveniji.
(2) Zavod ima status javnega zavoda in je organiziran enotno za območje Republike Slovenije.
3. člen
(1) Zavod je pravna oseba z imenom: »Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije«. Skrajšano ime zavoda je: »ZPIZ«.
(2) Zavod lahko poleg imena v slovenskem jeziku, pri poslovanju s tujino, uporablja ime v angleškem jeziku: »Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia«.
(3) Sedež zavoda je v Ljubljani, Kolodvorska ulica 15.
(4) Zavod lahko pri poslovanju poleg imena ali samostojno uporablja zaščitni znak, ki ga s sklepom določi svet zavoda (v nadaljnjem besedilu: svet).
4. člen
(1) Zavod posluje z žigom. Žig zavoda v fizični obliki je skladen s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje.
(2) Kot žig zavoda v elektronski obliki se uporablja varen elektronski podpis zavoda, overjen s kvalificiranim potrdilom.
(3) Na območjih lokalnih skupnosti, kjer sta poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski ali madžarski jezik, se uporablja tudi žig z besedilom v jeziku narodne skupnosti, ki živi na tem območju.
II. DEJAVNOST IN NAČRTOVANJE POSLOVANJA ZAVODA
1. Dejavnost
5. člen
(1) Zavod izvaja obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter opravlja z njim povezane druge dejavnosti in naloge v skladu z zakoni, mednarodnimi in drugimi predpisi, statutom in splošnimi akti zavoda. Kot nosilec in izvajalec obveznega zavarovanja zavod:
– svetuje zavarovancem in rešuje zahtevke za uveljavljanje in varstvo pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– organizira in vodi matično evidenco o zavarovancih in uživalcih pravic,
– opravlja dela in naloge prekrškovnega organa na področju matične evidence zavarovancev,
– izvaja ter obračunava obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– izplačuje pokojnine in druge denarne prejemke,
– izvaja obvezno zavarovanje po mednarodnih sporazumih in predpisih Evropske unije,
– opravlja funkcijo organa za zvezo in sodeluje z nosilci pokojninskega in invalidskega zavarovanja v drugih državah,
– podaja izvedenska mnenja,
– oblikuje razvojne naloge na posameznih področjih poslovanja,
– upravlja in gospodari s sredstvi zavoda,
– zagotavlja kakovosten, učinkovit in uporabnikom prijazen informacijski sistem,
– vodi in objavlja statistične podatke s področja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– nudi pravno in drugo pomoč organom, organizacijam ter zavarovancem v splošnih ter konkretnih zadevah pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– izvaja interni strokovni nadzor ter zagotavlja redno opravljanje notranje revizije,
– neposredno sodeluje in nudi strokovno pomoč državnim organom, organizacijam, delodajalcem, sindikatom, organizacijam upokojencev in invalidov ter drugim institucijam, povezanim s področjem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– obvešča javnost o svojem delu ter
– izvaja druge dejavnosti in naloge na podlagi zakonov, drugih predpisov, statuta in splošnih aktov zavoda.
(2) Kadar svet obravnava gradiva v funkciji organa ustanovitelja druge pravne osebe, mora gradiva za seje pripraviti ta pravna oseba.
(3) Zavod lahko opravljanje posameznih del in nalog s pogodbo prenese na drugo pravno osebo, če je to zakonito in gospodarno. S pogodbo lahko prevzame opravljanje del tudi za druge organe, organizacije in družbe, če je to v skladu s predpisi, če ima proste zmogljivosti in če to dopušča narava dejavnosti.
(4) Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji so:
– 84.300  Dejavnost obvezne socialne varnosti
– 58.1   Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo
– 53.2   Druga poštna in kurirska dejavnost
– 63.1   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
      obratovanje spletnih portalov
– 55.209  Druge nastanitve za krajši čas
– 69.10   Pravne dejavnosti
– 77    Dajanje v najem in zakup
– 68.20   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– 85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
      in usposabljanje.
6. člen
(1) Delo zavoda je javno.
(2) Zavod je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno in brez omejitev, v okviru dejavnosti, določenih z zakoni in s statutom.
(3) Zavod samostojno gospodari s sredstvi, ki jih pridobiva skladno z zakoni in so opredeljena v finančnem načrtu. Z njimi zagotavlja izvajanje dejavnosti zavoda v skladu z zakoni in statutom. Prednostna naloga zavoda je pravočasno izplačevanje pokojninskih, invalidskih in drugih prejemkov.
(4) Za obveznosti, prevzete v pravnem prometu, odgovarja zavod s svojim celotnim premoženjem.
2. Načrtovanje poslovanja
7. člen
Z razvojnim programom se praviloma za večletno obdobje opredelijo razvojne usmeritve, vizija, poslanstvo ter glavni cilji zavoda. Razvojni program sprejema svet.
8. člen
(1) Svet sprejema finančni načrt v roku, določenim z zakonom, skupaj s programom dela in kadrovskim načrtom ter načrtom investicijskih odhodkov.
(2) Rebalans finančnega načrta ali spremembe finančnega načrta se sprejema po enakem postopku kot finančni načrt.
(3) Odločitev sveta se nanaša na višino načrtovanih prihodkov in odhodkov za prihodnja leta.
9. člen
(1) Na podlagi finančnega načrta se zagotavljajo sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda.
(2) Finančni načrt, program dela in kadrovski načrt ter načrt investicijskih odhodkov morajo biti medsebojno usklajeni.
10. člen
(1) S programom dela in kadrovskim načrtom je določena vrsta in količina nalog in storitev, potrebni čas za njihovo izpolnitev in nosilci za dosego letnih ciljev, ki izhajajo iz razvojnega programa.
(2) V programu dela in kadrovskem načrtu so opredeljene tudi zakonske in druge podlage, na katerih temelji izvajanje dejavnosti zavoda, pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev in število potrebnih delavcev za njihovo uresničitev.
11. člen
Načrt investicijskih odhodkov za svoja področja, ob upoštevanju razvojnega programa in poslovnih potreb, usklajeno pripravijo pristojni direktorji.
12. člen
(1) Zavod lahko v skladu s predpisi in finančnim načrtom namenja na podlagi razpisa sredstva za raziskave o gmotnem položaju uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
(2) Zavod lahko v skladu s predpisi, finančnim načrtom ter splošnimi akti namenja ustrezna sredstva tudi za rekreativne, športne in kulturne dejavnosti, ki jih organizirajo zveze in organizacije upokojencev na ravni države in reprezentativna invalidska organizacija za delovne invalide.
(3) Zavod je pri poslovanju z denarnimi sredstvi vključen v sistem enotnega zakladniškega računa pod pogoji in na način, določen z zakoni in predpisi.
III. PRISTOJNOSTI IN NALOGE ORGANOV ZAVODA
13. člen
Organa zavoda sta:
– svet zavoda – organ upravljanja zavoda in
– generalni direktor zavoda – poslovodni organ zavoda.
1. Svet
1.1. Pristojnosti in naloge
14. člen
Pristojnosti sveta so določene z zakonom in s statutom. Poleg nalog, določenih z zakonom, opravlja svet tudi naslednje naloge:
1. obravnava in spremlja sistemska vprašanja in daje pobude za spremembo predpisov v zvezi z izvajanjem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter predloge in pobude za potrebne ukrepe,
2. imenuje predsednike invalidskih komisij in izvedence zavoda,
3. imenuje stalne ali občasne komisije za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti,
4. spremlja in koordinira postopke imenovanj in razrešitev, objavlja razpise ter opravlja druga dejanja s kadrovskega področja, ki so pristojnost sveta,
5. daje soglasje generalnemu direktorju k imenovanju namestnikov generalnega direktorja, direktorjev sektorjev in direktorjev območnih enot zavoda,
6. imenuje predstavnike zavoda v Zavodu za založniško dejavnost Vzajemnost,
7. sprejema oziroma daje soglasje k v zakonu in v statutu določenim splošnim aktom zavoda,
8. odloča o drugih vprašanjih v zvezi z delovanjem zavoda.
1. 2. Sestava in način imenovanja in izvolitve članov sveta
15. člen
(1) Število članov in sestava sveta sta določeni z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415 in 111/13 – ZMEPIZ-1).
(2) V svet imenujejo svoje člane Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in sindikalne zveze oziroma konfederacije, reprezentativne za območje države, reprezentativna invalidska organizacija za delovne invalide, delodajalska združenja na ravni države in zveze oziroma organizacija upokojencev na ravni države (v nadaljnjem besedilu: interesne skupine), enega člana pa izvolijo delavci zavoda.
(3) Vlada in interesne skupine imenujejo v svet toliko članov, kolikor jih za posamezno od njih določa zakon, na način ter po postopku, kot ga določijo same.
(4) Izvolitev člana sveta iz vrst delavcev zavoda se izvede po postopku in na način, določen z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
1. 3. Razpis za imenovanje in volitve
16. člen
Sklep o razpisu za imenovanje in volitve sprejme svet najkasneje 90 dni pred iztekom mandatne dobe članov sveta. Imenovanje in volitev članov sveta se opravi najkasneje 30 dni pred iztekom mandatne dobe članov sveta.
17. člen
(1) V razpisu se določijo dan razpisa, poziv vladi in interesnim skupinam za imenovanje in izvolitev članov sveta ter roka, do katerih interesne organizacije interesnih skupin posredujejo mandatno-volilni komisiji kandidature za članstvo v svetu ter vlada in delavci zavoda sezname imenovanih in izvoljenih članov z njihovimi osebnimi podatki in pisnimi soglasji.
(2) Z dnem, ki je določen kot dan razpisa imenovanja in volitev, začnejo teči roki za imenovanje in volilna opravila.
(3) Interesne organizacije interesnih skupin, ki želijo imeti svoje predstavnike v svetu, posredujejo svoje kandidature in imena predstavnikov, ki bodo sodelovali pri imenovanju, mandatno-volilni komisiji v roku, določenem v razpisu, sicer v postopku imenovanja ne morejo sodelovati.
(4) Razpis za imenovanje in volitve se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
1.4. Mandatno-volilna komisija
18. člen
(1) Na seji, na kateri je sprejet sklep o razpisu za imenovanje in volitve, imenuje svet na predlog članov sveta mandatno-volilno komisijo za koordiniranje in spremljanje imenovanja in volitev ter za druga opravila v zvezi s temi postopki.
(2) Mandatno-volilna komisija je sestavljena tako, da ima v njej vsak od deležnikov v svetu enega člana.
(3) Članstvo v svetu ni pogoj za imenovanje člana mandatno-volilne komisije.
(4) Član mandatno-volilne komisije ne more biti imenovan ali izvoljen v nov svet.
(5) Mandatno-volilna komisija ima predsednika in namestnika, ki ga izmed svojih članov določijo člani te komisije.
(6) Predsednik sklicuje in vodi seje komisije ter vodi komisijo v skladu s statutom.
(7) Mandat te komisije traja do potrditve mandata vsem članom sveta.
19. člen
(1) Mandatno-volilna komisija v petih dneh po izteku roka, določenega v razpisu pozove predstavnike interesnih skupin, da sklenejo pisni sporazum o imenovanju članov sveta.
(2) V primeru, da pisni sporazum ni sklenjen najkasneje 50 dni pred iztekom mandatne dobe članov sveta, imenujejo svoje člane:
– sindikalne zveze oziroma konfederacije, reprezentativne za območje države po postopku, ki velja za volitve članov državnega sveta v interesnih organizacijah – predstavnike delojemalcev ter
– reprezentativna invalidska organizacija za delovne invalide, delodajalska združenja na ravni države in zveze oziroma organizacija upokojencev na ravni države po pravilih, ki jih sami določijo.
1.5. Konstituiranje in mandat članov sveta
20. člen
(1) Mandatno-volilna komisija na podlagi dokumentacije iz postopkov imenovanj in volitev sprejme poročilo o imenovanjih in o izvolitvi in ga posreduje svetu v roku treh dni.
(2) Konstitutivno sejo sveta skliče predsednik prejšnjega sveta po prejemu poročila mandatno-volilne komisije o imenovanju in izvolitvi članov novega sveta in najkasneje 15 dni pred potekom mandata članom prejšnjega sveta.
(3) Na konstitutivni seji svet verificira mandate svojih članov.
21. člen
(1) Mandat članov sveta traja štiri leta.
(2) Članu sveta predčasno preneha mandat zaradi:
– smrti,
– pisne odpovedi,
– izgube statusa predstavnika skupine,
– odpoklica organa oziroma organizacije, ki ga je imenovala,
– drugih razlogov, določenih v zakonu.
(3) V primerih iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka preneha mandat z dnem, ko je svet o tem pisno obveščen.
(4) Če članu sveta predčasno preneha mandat, imenuje oziroma izvoli novega člana za preostali del mandata tisti, ki ga je imenoval oziroma izvolil. O tem pisno obvesti svet, ki na naslednji seji verificira njegov mandat.
1.6. Predsednik sveta in njegov namestnik
22. člen
(1) Svet ima predsednika in namestnika.
(2) Mandat predsednika in njegovega namestnika traja štiri leta.
(3) Predsednika in njegovega namestnika izvoli svet iz vrst svojih članov na podlagi prejetih predlogov, ki jih podajo člani sveta.
(4) Svet najprej izvoli predsednika in nato namestnika predsednika, ki ne more biti predstavnik iste interesne skupine kot predsednik. Na funkciji predsednika in njegovega namestnika se v skladu z dogovorom vsak mandat izmenjajo predstavniki reprezentativnih sindikatov, delodajalskih združenj, vlade ter skupni predstavnik upokojencev in delovnih invalidov.
23. člen
(1) Predsednik sklicuje in vodi seje sveta, podpisuje splošne akte in druge sklepe, ki jih sprejema svet, opravlja druge naloge, določene s statutom, poslovnikom in splošnimi akti ter druge naloge, določene s sklepi sveta.
(2) Namestnik predsednika nadomešča v vseh njegovih pravicah in dolžnostih, kadar je ta odsoten ali zadržan. Če predsedniku predčasno poteče mandat, ga namestnik nadomešča do izvolitve novega predsednika.
(3) Predsednik in njegov namestnik sta za svoje delo odgovorna svetu.
1.7. Delo sveta
24. člen
(1) Način dela sveta ter njegovih komisij ali drugih delovnih teles, podrobnejši postopek izvolitve predsednika ter namestnika ter način sklica sej, roki zanje, potek sej, način odločanja in vzdrževanje reda na sejah, kot tudi vsebina zapisnika in druga vprašanja, povezana s potekom seje, se uredijo s poslovnikom, ki ga sprejme svet.
(2) Svet opravlja delo na sejah in je sklepčen ter veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina navzočih članov.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je za sprejem statuta, razvojnega programa, finančnega načrta, letnega poročila, izvolitev predsednika in namestnika sveta ter za imenovanje in razrešitev generalnega direktorja potrebna večina glasov vseh članov.
(4) Strokovna, tehnična in administrativna dela za potrebe sveta opravlja pristojni delavec zavoda.
1.8. Komisije sveta
25. člen
(1) Za proučitev zahtevnejše problematike, zadev in vprašanj, povezanih z delom ter oblikovanje stališč, mnenj in predlogov na teh podlagah ter izpeljavo postopkov za sprejem odločitev, lahko svet s sklepom imenuje iz vrst svojih članov stalne ali občasne komisije.
(2) V sklepu iz prejšnjega odstavka se določijo pristojnosti komisije, njene naloge in roki za njihovo izvršitev ter predsednika, ki jo vodi.
(3) Če to izhaja iz narave in vsebine nalog oziroma obveznosti, se s sklepom iz prvega odstavka tega člena imenuje tudi delavce zavoda in druge posameznike.
(4) Komisija je za svoje delo odgovorna svetu.
1.9. Sejnine ter povračila stroškov
26. člen
(1) Predsednik, namestnik in člani sveta ter predsedniki, namestniki in člani stalnih ali občasnih komisij so za opravljeno delo upravičeni do izplačila sejnine in povračila stroškov.
(2) Zneske sejnin, vrsto stroškov, ki se povrnejo in pogoje za njihovo izplačilo, določi svet s splošnim aktom.
2. Generalni direktor zavoda
27. člen
(1) Generalni direktor kot poslovodni organ organizira poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost.
(2) Generalni direktor:
1. je odredbodajalec za zavod in podpisuje pravne akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje zavoda,
2. predlaga razvojni program zavoda in ukrepe za njegovo izvajanje,
3. predlaga in spremlja izvajanje finančnega načrta in planskih aktov zavoda ter sprejema ukrepe za njihovo uresničevanje,
4. poroča o rezultatih dela in o poslovanju zavoda,
5. predlaga in sprejema splošne akte, ki so v njegovi pristojnosti,
6. odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev zavoda iz delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda,
7. s soglasjem sveta imenuje direktorje sektorjev in direktorje območnih enot, samostojno pa vršilce dolžnosti direktorjev sektorjev in direktorjev območnih enot, prav tako pa lahko s soglasjem sveta imenuje dva namestnika generalnega direktorja,
8. imenuje predstavnike zavoda v drugih organizacijah, zavodih in institucijah,
9. imenuje projektne in delovne skupine, stalne in občasne komisije,
10. opravlja naloge v zvezi z zagotavljanjem varnosti, obrambe in zaščite skladno z zakoni,
11. opravlja druge naloge v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami, statutom in splošnimi akti zavoda.
28. člen
(1) Generalni direktor in delavci zavoda, ki jih kot zastopnike zavoda na njegov predlog imenuje svet, se vpišejo v sodni register in zastopajo zavod v skladu z obsegom danih pooblastil.
(2) Če je generalni direktor zadržan ali odsoten, ga nadomešča njegov namestnik z enakimi pravicami in odgovornostmi, kot jih ima generalni direktor.
(3) Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge namestnika generalnega direktorja so določene z akti, ki urejajo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest ter s pisnimi pooblastili, ki jih izda generalni direktor. Namestnik generalnega direktorja lahko hkrati opravlja dela in naloge direktorja sektorja ali območne enote.
29. člen
(1) Generalni direktor lahko v okviru uresničevanja svojih nalog in pristojnosti, določenih z zakoni, drugimi predpisi, statutom in splošnimi akti zavoda, s pisnimi pooblastili prenese opravljanje posameznih zadev, nalog ali delovnih področij na posamezne vodilne in druge delavce zavoda, prav tako pa lahko s pooblastili prenese na te delavce tudi pravico podpisovanja aktov, pogodb in listin.
(2) Za izdajanje odločb iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja so pristojni direktorji sektorjev in območnih enot ter delavci zavoda, ki jih za to posebej pisno pooblasti generalni direktor.
(3) Za zastopanje zavoda pred sodišči in drugimi organi lahko generalni direktor pooblasti posamezne delavce zavoda.
30. člen
Za generalnega direktorja je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima aktivno znanje slovenskega in najmanj enega tujega jezika,
– ima najmanj osem let delovnih izkušenj na delovnih mestih, ki potrjujejo, da ima strokovne, organizacijske in vodilne sposobnosti za opravljanje te funkcije,
– ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– predloži strategijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.
31. člen
(1) Generalnega direktorja imenuje svet za dobo, določeno z zakonom in je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan.
(2) Postopek razpisa vodi svet. Razpis mora biti objavljen najmanj dva meseca pred potekom mandata.
(3) Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, ne sme biti krajši kot osem dni, rok, v katerem se kandidati obvestijo o izbiri, pa ne daljši kot 30 dni od dneva objave razpisa.
32. člen
(1) Če se na razpis nihče ne prijavi ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran, se razpis ponovi. Za čas do imenovanja generalnega direktorja na podlagi ponovljenega razpisa svet imenuje vršilca dolžnosti generalnega direktorja, vendar najdlje za eno leto.
(2) Na način, določen v prejšnjem odstavku, postopa svet tudi v primeru prenehanja delovnega razmerja generalnemu direktorju pred potekom mandata ali v drugih primerih, ko generalni direktor preneha z delom v zavodu.
IV. ORGANIZACIJA ZAVODA
33. člen
(1) Zavod izvaja svojo dejavnost na sedežu ter zunaj sedeža.
(2) Na sedežu zavoda posluje vodstvo zavoda, sektorji, razen sektorja za izvedenstvo in območna enota Ljubljana.
(3) Zunaj sedeža zavod posluje tudi po posameznih območnih enotah ter njihovih izpostavah, določenih v statutu. Za določeno vrsto dela ali za učinkovitejšo pravno ter drugo pomoč zavarovancem in upokojencem pa lahko posluje tudi v stalnih ali občasnih krajevnih pisarnah, organiziranih s sklepi sveta.
34. člen
Sektorji opravljajo delo na posameznih področjih in sicer: izvajanja zavarovanja, izvedenstva, nakazovanja pokojnin, financ in računovodstva, informacijskih tehnologij, pravnih in splošnih zadev ter drugih področij.
35. člen
(1) Območne enote izvajajo zavarovanje in opravljajo druga dela in naloge, določene z zakoni in splošnimi akti.
(2) Območne enote so: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Ravne na Koroškem. Območja občin, ki jih pri izvajanju dejavnosti okvirno pokrivajo posamezne območne enote, se objavijo na zavodovi spletni strani.
(3) Posamezne območne enote opravljajo svoje delo tudi v izpostavah, in sicer:
– območna enota Celje v izpostavi Trbovlje,
– območna enota Kranj v izpostavi Jesenice,
– območna enota Maribor v izpostavi Ptuj in
– območna enota Ravne na Koroškem v izpostavi Velenje.
36. člen
Sektorji in območne enote opravljajo dejavnost v službah in oddelkih kot svojih notranjih organizacijskih enotah.
37. člen
(1) Sektorje in območne enote zavoda vodijo direktorji, ki so odgovorni za opravljanje dejavnosti in njihovo poslovanje.
(2) Službe in oddelke vodijo vodje, ki so odgovorni za njihovo poslovanje.
38. člen
Pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, materialni položaj in druga medsebojna razmerja, uresničujejo delavci zavoda v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami, statutom in splošnimi akti zavoda.
1. Svet delavcev
39. člen
(1) Svet delavcev izvolijo delavci Zavoda.
(2) Svet delavcev je sestavljen tako, da je v njem zastopan po en delavec iz vodstva zavoda, vsakega sektorja in vsake območne enote.
(3) Pravico voliti člane v svet delavcev imajo vsi delavci, ki delajo v zavodu nepretrgano najmanj šest mesecev.
(4) Generalni direktor, namestnik generalnega direktorja ter direktorji sektorjev in območnih enot nimajo pravice voliti članov v svet delavcev.
(5) Pravico biti izvoljeni v svet delavcev imajo vsi delavci, ki imajo pravico voliti v svet delavcev in ki delajo v zavodu nepretrgano najmanj dvanajst mesecev.
40. člen
(1) Člane sveta delavcev volijo delavci zavoda na tajnih in neposrednih volitvah.
(2) Svet delavcev izmed članov izvoli predsednika in njegovega namestnika.
(3) Predsednik zastopa in predstavlja svet delavcev, namestnik predsednika pa opravlja to funkcijo v njegovi odsotnosti.
41. člen
Oblikovanje, sestavo, kandidiranje, volitve, razrešitve, pristojnosti, področje in način dela sveta delavcev določa poslovnik sveta delavcev.
V. SPLOŠNI AKTI ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA IN DRUGI SPLOŠNI AKTI ZAVODA
42. člen
(1) Poslovanje zavoda in druga vprašanja, pomembna za opravljanje njegove dejavnosti, urejajo poleg zakonov, mednarodnih in drugih predpisov, statuta, splošnih aktov za izvajanje zavarovanja tudi drugi splošni akti zavoda.
(2) S splošnimi akti za izvajanje zavarovanja se urejajo zadeve, ki izhajajo neposredno iz pooblastil zavodu, določenih v zakonu ter določajo, ugotavljajo in urejajo dejstva, potrebna za izvajanje posameznih zakonskih določb, za katere v njih ni izrecno določena pristojnost državnih organov.
(3) Drugi splošni akti zavoda so na primer pravilniki, poslovniki, organizacijski predpisi, sklepi in navodila s področja dela ali v zvezi z dejavnostjo zavoda.
43. člen
(1) Statut, poslovnik o delu sveta zavoda, splošne akte za izvajanje zavarovanja ter splošna akta o notranji organizaciji in pripravništvu sprejema svet na predlog generalnega direktorja.
(2) Splošna akta o sistemizaciji delovnih mest in uporabi službenih avtomobilov sprejme generalni direktor ob soglasju sveta.
(3) Druge splošne akte, ki so potrebni za poslovanje in izvajanje dejavnosti, sprejme generalni direktor.
(4) Predlogi splošnih aktov, s katerimi se v zavodu določa organizacija dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci zavoda poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, se pred sprejemom posredujejo v mnenje sindikatu delavcev zavoda. Sindikat mora podati mnenje v roku osmih dni. Če sindikat mnenje posreduje v roku, ga je potrebno obravnavati in se do njega opredeliti.
VI. OBVEŠČANJE
44. člen
(1) Zavod obvešča javnost o izvajanju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja preko medijev z zagotavljanjem pogojev za delo novinarjev, s spoštovanjem in izvajanjem predpisov o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja ter predpisov o varstvu osebnih podatkov.
(2) Obveščanje se zagotavlja z objavo statističnih podatkov, z letnimi poročili, z objavami v Uradnem listu Republike Slovenije ter drugimi javnimi objavami in obvestili zavoda v medijih, preko spletne strani zavoda, z glasilom Vzajemnost in na druge ustrezne načine.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Splošni akti zavoda, ki niso v skladu s tem statutom, se uskladijo najkasneje v roku treh mesecev po začetku veljavnosti tega statuta.
46. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 114/06 in 118/06 – popr.).
47. člen
Ta statut začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-1/2014
Ljubljana, dne 9. aprila 2014
EVA 2014-2611-0038
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednik sveta zavoda
Milan Utroša l.r.
Opomba:
V skladu s tretjim odstavkom 188. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 01403-19/2014/9, z dne 12. 6. 2014, podala soglasje k statutu.