Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2335. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2014, stran 6047.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10, 11/11, 110/11 – ZDIU12), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) in 8. člena Odloka o proračunu Občine Tišina (Uradni list RS, št. 12/14, popr. 14/14) je Občinski svet Občine Tišina na 34. redni seji dne 1. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/14, popr. 14/14) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in dohodki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
| KONTO |   |        OPIS         |REBALANS I|
|    |   |                   |2014 (v €)|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|A.   |   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|    | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   | 4.533.481|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       | 2.897.330|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  | 2.311.890|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   700|   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     | 2.197.531|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   703|   |DAVKI NA PREMOŽENJE         |  90.374|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   704|   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |  23.985|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   706|   |DRUGI DAVKI             |     0|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI          |  585.440|
|    |   |(710+711+712+713+714)        |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   710|   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |  81.621|
|    |   |PREMOŽENJA              |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   711|   |TAKSE IN PRISTOJBINE         |   1.100|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   712|   |DENARNE KAZNI            |   2.500|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   713|   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN     |  361.558|
|    |   |STORITEV               |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   714|   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |  138.660|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |  46.870|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   720|   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH     |  26.145|
|    |   |SREDSTEV               |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   721|   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG      |     0|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   722|   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |  20.725|
|    |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA      |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE (730+731)      |     0|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   730|   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |     0|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   731|   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE      |     0|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI         | 1.589.282|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   740|   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    | 1.046.837|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ      |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   741|   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA    |  542.444|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA   |     |
|    |   |EVROPSKE UNIJE            |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     | 4.548.867|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 2.211.879|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   400|   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |  350.582|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   401|   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |  54.867|
|    |   |VARNOST               |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   402|   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     | 1.777.150|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   403|   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |  11.280|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   409|   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE     |  18.000|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  | 1.222.998|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   410|   |SUBVENCIJE              |  51.154|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   411|   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      |  777.147|
|    |   |GOSPODINJSTVOM            |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   412|   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN |  131.892|
|    |   |USTANOVAM              |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   413|   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |  262.805|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |  926.364|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   420|   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  926.364|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |  187.626|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   430|   |INVESTICIJSKI TRANSFER        |     0|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   431|   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |  172.620|
|    |   |FIZ. OSEBAM             |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   432|   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |  15.006|
|    |   |UPORABNIKOM             |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|    |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |  –15.386|
|    |   |(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS  |     |
|    |   |SKUPAJ ODHODKI)           |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|B.   |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |    900|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |     |
|    |   |(750+751)              |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   750|   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |     0|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   751|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |     0|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   752|   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE   |    900|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|44   | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |   2.720|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   440|   |DANA POSOJILA            |     0|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   441|   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |   2.720|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |  –1.820|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |     |
|    |   |V.)                 |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|C.   |   |RAČUN FINANCIRANJA          |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|50   |VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)          |     0|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   500|   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|55   |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)        |  105.549|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|   550|   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |  105.549|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|    | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  | –122.755|
|    |   |RAČUNIH               |     |
|    |   |(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VII.)-    |     |
|    |   |(II.+V.+VIII.)            |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|    | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- VIII.)   | –105.549|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|    | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)    |  15.386|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|    |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU |  122.755|
|    |   |PRETEKLEGA LETA           |     |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0023/2014-1
Tišina, dne 2. julija 2014
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.