Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

Št. 75-2/14 Ob-2980/14 , Stran 1667
Št. 75-2/14 Ob-2980/14
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, v skladu z 20. in 22. členom v povezavi z 28. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12, 47/13 – ZDU – 1G) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem poslovnega prostora za opravljanje gostinskih storitev na Ekonomski fakulteti
Splošno Lastnik prostorov, ki se oddajo v najem je Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec). Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS, in na spletni strani fakultete: http://www.ef.uni-lj.si, kjer je dostopna tudi predmetna razpisna dokumentacija. Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Uroš Uranič, spec. 01/58-92-431 ali Alijana Lepšina, spec. 01/58-92-440. Predmet oddaje v najem Predmet oddaje v najem so delovni prostori, v skupni izmeri 92,7 m2, v stavbi na Kardeljevi ploščadi 17, 1000 Ljubljana, v kletnih prostorih dekanata, katastrska občina 1736 – Brinje I, št. stavbe 1247. V naravi navedeni prostori predstavljajo: – poslovni prostor, ki se nahaja v kletnem delu dekanata, s površino 75 m2, – skladiščni prostor, s površino 12 m2, – skladiščni prostor pod stopnicami, s površino 5,7 m2. Prostori so opremljeni z gostilniškim pultom in mizami. Prostori se oddajajo izključno za namen izvajanja gostinske dejavnosti. Prostori so del stvarnega premoženja, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik. Prostori se oddajo v najem po načelu videno – najeto. Obvezen ogled prostorov za zainteresirane ponudnike se bo ob predhodni najavi opravil 17. 7. 2014, ob 9. in 12. uri. Izven tega termina ogled prostorov ne bo možen. Višina najemnine Najemnina bo določena na podlagi ponudbe ponudnika, ki bo kot najugodnejši izbran po postopku in v skladu z merili tega javnega razpisa. V najemnino je všteta souporaba garažnega prostora za dostavo in dela hodnika, ki ga najemnik lahko uporablja za dostop do poslovnih prostorov ter toaletnih prostorov. Znesek najemnine, povečan za davek na dodano vrednost, zapade v plačilo vsakega 5. dne v mesecu za tekoči mesec. Mesečni znesek najemnine se vsakega 1. januarja uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu. Čas trajanja najema: najemna pogodba se sklene za določen čas dveh let z možnostjo podaljšanja. Obveznosti najemnika Najemnik je dolžan sam in na svoje stroške (na podlagi te pogodbe) pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje dejavnosti nudenja prehrane. Najemnik je dolžan najkasneje od 1. 1. 2015 dalje v najetih prostorih nuditi študentom subvencionirano študentsko prehrano na študentske bone. Najemnik je dolžan poleg najemnine plačevati tudi obratovalne (elektrika, komunala, ogrevanje, telefon) in funkcionalne stroške. Najemnik mora s soglasjem najemodajalca dodatno opremiti prostore, ki so predmet najema. Morebitna nova vgrajena oprema ne postane last najemodajalca in jo je najemnik v primeru prenehanja te pogodbe dolžan na svoje stroške odstraniti. Najemnik se zavezuje: – da bo v gostinskem lokalu potekala ponudba sveže kakovostne hrane; – da bo poleg hrane nudil tudi napitke (voda, sok, kava, čaj in ostale brezalkoholne pijače). Točenje alkoholnih pijač je dovoljeno le ob posebnih dogodkih v dogovoru z najemodajalcem; – da bo potekala ponudba hrane in napitkov vsak delovnik, od 7. do 19. ure (redni obratovalni čas), po posebnem dogovoru z vodstvom najemodajalca pa tudi izven dogovorjenih ur in ob dela prostih dnevih ter za izvedbo posebnih dogodkov najemodajalca; – da bo imel zaposlene usposobljene delavce v zadostnem številu, da bo lahko hitro in kvalitetno zagotavljal ponudbo hrane in pijače; – da bo po posebnem dogovoru z vodstvom najemodajalca nudil strežbo za potrebe najemodajalca (seje organov in komisij ipd.); – da bo zagotovil študentske bone na lokaciji najemodajalca najkasneje do 1. 1. 2015 in ustrezno infrastrukturo za plačilo s študentskimi boni; – da bo plačeval vse obveznosti do najemodajalca in drugih dobaviteljev v dogovorjenih rokih. Informativni cenik hrane in pijače, ki ga mora ponudnik priložiti k svoji ponudbi, zavezuje ponudnika, v primeru sklenitve najemne pogodbe pa postane njena priloga, razen če bi se najemodajalec in najemnik pozneje drugače dogovorila. Najemnik zagotavlja, da bo dejavnost v najetih prostorih opravljal kvalitetno. Najemnik bo vzpostavil fizično in spletno knjigo pritožb in pohval za svoje storitve. Najemnik se zaveže za vsak dan, ko ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje gostinske dejavnosti v najetih prostorih, plačati pogodbeno kazen v višini 50,00 EUR. Najemnik se obvezuje, da bo ravnal z opremo in prostori kot skrben gospodar in bo skrbel za vsa tekoča dovoljenja v zvezi z obratovanjem prostorov, da bo sproti skrbel za čistočo prostorov, ki jih najema in souporablja, prav tako bo skrbel za vso potrebno dokumentacijo vseh redno in začasno zaposlenih delavcev. Najemnik mora pri svojem poslovanju upoštevati hišni red in ostale akte najemodajalca. Vse bistvene obveznosti najemnika so sicer opredeljene v priloženem vzorcu najemne pogodbe in se šteje, da so ponudnikom v celoti znane. Pogoji za sodelovanje na razpisu Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – ponudnik mora imeti veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti; – ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v postopku prisilnega prenehanja, oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v kateremkoli položaju; – ponudnik mora z HACCP certifikatom ali izkazom o skladnosti, izkazati skladnost svojih izdelkov in storitev z zahtevami sistema HACCP; – ponudnik mora predložiti predstavitev dosedanje dejavnosti in celovito ponudbo hrane in pijače, vključno z informativnim cenikom hrane in pijače; – ponudnik mora nuditi možnost subvencionirane študentske prehrane (študentski boni). Kolikor ponudnik v trenutku oddaje ponudbe ne nudi možnosti subvencionirane študentske prehrane mora predložiti izjavo, da bo najkasneje s 1. 1. 2015 nudil subvencionirano študentsko prehrano; – ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost podjetja – proizvajalčevo odgovornost za izdelke in odgovornost in odgovornost za posebne primere (npr. zastrupitev s hrano); – ponudnik mora priložiti potrdilo banke oziroma bank (za vsak odprt TRR, da v zadnjih 12 mesecih in imel blokiranega računa); – ponudnik mora priložiti potrdilo DURS, da ima poravnane vse davke in prispevke; – ponudnik mora priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika; – ponudnik mora priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem; – ponudnik mora na TRR najemodajalca št. SI56 0110 0603 0708 574 vplačati varščino v višini 2.000,00 EUR in ob oddaji ponudbe predložiti dokazilo o plačilu varščine; – ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priložiti tudi na vsaki strani parafiran vzorec najemne pogodbe; – ponudnik mora v ponudbi izjaviti, da v celoti sprejema razpisne pogoje in se strinja z vsebino vzorca najemne pogodbe. Sestavni deli ponudbene dokumentacije Ponudba mora vsebovati predvsem: podatke o ponudniku, višino ponujene najemnine (brez DDV), cenik hrane in pijače (z DDV), čas veljavnosti ponudbe ter izjavo ponudnika, da v celoti sprejema vse pogoje iz te razpisne pogodbe in se strinja z vsebino priloženega vzorca najemne pogodbe. Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku. Vse cene morajo biti v evrih. Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik ponudbo oddal na priloženem obrazcu in zraven priložil vse sledeče dokumente, potrdila oziroma dokazila: – izpis iz poslovnega sodnega registra, – dovoljenje za opravljanje dejavnosti, – dokazilo, da zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, – certifikat ali izkaz o skladnosti s katerim izkazuje skladnost svojih izdelkov in storitev z zahtevami sistema HACCP, – dokazilo, da je ponudnik registriran za nudenje subvencionirane študentske prehrane ali izjavo, da bo najkasneje s 1. 1. 2015 nudil subvencionirano študentsko prehrano, – dokazilo o zavarovanju odgovornosti gostinske dejavnosti ponudnika – proizvajalčeva odgovornost za izdelke in odgovornost za posebne primere (npr. zastrupitev s hrano), – potrdilo banke oziroma bank (za vsak odprt TRR), da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranega računa, – potrdilo Davčne uprave RS, da ima ponudnik poravnane vse davke in prispevke, – potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika, – potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, – dokazilo o plačilu varščine v znesku 2.000,00 EUR na TRR najemodajalca, – vzorec najemne pogodbe iz razpisne dokumentacije, parafiran na vsaki strani posebej, – informativni cenik hrane in pijače s podpisom in žigom odgovorne osebe ponudnika. Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ne izvirajo od ponudnika, morajo biti predloženi v izvirniku ali overjenem prepisu. Predložena dokazila in potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Ponudnik, ki odda ponudbo, ki vsebuje vse potrebne sestavine, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, lahko tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. Ponudba mora biti veljavna najmanj do 31. 8. 2014. Ponudba, ki bi veljala krajši čas ali do preklica, bo izločena iz nadaljnjega postopka. Rok in način oddaje ponudbe: obravnavale se bodo ponudbe, ki bodo prispele do vključno 4. 8. 2014, najkasneje do 10. ure na naslov: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora bit napisano: Ne odpiraj – ponudba za najem poslovnega prostora – Bife. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in polni naslov pošiljatelja. Odpiranje ponudb bo javno 4. 8. 2014, ob 11. uri, v sejni sobi dekanata Ekonomske fakultete, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana. Udeležba ponudnikov ni obvezna. Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo izkazati s pisnim pooblastilom. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), ali pravočasne ponudbe, ki bodo nepopolne ali nepravilne, bodo izločene iz postopka in se ne bodo obravnavale. Varščina V dokaz resnosti ponudbe mora ponudnik pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vplačati varščino v višini 2.000,00 EUR na TRR najemodajalca št. SI56 0110 0603 0708 574, z navedbo »plačilo varščine za najem«. Znesek varščine se ne obrestuje. Če ponudnik umakne vloženo ponudbo, najemodajalec zadrži njegovo varščino. Neizbranim in izločenim ponudnikom (nepravočasne ali nepopolne ponudbe) bo vplačana varščina neobrestovana vrnjena v dveh mesecih od poteka razpisanega roka. Varščina izbranega ponudnika, s katerim bo sklenjena najemna pogodba v notarskem zapisu, se bo upoštevala kot dokaz za resnost ponudbe in zavarovanje najemnega razmerja in vseh morebitnih zahtevkov najemodajalca proti najemniku in se vrne neobrestovana najemniku po preteku pogodbe. Kriteriji in postopek ocenjevanja ponudb Predmet ocenjevanja in izbire bodo le popolne in pravočasne ponudbe, ki jih bodo predložili ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega razpisa. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil višjo najemnino. Drugi pogoji vezani na javno zbiranje ponudb Najemodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj o višini najemnine v primeru, da bi dva (ali več) ponudnikov prejela največje število točk in ponudila enako visoko najemnino. Najemodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnikoli posledic zase: – kadarkoli ustavi postopek oddaje poslovnega prostora v najem, – ne izbere nobenega od ponudnikov. Ponudniki v celoti nosijo stroške priprave ter izdelave ponudbe in v primeru neizbire ali razveljavitve razpisa niso upravičeni do kakršnekoli odškodnine. Ponudniki bodo o rezultatu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni. Sklenitev najemne pogodbe Izbrani ponudnik mora najpozneje v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri skleniti z najemodajalcem najemno pogodbo v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Če izbrani ponudnik tega ne stori v navedenem roku, lahko najemodajalec po lastni presoji podaljša rok za sklenitev pogodbe v notarskem zapisu, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v notarskem zapisu niti v podaljšanem roku, najemodajalec zadrži njegovo varščino. Če iz kateregakoli razloga v predvidenem (ali podaljšanem) roku ne bi bila sklenjena najemna pogodba v obliki notarskega zapisa z najbolje ocenjenim ponudnikom, se lahko opravijo pogajanja in sklene najemna pogodba s ponudnikom, ki je naslednji po številu doseženih točk. Priloga k razpisni dokumentaciji 1. vzorec najemne pogodbe 2. obrazec ponudbe s specifikacijo obveznih prilog k ponudbi Vse priloge iz te razpisne dokumentacije so dostopne na: http://www.ef.uni-lj.si.
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta