Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

Št. 478-015/2014-001 Ob-2961/14 , Stran 1670
Št. 478-015/2014-001 Ob-2961/14
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13) ter 46. člena Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavljamo
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
I. Predmet oddaje v najem Občina Gorenja vas – Poljane kot lastnica odda v najem poslovni prostor v objektu, na naslovu Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (parc. št. 162/8 in 162/21, k.o. 2057 Gorenja vas), in sicer poslovni prostor v kleti objekta (126,80 m2) in teraso (37,00 m2) za opravljanje gostinske dejavnosti. Predmet najema je tudi pet parkirnih prostorov ob poslovnem prostoru, in sicer na zemljišču parc. št. 162/21, k.o. 2057 Gorenja vas. Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin je urejeno, Občina Gorenja vas – Poljane je edini lastnik nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb. Poslovni prostor v podaljšani III. gradbeni fazi, se oddaja brez gostinske opreme in drobnega inventarja. Poslovni prostor še ni registriran za opravljanje gostinske dejavnosti. Za ustrezno registracijo, skladno z veljavno zakonodajo poskrbi izbrani najemnik. II. Izhodiščna cena najemnine: izhodiščna najemnina, določena na podlagi cenitve (Hof Viljem s.p. z dne 3. 5. 2014), skupaj znaša 974,79 evrov na mesec. V izhodiščni ceni ni zajet DDV. III. Način in rok plačila najemnine Najemnik bo najemnino poravnaval v roku 30 od prejema računa, ki ga bo najemodajalec izstavljal do 15. dne v mesecu, za tekoči mesec. Plačilo najemnine v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Obveznost plačila najemnine nastopi v naslednjem mesecu po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Zamude s plačilom najemodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti. Najemnina se bo enkrat letno usklajevala z indeksom rasti življenjskih potrebščin v RS. Najemnik je dolžan plačevati tudi vse davke, prispevke in druge javne dajatve (davek na dodano vrednost …), kateri se v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi obračunavajo in plačujejo glede na višino najemnine, določene v neto znesku (glede na trenutno veljavne predpise se DDV od najemnine ne plačuje). IV. Merila za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi isto ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. V. Varščina za resnost ponudbe: za resnost ponudbe so ponudniki dolžni najkasneje dva dni pred rokom, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 974,79 EUR, in sicer na transakcijski račun najemodajalca, številka 01227-0100007212, odprt pri Banki Slovenije, ter obvezno navesti namen nakazila: varščina, pri nakazilu pa navesti model 00, sklic 601. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v najemnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o vplačilu varščine je obvezni sestavni del ponudbe. Če izbrani najemnik ne bo sklenil najemne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana varščina zadržana kot odstopnina. VI. Vsebina ponudbe Pisna ponudba mora vsebovati: – fizične osebe in samostojni ponudniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega ter začasnega bivališča, EMŠO, davčno številko in številko TRR, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko TRR ter podatke o zakonitem zastopniku, – navedbo ponujene mesečne najemnine za predmet oddaje v najem, ki ga ponudnik dobi na uradni spletni strani Občine Gorenja vas – Poljane ali na sedežu Občine Gorenja vas – Poljane, – pravne osebe morajo k vlogi priložiti kopijo izpiska iz AJPES, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – pisno izjavo, da so ponudniku jasne vse točke iz tega javnega zbiranja ponudb ter da se z njimi strinja in da sprejema vse pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba ponudnika, – potrdilo o vplačilu varščine, – dokazilo, da je ponudnik ustrezno registriran za izvajanje gostinske dejavnosti, – dokazilo ponudnika, da je v zadnjih petih letih že izvajal gostinsko dejavnost, – predstavitev gostinske ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru, ki so predmet javnega zbiranja ponudb. Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno in bo izločena iz nadaljnjega postopka. Najemodajalec si tudi pridržuje pravico brez kakršne koli obveznosti do ponudnika izločiti njegovo ponudbo iz nadaljnjega postopka, če bo ocenil, da je očitno nerealna. VII. Drugi pogoji za udeležbo na v postopku javnega zbiranja ponudb Najemodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek oddaje v najem, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije, vezane na javno zbiranje ponudb. Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki predloži najugodnejšo ponudbo, je izključena. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija najugodnejše ponudnike lahko pozvala k oddaji nove ponudbe ali z njimi opravila dodatna pogajanja, in bo izbrala najugodnejšega ponudnika. Ponudbe bo obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom. Najugodnejši ponudnik mora najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri (od prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe) s prodajalcem skleniti najemno pogodbo, ki jo bo najemodajalec pripravil v skladu z določbami tega javnega zbiranja ponudb. Če ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe, velja, da je odstopil od pogodbe. V tem primeru prodajalec zadrži njegovo varščino. VIII. Dodatni pogoji najema Nepremičnine se oddajajo v najem po načelu videno–najeto. Najemnik mora izpolnjevati vse zakonsko predpisane pogoje za izvajanje gostinske dejavnosti v najetem poslovnem prostoru in v ta namen mora sam in na lastne stroške zagotoviti vsa potrebna dovoljenja, vključno z gradbenim in uporabnim dovoljenjem. Najemnika bremenijo vsi stroški in tveganja pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje. Najemnik pridobi s podpisom najemne pogodbe v uporabo prostor v podaljšani III. gradbeni fazi, brez gostinske opreme in drobnega inventarja. Prav tako se oddaja v najem zunanja terasa, ki ni opremljena. Najemnik je dolžan: – na lastne stroške pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje v roku enega leta od sklenitve najemne pogodbe, – na lastne stroške gradbeno in obrtniško dokončati ureditev prostora, prostor opremiti in pridobiti pravnomočno uporabno dovoljenje za potrebe izvajanja gostinske dejavnosti v roku enega leta od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, in – pričeti z opravljanjem dejavnosti takoj po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja. Prostori se oddajo v najem za določen čas 25 let. Najemnik nima pravice oddati prostorov v podnajem. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma druge dajatve vezane na poslovni prostor, stroške zavarovanja, varovanja ter druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. Najemnik ni upravičen do povrnitve vlaganj v prostore, razen gostinske opreme in drobnega inventarja, niti ne pridobi na podlagi vlaganj kakršnihkoli pravic na prostorih. Najemnik je dolžan poslovni prostor z zunanjo teraso redno vzdrževati in skrbeti za red in čistočo v prostorih, na zunanji terasi ter na zemljišču (parkirišču) v neposredni okolici. Najemnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi eventualno nastala kot posledica uporabe prostora ter zemljišča in opravljanja gostinske dejavnosti. IX. Rok za oddajo ponudb Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 30. 7. 2014 do 13. ure na naslov: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, ali osebno vložena v sprejemni pisarni prodajalca v poslovni stavbi na naslovu Todraž 1, Gorenja vas. Na kuverti mora biti vidno navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za najem nepremičnin« in polni naslov ponudnika. Javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 2014 ob 13.30, v sejni sobi v poslovni stavbi na naslovu Todraž 1, Gorenja vas. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb. X. Dodatne informacije: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremičninah, ki se prodajajo, ter o ostalih zadevah, povezanih s tem zbiranjem ponudb, na tel. 04/51-83-100. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Gorenja vas – Poljane