Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2309. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2014, stran 6014.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 z 29. 7. 2011 – UPB) je Občinski svet Občine Luče na 21. redni seji dne 2. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2014
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2014, ki se po novem glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v evrih|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto  |  Proračun|
|   |                      |  leta 2014|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  2.473.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.849.511|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.742.011|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   107.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |      |
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   66.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |      |
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   132.089|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |      |
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|      |
|   |iz sredstev EU               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  2.473.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |      |
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Obresti                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |      |
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |      |
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Invest. transferi pravnim in fizičnim |      |
|   |osebam, ki niso prorač. uporabniki     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |      |
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE            |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-|      0|
|   |II.-V.-VIII.)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |   425.000|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Luče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2014
Luče, dne 2. julija 2014
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.