Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2330. Odlok o predkupni pravici Občine Šentjur, stran 6043.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.)) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 23. redni seji dne 26. junija 2014 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Šentjur
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Šentjur (v nadaljnjem besedilu: občina) kot predkupne upravičenke na nepremičninah na celotnem območju poselitve ter na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij.
Na tem območju lahko občina uveljavlja predkupno pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve, ki so opredeljena z občinskim prostorskim načrtom in so kot takšna določena v kartografskem delu tega odloka. Kartografski del obsega pregledno situacijo občine z razdelitvijo na grafične liste od številke 01 do 27 in so kot priloga tega odloka na vpogled na pristojnem oddelku občine.
3. člen
Izven poselitvenih območij občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah v primerih, če je tam obstoječa ali predvidena gradnja infrastrukturnih omrežij ali objektov s pripadajočimi varovalnimi pasovi.
4. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje zlasti za:
1. izvedbo Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur, drugih prostorsko izvedbenih aktov in urbanističnih načrtov naselij v občini,
2. gradnjo objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
3. gradnjo objektov za potrebe javne uprave in za potrebe izvajanja javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture, znanosti in raziskovanja ter socialnega varstva,
4. gradnjo stanovanj,
5. rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi objektov,
6. potrebe prenove območij,
7. druge potrebe, predvidene v dolgoročnem razvojnem programu občine, načrtu razvojnih programov ali v posameznih operativnih programih občine.
5. člen
Predkupno pravico v imenu in na račun občine uveljavlja pristojni oddelek občinske uprave.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 52 /03).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2014
Šentjur, dne 26. junija 2014
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.