Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

Ob-2981/14 , Stran 1657
Ob-2981/14
Na podlagi 16. in 29. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. (Uradni list RS, št. 83/12) Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o., objavlja javni razpis za direktorja Javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. Kandidat/ka za direktorja/direktorico javnega podjetja mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je državljan Republike Slovenije; – imeti mora najmanj visokošolsko izobrazbo; – najmanj deset let delovne dobe z zahtevano izobrazbo; – aktivno znanje slovenskega jezika; – vodstvene in organizacijske sposobnosti; – strokovno poznavanje dela na področju gospodarskih javnih služb; – pogoje iz drugega odstavka 255. člena ZGD-1; – druge zakonske pogoje. Kandidat/ka mora k vlogi priložiti: – kratek življenjepis z opisom del, ki jih je opravljal; – dokazilo o doseženi izobrazbi (fotokopijo diplome); – fotokopijo dokumenta, iz katere je razvidna delovna doba (izpisek delovne dobe), oziroma drugo ustrezno potrdilo o delovnih izkušnjah v delovni dobi; – opis dosedanjih del, iz katerega je razvidno poznavanje dela na področju gospodarskih javnih služb; – program dela in vodenja javnega podjetja za čas trajanja mandata; – izjavo kandidata da: – ni član drugega organa vodenja ali nadzora družbe; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine; – mu ni izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica; – da kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti; – potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence, – potrdilo o državljanstvu. Delo se bo opravljalo na sedežu Javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o, na Kopališki 2 v Murski Soboti. Mandat direktorja traja 4 leta. Direktor sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom skupščine družbe. Rok za prijavo je 8 dni in začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Prijave na javni razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev se posredujejo v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja Javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o.« V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo štela tudi vloga, ko kandidat ne priloži v objavi razpisa zahtevane dokumentacije ter vloga, iz katere ni mogoče razbrati ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje. O izboru bodo kandidati obveščeni v zakonsko določenem roku.
Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o.