Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

Ob-2960/14 , Stran 1659
Ob-2960/14
Na podlagi 2, 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13) ter v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: Garsonjera (stanovanje oziroma posamezni del št. 22) v 5. nadstropju stanovanjskega bloka na Ulici Koroškega bataljona 5 v Ljubljani, v skupni neto izmeri 25,61 m2 (od tega: soba s kuhinjo 16,33 m2, kopalnica 5,20 m2, predsoba 2,01 m2, balkon 1,07 m2 ter kletna shramba 1,00 m2); ID znak: 1735-35-22; stavba št. 35, k.o. 1735 – Stožice, leto izgradnje 1975. Nepremičnina, ki je predmet prodaje je last Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. Nepremičnina ni predmet denacionalizacijskih postopkov in na njej ne obstaja ne zakonita ne pogodbena predkupna pravica. Prav tako nepremičnina ni obremenjena z drugimi bremeni (hipoteke, služnosti). Nepremičnino je v juniju 2014 ocenil sodni izvedenec in cenilec gradbene stroke, po mnenju katerega je nepremičnina potrebna temeljite prenove. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna pogodba. 4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% izhodiščne cene (2.700,00 EUR). Varščino so dolžni ponudniki vplačati/nakazati na transakcijski račun Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., št. 03100-1005605502 pri SKB d.d., s pripisom »varščina za nakup nepremičnine – garsonjera na Ulici Koroškega bataljona 5«. Položena varščina se izbranemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo varščina vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika, na njihov osebni oziroma transakcijski račun. 5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora kupec predložiti ponudbo oziroma sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje: – Nepremičnina se prodaja oziroma kupuje po načelu »videno – kupljeno«. – Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – garsonjera na Ulici Koroškega bataljona 5«. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime oziroma naziv ter točen naslov oziroma sedež pošiljatelja. Ponudniki ponudbe predložijo v tajništvu družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana. – Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziroma ID številko za DDV, št. osebnega oziroma transakcijskega računa ter naziv in naslov banke za vračilo varščine, – točno navedbo nepremičnine, ki jo želi ponudnik kupiti, – ponujeno ceno/kupnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko osebnega oziroma transakcijskega računa ter navedbo banke, pri kateri je le-ta odprt za primer vračila varščine, – kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe), priglasitveni list oziroma izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od 3 mesecev (samostojni podjetnik posameznik oziroma pravne osebe), – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, – izjavo ponudnika o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, – izjavo ponudnika o vezanosti na ponudbo do sklenitve prodajne pogodbe. – Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po prejemu pisnega sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega stavka, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zdrži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe niti v podaljšanem roku, se njegova varščina zadrži in velja, da je odstopil od sklenitve pogodbe. – Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena/kupnina. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine – najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno kupnino. – V primeru, da je podanih več (pravočasnih in popolnih) ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno si družba Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. pridržuje pravico, da s ponudniki opravi dodatna pogajanja. – Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer vsebovala vse elemente ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval ter jo bo kot nepopolno izločil in o tem obvestil ponudnika. – Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za to določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb bodo morebitni ponudniki pisno obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja prispelih ponudb. 6. Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je predmet javnega zbiranja ponudb oziroma prodaje je 27.000,00 EUR. V izhodiščno ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga je dolžan plačati izbrani ponudnik oziroma kupec. Kupec nosi tudi vse preostale stroške v zvezi s pravnim poslom oziroma v zvezi s prenosom lastninske pravice. 7. Način in rok plačila kupnine Izbrani ponudnik oziroma kupec je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od sklenitve prodajne pogodbe, na osnovi izstavljenega računa prodajalca – družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 8. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških in dajatvah se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. 9. Rok za oddajo ponudb: Rok za oddajo ponudb je do srede, 20. 8. 2014, do 9. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sredo, 20. 8. 2014, ob 10. uri, v prostorih družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. 10. Postopek javnega odpiranja ponudb vodi komisija, imenovana za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb s strani direktorja Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. 11. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe oziroma čas vezanosti na ponudbo, in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj do vključno dneva sklenitve prodajne pogodbe. 12. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da ne sklene prodajne pogodbe s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno oziroma da začeti postopek prodaje nepremičnine ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 13. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo predmetne nepremičnine oziroma v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb ter natančnejše podatke o nepremičnini in informacije za morebitni ogled nepremičnine lahko interesenti dobijo v tajništvu družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, tel. 01/582-25-00, e-pošta: mail@lpp.si, vsak delovnik med 8. in 12. uro. Besedilo javnega zbiranja ponudb bo objavljeno na spletni strani družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.: www.lpp.si. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.