Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

Št. 51-16/2014-110-1 Ob-2998/14 , Stran 1669
Št. 51-16/2014-110-1 Ob-2998/14
JGZ Brdo Predoslje 39, 4000 Kranj, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju
1. Naziv in sedež prodajalca: JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj (prodajalec). 2. Opis predmeta prodaje Prodaja se les na panju, ki ga je potrebno pospraviti zaradi žledoloma. Prodaja se tudi biomasa v gozdu, ki je posledica žledoloma. Skupna količina je ocenjena na cca 4.000 m3 lesa in cca 5.000 prm biomase/sekancev. Izbrani izvajalec se s sklenitvijo pogodbe zavezuje, da spravi in odkupi ves poškodovani les ter biomaso tudi v primeru, da ta presega ocenjeno količino na celotni površini sanacije, ki znaša cca 200 ha. Tudi za te odkupljene količine lesa in biomase/sekancev ostanejo enake dogovorjenim pogodbenim cenam. Površine predstavljajo vzhodni del kompleksa Brdo in obsegajo oddelke 246, 250, 251, 252, 254 in odseka 253a, 253b, v skupni površini cca 200 ha. Iz gozda je potrebno spraviti ves les s premerom večjim od 10 cm. Posek in spravilo je potrebno izvesti na sklenjenem območju posestva Brdo (cca 200 ha). Ves les je potrebno spraviti do gozdne ceste in ga do zaključka pogodbe odpeljati iz gozda. Na površinah, oddaljenih od ceste več kot 20 metrov, je potrebno ravnati skladno s Pravilnikom o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08). V pasu 20 m ob cestah (cca 13 km cest) je potrebno odstraniti posledice žledoloma (npr. vrhači) in vse sečne ostanke. V večjih jedrih mlajših razvojnih faz je potrebno odstraniti vsa poškodovana ali nagnjena drevesa in jih zmleti v biomaso. Prodaja se celotna količina lesa in biomase, obračun se napravi po dejansko oddanih količinah na podlagi oddajnic in tehtalnih listov. Ocenjene količine lesa: – ca. 4.000 m3; hlodovina do 40%, celuloza do 50%, drva do 10%. – ca. 5.000 prm zmlete biomase. Zgoraj navedene količine so zgolj okvirne in naročnik, zaradi morebitnih odstopanj od ocenjenih količin lesa, ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti. Rok za izvedbo sečnje, spravila in vzpostavitve gozdnega reda je 31. avgust 2014, kar je tudi rok za odvoz vse biomase. Rok za odvoz vsega lesa s celotne površine poseka in spravila je 10. september 2014. 3. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa na panju. 4. Izhodiščna cena Izhodiščna cena za predmet prodaje lesa na panju znaša: – hlodovina iglavci: 32 EUR/ m3, – celuloza 8 EUR / m3 (pri boru je cca m3= tona), – biomasa: 0,5 EUR / prm, – drva: 12 EUR / m3. V izhodiščnih cenah ni zajet 22% DDV, ki ga plača kupec. 5. Način in rok plačila kupnine Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino za posekan in spravljen les plačati mesečno, za obdobje od 1. dne meseca oziroma dne začetka sečnje (za prvi mesec) do zadnjega dne v mesecu, v roku 8 dni od prejema računa. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v kupoprodajni pogodbi. Plačana varščina se ne obrestuje. JGZ Brdo bo na podlagi odpremnic in tehtalnih listov mesečno izstavljal račune. 6. Plačilo varščine Varščina znaša 3.000 EUR. Varščino je potrebno plačati na račun prodajalca, št. 02068-0090878267 odprtega pri NLB. Varščina se plača v enkratnem znesku. Ponudniki so dolžni plačati varščino najkasneje do roka za oddajo ponudb. Plačilo varščine je pogoj za upoštevanje ponudbe in potrdilo o plačilu varščine mora biti priloženo ponudbi, saj je obvezna sestavina le-te. 7. Pogoji prodaje Predmetno premično premoženje se prodaja po načelu videno – kupljeno. Ponudnik je dolžan k ponudbi priložiti navedbo ponujene cene brez DDV, ločeno za hlodovino [EUR/m3], celulozni les [EUR/m3 ali EUR/t s faktorjem pretvorbe m3 v tono], biomasa [EUR/prm ali EUR/t s faktorjem pretvorbe prm v tono] in drva [EUR/m3 ali EUR/pr ali EUR/t s faktorji pretvorbe), ki ne sme biti manjša od izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede višjo ceno od izhodiščne. Vsi stroški v zvezi z izvedbo in spravilom lesa, vzpostavitvijo gozdnega reda ter stroški v zvezi s škodo, ki bi nastala pri sečnji in spravilu, bremenijo ponudnika (kupca). Poškodovano gozdno in cestno infrastrukturo (poškodbe gozdnih cest, poškodovani drenažniki itd.) je potrebno sanirati do 12. septembra 2014. Vso gozdno in prometno infrastrukturo je potrebno vrniti v prvotno stanje. 8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: Ponudbo lahko odda pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki je skladno z veljavnimi predpisi registriran in usposobljen za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih oziroma lahko v njegovem imenu in na njegov račun ta dela v gozdovih opravi za to dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi registrirano in usposobljeno podjetje. Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vsebuje naslednje sestavine: – potrdilo o plačilu varščine, ki ga izda prodajalec, – potrdilo prodajalca, da ima ponudnik poravnane vse zapadle obveznosti do prodajalca, – potrdilo prodajalca, da je ponudnik izpolnil vse dosedanje pogodbene obveznosti do prodajalca, ki so zapadle do roka za oddajo ponudb, – podatki o ponudniku (OBR-1), – izjava o ponujeni kupnini, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene (OBR-2), – izjava o sposobnosti in usposobljenosti za izvedbo poseka in spravila lesa (OBR-3), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – potrdilo o blokadi TRR, – izjava o vezanosti na dano ponudbo (OBR-4), – izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb za prodajo lesa na panju (OBR-5), – osnutek kupoprodajne pogodbe s parafirano vsako stranjo, – pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb, v primeru da ponudnika zastopa pooblaščenec. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vsa zgoraj zahtevana potrdila, vse izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije in parafiran osnutek kupoprodajne pogodbe. Ponudnik lahko zahtevane dokumente predloži v fotokopijah, razen podpisanih priloženih obrazcev in parafirane kupoprodajne pogodbe, ki jih mora ponudnik predložiti v izvirniku. Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled v izvirnike dokumentov. Prodajalec bo v primeru dvoma glede usposobljenosti izvajalca del v gozdu, ponudnika (kupca) pozval k predložitvi dodatne dokumentacije. Ponudnikovo neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti glede registracije in usposobljenosti izvajalca del, pomeni razlog za razveljavitev kupoprodajne pogodbe s strani prodajalca. V tem primeru prodajalec zadrži ponudnikovo (kupčevo) varščino, prav tako pa si pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. 9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika Prodajalec bo najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi merila najvišje povprečne ponujene cene (kupnina). Ponujena cena za vsak posamezni gozdni sortiment mora biti višja ali vsaj enaka izhodiščni ceni navedeni pod točko 4. Povprečna ponujena cena se izračuna kot ponderirana vrednost cen za posamezen gozdni sortiment, in sicer: ponujena cena za hlodovino iglavcev * 0,69 + ponujena cena za celulozo * 0,21 + ponujena cena za biomaso * 0,04 + ponujena cena za drva * 0,06. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, ki bodo enakovredne, bo prodajalec opravil dodatna pogajanja, s ponudniki, ki bodo podali najugodnejše ponudbe. 10. Sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom Prodajalec bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo v roku 3 dni od dne odpiranja ponudb. Če izbrani ponudnik pogodbe ne podpiše, prodajalec zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. 11. Nepravočasne/nepopolne ponudbe Ponudbe, ki so prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasna, vendar nepopolna ponudba, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Ne glede na navedeno pa lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. 12. Veljavnost ponudbe: ponudba mora biti veljavna 90 dni od dne oddaje. 13. Vračilo varščine: vplačana varščina, bo po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačana varščina se bo vrnila brez obresti. 14. Rok za oddajo ponudb Ponudnik mora oddati svojo ponudbo (z vsemi zahtevanimi dokumenti iz 8. točke tega razpisa) v vložišče prodajalca (tajništvo v hotelu Brdo) do 28. 7. 2014, do 10. ure. Prepozne ponudbe bodo izločene iz postopka. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Javno zbiranje ponudb – les na panju 2014, Ne odpiraj«. 15. Kraj in čas odpiranja ponudb Odpiranje pisnih ponudb bo v sejni sobi prodajalca (1. nadstropje pristave Zois) dne 28. 7. 2014, ob 11. uri. Odpiranje ponudb je javno. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno po elektronski pošti na dan odpiranja ponudb. JGZ Brdo lahko do sklenitve pravnega posla (podpisa pogodbe), brez odškodninske odgovornosti, prekine oziroma ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, ne da bi za to navedla razloge. 16. Razpisna dokumentacija, dodatne informacije in ogled Celotno razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spletni strani prodajalca JGZ Brdo: http://www.brdo.si/aktualno Svoja vprašanja v zvezi s prodajo premičnega premoženja v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki pošljete na elektronski naslov: velimir.kemec@gov.si. Ponudniki si pred oddajo ponudbe morajo ogledati lokacijo del, za ogled se je potrebno najaviti na zgoraj navedenem elektronskem naslovu. Vsa navodila, dana ob ogledu lokacije, veljajo kot del pogojev za sodelovanje oziroma oddajo ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli prekiniti postopek izbire, pri čemer bo ponudnikom vrnil plačano varščino, ne bo pa kril morebitnih drugih nastalih stroškov z oddajo ponudbe. 17. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani prodajalca: http://www.brdo.si/aktualno.
JGZ Brdo