Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

Ob-2990/14 , Stran 1657
Ob-2990/14
Svet Centra za socialno delo Ljubljana - Šiška razpisuje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93, 45-I/94 – Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/94, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 – ZDR-1 in 78/13 – popr.), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 32. člena Statuta Centra za socialno delo Ljubljana-Šiška ter sklepa seje sveta z dne 7. 7. 2014, prosto delovno mesto direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Ljubljana - Šiška. Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj, ali – višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha. Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti še življenjepis ter program razvoja centra za mandatno obdobje za katerega se prijavlja. Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave razpisa. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Svet Centra za socialno delo Ljubljana - Šiška, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, z oznako: »Razpis za direktorja/ico – Ne odpiraj«. O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Ljubljana - Šiška