Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2323. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono »KOSTROJ« Slovenske Konjice – za ureditev parkirišča za osebna vozila za Kostroj, stran 6037.

Na podlagi 23., 27. in 34. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 31. redni seji dne 3. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono »KOSTROJ« Slovenske Konjice – za ureditev parkirišča za osebna vozila za Kostroj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono »KOSTROJ« Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 5/05) se spreminja in dopolnjuje po projektu št. 03/14-LN/SP, ki ga je v maju 2014 izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske Bistrice in je sestavni del tega odloka, ki vsebuje tekstualni del s smernicami in mnenji ter grafične priloge.
2. člen
(predmet odloka in razlog za spremembo)
(1) Razlog za spremembo prostorskega akta predstavlja višinska razlika med terenom parkirišča in Podjetniško ulico, ki onemogoča ureditev cestnega priključka.
(2) Poseg ne sodi v kategorijo posegov, za katere je potrebno izdelati presojo vplivov na okolje.
II. MEJA OBMOČJA OBRAVNAVE
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev)
Območje spremembe in dopolnitve prostorskega akta se nanaša na parcele št. 919/229, 931/2 in 930/1 – del, k.o. Slovenske Konjice in je veliko cca 1958 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Na območju obravnave v spremembah in dopolnitvah prostorskega akta je neurejeno makadamsko parkirišče. Funkcija območja urejanja se ohranja.
IV. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA, ENERGETSKEGA IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA UREJANJA
5. člen
(1) V 8. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki glasi:
»(4) Za dovoz na parkirišče »Kostroj« se uredi cestni priključek iz lokalne ceste LC 383071 Slovenske Konjice–Šolska–Industrijska. Višinska razlika na južni parcelni meji se premošča s podporno konstrukcijo, ki je maksimalno ozelenjena. Prav tako se ozelenijo vse proste površine na obrobju parkirišča.«
(2) Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek, postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
V. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Vse ostale določbe osnovnega Odloka o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono »KOSTROJ« (Uradni list RS, št. 5/05) ostanejo nespremenjene.
7. člen
Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono »KOSTROJ« – za ureditev parkirišča za osebna vozila za Kostroj je stalno na vpogled na Občini Slovenske Konjice.
8. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom izvaja pristojna inšpekcijska služba.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0008/2014
Slovenske Konjice, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.