Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2314. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Mežica, stran 6017.

Na podlagi določil 6. in 113. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10, 57/12), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 28/11, 43/11) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 27. seji dne 18. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o ureditvi cestnega prometa v Občini Mežica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo osnove za urejanje cestnega prometa na javnih prometnih površinah v Občini Mežica, na drugih javnih površinah in v naseljih na območju Občine Mežica na področju:
– postavljanja in vzdrževanja prometne signalizacije,
– načrtovanja, postavljanja in vzdrževanja semaforskih naprav,
– stalne omejitve in prepovedi prometa,
– začasne omejitve, preusmeritve ali prepovedi prometa,
– parkirnih prostorov in parkiranja,
– avtobusnih postaj in postajališč,
– posebnih prometnih režimov (dostava blaga, čiščenje prometnih površin, posebna uporaba prometnih površin, odstranitev in zadržanje nepravilno parkiranih vozil),
– prepovedi ogrožanja javnih prometnih površin in prometa na njih.
2. člen
Javne prometne površine po tem odloku so vse kategorizirane občinske ceste, nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, posebne površine za pešce (za promet z vozili zaprto območje), parkirne površine in avtobusna postajališča, ki jih lahko vsak uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih.
II. UREDITEV PROMETA
3. člen
(1) Promet na javnih površinah se odvija na način in pod pogoji, določenimi s postavljeno prometno signalizacijo, ki promet na posamezni javni površini dovoljuje, omejuje ali prepoveduje ter v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Strategijo prometne in prostorske ureditve javnih površin, prometno ureditev ter prometni režim na občinskih cestah sprejema Občinski svet Občine Mežica na predlog župana. Postavljanje prometne signalizacije na posamezni javni površini na območju Občine Mežica pa ureja občinski upravni organ pristojen za ceste (v nadaljevanju: upravni organ), z aktom, ki temelji na določbah veljavnih predpisov.
III. POSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE
4. člen
(1) Odločbo o postavitvi, odstranitvi ali dopolnitvi prometne signalizacije in drugih naprav, ki zagotavljajo varnost cestnega prometa na javnih prometnih površinah, izda upravni organ.
(2) Investitor del financira pri novogradnjah in rekonstrukcijah cest oziroma javnih prometnih površinah postavitev nove ali nadomestitev stare prometne signalizacije. Le-ta se določi v tehnični dokumentaciji, h kateri je potrebno pridobiti soglasje upravnega organa.
5. člen
(1) Prometno signalizacijo postavlja upravni organ in vzdržuje vzdrževalec javnih prometnih površin (v nadaljevanju: vzdrževalec). Sredstva za postavljanje in vzdrževanje prometne signalizacije na javnih prometnih površinah zagotovi Občina Mežica.
(2) Prometna signalizacija in prometna oprema javnih cest mora biti postavljena in označena skladno s predpisi, ki urejajo ceste, in tako, da je dobro vidna. Biti mora redno vzdrževana in ob vsakem uničenju, poškodovanju ali odstranitvi zamenjana, nadomeščena ali ponovno označena.
(3) O postavljeni prometni signalizaciji mora vzdrževalec voditi ustrezno evidenco.
(4) En izvod evidence z vsemi spremembami in dopolnitvami hrani upravni organ.
(5) Evidenca o prometni signalizaciji mora vsebovati naslednje podatke:
1. datum in uro postavitve,
2. naziv in številko,
3. kraj in cesto postavitve,
4. številko odločbe občinske uprave.
(6) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje vzdrževalec, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom, odgovorna oseba vzdrževalca pa z globo 250 eurov.
6. člen
Splošni nadzor nad postavljeno prometno signalizacijo in nad evidenco o njej opravlja upravni organ, operativni nadzor pa inšpekcijski organ, pristojen za ceste (v nadaljevanju: občinski inšpektor), ki opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o cestah in predpisih izdanih na njegovi podlagi.
IV. SEMAFORSKE IN SVETLOBNE NAPRAVE
7. člen
(1) Načrtovanje in postavitev semaforskih in svetlobnih naprav določa upravni organ.
(2) Občina zagotovi postavitev svetlobnih naprav na prehodih za pešce na kategoriziranih občinskih cestah.
V. STALNE OMEJITVE IN PREPOVEDI PROMETA
1. Omejitev hitrosti
8. člen
(1) Na območju naselij je najvišja dovoljena hitrost vozila 50 km/h.
(2) Na posameznih cestah v naselju ali njihovih delih je največja dovoljena hitrost za vozila lahko največ 70 km/h, če varnost prometa in predpisani prometnotehnični elementi to omogočajo in je to določeno s predpisanim prometnim znakom.
2. Območja za pešce
9. člen
(1) Območje za pešce je del ceste ali cesta v naselju ali del naselja, ki je namenjen pešcem in je kot tako označeno s predpisano prometno signalizacijo.
(2) V območjih za pešce je dovoljen tudi promet uporabnikov posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev oziroma kolesark (v nadaljnjem besedilu: kolesarjev), vendar le tako, da ne ogrožajo pešcev.
(3) V območju za pešce je promet v vsakem času dovoljen za nujne vožnje vozilom policije, nujne medicinske pomoči, zaščite in reševanja, državnih in lokalnih gospodarskih javnih služb in zdravstvene službe ob obiskih bolnikov. Druga vozila smejo zapeljati v območje za pešce le, če je to dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo.
(4) Najvišja dovoljena hitrost vozila na območju za pešce je 10 km/h.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki v območju za pešce ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena.
10. člen
Območja za pešce določi občinski svet na predlog upravnega organa.
11. člen
Za kakršenkoli izredni dovoz v območja za pešce ali prometne površine, na katerih je prepovedan promet za določene vrste vozil, je potrebno dovoljenje, ki ga izda upravni organ.
3. Območje omejene hitrosti
12. člen
(1) Za območje omejene hitrosti lahko občinski svet določi del naselja ali ulico, če je zaradi gostote prometa pešcev in njihove varnosti potrebno omejiti hitrost vozil pod 50 km/h.
(2) Hitrost vozil ne sme biti omejena na manj kot 30 km/h.
VI. ZAČASNE OMEJITVE, PREUSMERITVE ALI PREPOVEDI PROMETA
13. člen
(1) Dela na cesti, športne, kulturne ali druge prireditve na ali ob prometni površini, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravnega organa.
(2) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, odgovorno osebo za postavitev zapore, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(3) Če v dovoljenju iz prvega odstavka tega člena ni določena odgovorna oseba za postavitev zapore, zaporo postavi vzdrževalec občinskih cest, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo in občinskega inšpektorja najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.
(4) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja.
(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(6) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek vzdrževalec cest, če delno ali popolno zaporo občinske ceste izvede brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem, ali v predpisanem roku na predpisan način ne obvesti policije in občinskega inšpektorja o izvedbi zapore, odgovorna oseba vzdrževalca ceste pa z globo 100 eurov.
14. člen
Če občinski inšpektor ugotovi, da je bil spremenjen prometni režim brez dovoljenja upravnega organa, z odločbo odredi vzdrževalcu cest takojšnjo vzpostavitev prometnega režima v prvotno stanje, na stroške povzročitelja.
15. člen
(1) Če na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prometne in druge nesreče ter izrednega dogodka ali če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej, lahko upravni organ začasno prepove uporabo občinske ceste za vse ali posamezne vrste vozil ali skupin vozil, oziroma dovoli vožnjo samo tistih vozil, ki so ustrezno opremljena. O prepovedi uporabe občinske ceste mora v roku ene ure po elektronski poti obvestiti pristojno policijsko upravo in občinskega inšpektorja ter javnost na krajevno običajen način.
(2) Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora vzdrževalec ceste označiti s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek vzdrževalec ceste, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba vzdrževalca ceste pa z globo 500 eurov.
(4) Po prenehanju vzrokov za prepoved ali omejitev prometa se takoj vzpostavi prvotno stanje.
VII. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE
16. člen
Na območju Občine Mežica so za parkiranje motornih vozil namenjene javne parkirne površine:
– urejene javne parkirne površine, določene s prometnimi znaki kot parkirni prostori in površine, kjer je parkiranje časovno omejeno ali nadzorovano,
– rezervirane parkirne površine,
– druge javne parkirne površine.
17. člen
Urejeni parkirni prostori so prostori, ki so določeni s tem odlokom. Upravni organ z odločbo določi način parkiranja na urejenih parkirnih prostorih.
18. člen
(1) Rezervirane parkirne površine se lahko z odločbo upravnega organa določijo za:
– potrebe službenih vozil na podlagi predhodnega dovoljenja,
– parkiranje vozil, ki so označene s posebnim znakom za invalide,
– parkiranje intervencijskih vozil,
– parkiranje vozil najemnikov parkirnih prostorov,
– parkiranje tovornih motornih vozil in avtobusov,
– parkiranje turističnih avtobusov,
– avtotaksi vozila.
(2) Rezervirane parkirne površine morajo biti vidno označene s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Na njih lahko parkirajo le motorna vozila, katerim to dovoljuje označba parkirne površine.
(4) Parkirne površine za potrebe službenih vozil se lahko rezervirajo za posamezne časovne termine in se v ostalem času uporabljajo kot splošno urejeni javni parkirni prostori.
(5) Za rezervirane parkirne površine se lahko zaračunava najemnina, ki jo s sklepom določi občinski svet. Kriterije za določitev najemnine določi občinski svet.
19. člen
(1) Parkiranje tovornih vozil in avtobusov je dovoljeno le na javnih parkirnih površinah, določenih za tovorna vozila in avtobuse.
(2) Javne parkirne površine za tovorna vozila in avtobuse določi upravni organ z odločbo.
(3) Upravni organ lahko izjemoma dovoli in določi pogoje za parkiranje tovornih vozil in avtobusov na drugih javnih površinah podjetjem, organizacijam in fizičnim osebam v zvezi z njihovo proizvodnjo ali storitveno dejavnostjo, če to ne ovira drugih udeležencev v prometu.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
20. člen
(1) Kadar voznik zapusti vozilo, mora izključiti motor vozila, ukreniti vse potrebno, da se vozilo ne more samo premakniti in vozilo zavarovati pred neupravičeno uporabo.
(2) Če se voznik z vozilom ustavi na cesti za več kot 3 minute, mora ugasniti motor.
(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
21. člen
(1) Na javnih površinah in parkiriščih je prepovedano parkirati, shranjevati ali zapustiti stanovanjske in tovorne prikolice, avtodome, neregistrirana in nevozna vozila, čolne in druge plovne objekte in druge materiale.
(2) Ustavljanje in parkiranje vozil je prepovedano:
– kadar je prepoved določena s prometnim znakom,
– na kolesarski stezi, pločniku ali pešpoti,
– na označenem avtobusnem postajališču (dovoljeno je ustavljanje na postajališču izven vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet),
– pred uvozom ali na dohodu v stavbo, garažo, dvorišče ali gradbišče oziroma v primeru, da ovira pristop v stavbo, garažo, dvorišče ali gradbišče ter v oddaljenosti manj kot 2 m od izložb,
– na ali pred komunalnimi napravami (priključki na vodovodno omrežje, vhodi v kanalizacijo, hidranti, kontejnerji za odpadke, prometnimi zapornicami in tam, kjer je posebej označeno),
– na vseh javnih prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil.
(3) Na javnih prometnih površinah, kjer je prepovedano parkiranje in ustavljanje, je izjemoma dovoljeno ustavljanje z vozili zaradi dostave, določene s tem odlokom.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
VIII. AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
22. člen
Avtobusna postajališča za vstopanje in izstopanje potnikov na javnih cestah izven naselja ter na delu javnih cest v naselju morajo biti izven vozišč. Izpolnjevati morajo tehnične normative in minimalne pogoje, ki so določeni s predpisi organa pristojnega za promet.
23. člen
Upravni organ lahko izjemoma, po presoji okoliščin pomembnih za varnost prometa, dovoli ureditev avtobusnega postajališča na vozišču kategoriziranih občinskih cest. Svoje dovoljenje lahko prekliče, če ugotovi, da je tako postajališče postalo nevarno oziroma so nastali pogoji za izgradnjo postajališča izven vozišča ali da zanj ni več potrebe.
24. člen
(1) Nadstrešnice na avtobusnih postajališčih so dolžni vzdrževati vzdrževalci občinskih javnih prometnih površin.
(2) Občinski inšpektor lahko izda odločbo vzdrževalcu javnih prometnih površin o vzdrževanju nadstrešnic na avtobusnih postajališčih.
(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek vzdrževalec ceste, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba vzdrževalca ceste pa z globo 500 eurov.
IX. POSEBEN PROMETNI REŽIM
1. Dostava blaga
25. člen
(1) Dostava in dovoz blaga na javnih prometnih površinah ne sme onemogočiti promet drugih udeležencev cestnega prometa.
(2) Po odstranitvi blaga je potrebno prometno površino temeljito očistiti. Blago in embalažo, dostavljeno in odloženo na javne površine, je potrebno odstraniti takoj po dostavi.
(3) Če je treba zaradi nalaganja ali razlaganja tovora vozilo ustaviti na pešpoti ali kolesarski poti, mora imeti voznik za to dovoljenje upravnega organa.
(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 40 eurov. Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba upravnega organa, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena.
2. Posebna uporaba javnih prometnih površin
26. člen
(1) Javne prometne površine se lahko s soglasjem upravnega organa uporabljajo tudi za:
– občasno postavljanje kioskov, prodajnih stojnic, gostinskih vrtov, telefonskih govorilnic, panojev, stebrov in podobno,
– izvajanje športnih prireditev,
– organizacijo zborovanj, zabavnih in kulturnih prireditev, kadar to ne moti prometa.
(2) Dovoljenje za posebno uporabo javnih površin izda upravni organ ob soglasju vzdrževalca javnih površin, na katere se nanaša, v skladu z odlokom o občinskih taksah.
27. člen
Če občinski inšpektor ugotovi, da je na javni prometni površini postavljen objekt iz prvega odstavka prejšnjega člena brez soglasja upravnega organa ali v nasprotju s soglasjem, z odločbo odredi upravljavcu prometne površine takojšnjo odstranitev na stroške lastnika objekta.
3. Čiščenje ceste, posebnih javnih površin in drugih javnih prometnih površin
28. člen
(1) Čiščenje in pranje javnih prometnih površin ter odvoz komunalnih in drugih odpadkov morajo izvajalci organizirati tako, da je promet čim manj oviran. Na prometno zelo obremenjenih javnih cestah lahko upravni organ določi čas, v katerem je izvajanje teh dejavnosti prepovedano.
(2) Pred pričetkom čiščenja, odvoza odpadkov, vzdrževalnih del na cesti in opravil zimske službe lahko izvajalec postavi prometne znake za prepoved parkiranja na odsekih cest, kjer bo izvajal ta dela.
(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalca, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba izvajalca ceste pa z globo 500 eurov.
4. Odstranjevanje nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil
29. člen
Občinski inšpektor lahko odredi odvoz vozila:
– če je vozilo parkirano na rezerviranem parkirnem prostoru,
– če je vozilo parkirano na površinah, namenjenih pešcem,
– če je vozilo parkirano na zelenicah in v parkih,
– če je vozilo parkirano pred vhodom v stavbo ali garažo, oziroma na dovozu do stavbe,
– če je vozilo parkirano na avtobusnih postajališčih in označenih avtobusnih postajah javnega prometa,
– če je vozilo parkirano na prostorih, določenih za razkladanje dostavnih vozil, ob dovozih in odvozih z gradbišč, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški, kontejnerji za smeti, pred prometno zapornico),
– če je vozilo zapuščeno in parkirano na katerikoli javni površini,
– če je vozilo parkirano na površini, kjer to prepoveduje vertikalna ali horizontalna prometna signalizacija,
– če je vozilo parkirano na cestišču, ki je posebej označeno s posebno obvestilno tablo, na kateri je odrejena splošna prepoved prometa zaradi izvedbe športne in druge prireditve.
30. člen
(1) Kadar je vozilo ali priklopno vozilo, ki ni označeno s predpisanimi registrskimi tablicami ali veljavnimi preizkusnimi tablicami, parkirano na javni prometni površini več kot tri dni, se smatra vozilo za zapuščeno in zanj odredi občinski inšpektor z odločbo odstranitev vozila na stroške lastnika, če lastnika ni možno ugotoviti, pa na stroške občine.
(2) V primeru, da občinski inšpektor najde zapuščeno vozilo, namesti nanj pisno odredbo, s katero se naloži odstranitev vozila najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe.
(3) Če zapuščeno vozilo ni odstranjeno v roku iz prejšnjega odstavka, ga odstrani pristojni izvajalec odvoza nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil. Po treh mesecih se lahko zapuščeno vozilo uniči ali proda.
(4) Odstranitev vozila iz prvega ali tretjega odstavka tega člena se opravi na stroške lastnika vozila oziroma če lastnik ni znan, na stroške občine.
(5) Občinski inšpektor mora pred odvozom vozila fotografirati mesto in vozilo, ki se odstranjuje, ter zapisniško ugotoviti stanje vozila.
(6) Z globo 120 eurov se kaznuje lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani, kljub temu, da je bila odrejena odstranitev v skladu z drugim odstavkom tega člena.
31. člen
(1) Za odlaganje in varovanje odpeljanih vozil mora biti zagotovljen primerno urejen prostor. Postopek odvoza, hrambe in izdajanja vozil in višino stroškov določi upravni organ.
(2) Posebno pogodbo z izvajalcem odvoza nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil in z izvajalcem shranjevanja odpeljanih vozil sklene župan.
32. člen
Če voznik, lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila odstrani vozilo po tem, ko je občinski inšpektor že pozval pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, mora plačati 50 % določene višine stroškov odvoza. Šteje se, da vozilo ni odstranjeno, dokler ga vlečno vozilo ni odpeljalo.
5. Polje preglednosti
33. člen
(1) V območju nivojskega križišča občinskih cest (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja odstraniti ovire. Če tega ne stori, zagotovi odstranitev ovir na njegove stroške občinski inšpektor.
(3) Preglednostni prostor, pregledno polje in pregledna berma se določi na podlagi predpisa organa pristojnega za promet.
(4) Občinski inšpektor ukrepa tudi v primeru, če je višina ovire v preglednem polju nad 75 cm, merjeno od nivelete vozišča in če so ovire bližje kot 100 cm od roba vozišča.
(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek lastnik oziroma imetnik pravice uporabe nepremičnine, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
X. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI
34. člen
Upravni organ, s soglasjem župana, odredi dodatne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno-varstvenih in zdravstvenih zavodov, šol, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci pojavljajo v večjem številu.
35. člen
(1) Upravni organ, s soglasjem župana, odredi območje umirjanja prometa. Za območje umirjanja prometa se lahko določi del ceste ali cesto v naselju ali delu naselja.
(2) V območju umirjanja prometa imajo prednost pešci. Voznik mora biti posebno pozoren na otroke, ki jim je dovoljena igra v tem območju.
36. člen
(1) Upravni organ, s soglasjem župana, odredi naprave in ukrepe za umirjanje prometa.
(2) Naprave za umirjanje prometa so lahko fizične, svetlobne ali druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnja z neprimerno hitrostjo ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku ceste.
(3) Fizične ovire morajo biti označene z ustrezno prometno signalizacijo.
XI. PREPOVED OGROŽANJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN IN PROMETA NA NJIH
37. člen
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto oziroma javno prometno površino ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti.
(2) Na občinski cesti oziroma javni prometni površini je prepovedano:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. puščati na cesto živali brez nadzorstva;
5. voditi po cesti konje in druge živali, ki so tako podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
6. namerno zažgati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive snovi;
7. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
8. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesar- je in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno dovoljena;
9. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati les, opeko ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet ali če se s tem poškoduje cesta;
10. obračati na cesti vprežne živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;
11. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo;
12. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale in ogrožale promet;
13. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako drugače onesnažiti cesto;
14. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred- mete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora;
15. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali predmete;
16. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo.
(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
XII. NADZOR
38. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo:
– občinski inšpektor nadzoruje cestno prometno signalizacijo, stanje in vzdrževanje cest in objektov na njih, izvajanje del na javnih prometnih površinah v skladu z zakonom in tem odlokom.
– Upravljavci javnih parkirnih prostorov nadzirajo izvajanje reda na javnih parkirnih prostorih, za katere imajo pooblastila župana občine.
– Upravljavec zaprtega parkirnega prostora izvaja kontrolo vhoda in izhoda in nespoštovanje predpisov v zvezi s tem.
39. člen
(1) Občinski inšpektor ima v zvezi z opravljanjem nadzora naslednje pravice in dolžnosti:
– nadzoruje javne površine, določene s tem odlokom in sprejema ukrepe za izvajanje odloka,
– namešča na vozila obvestila o prekršku za mandatne kazni,
– izreka mandatne kazni in jih izterja od kršitelja,
– predlaga kršitelje v postopek sodniku za prekrške,
– izdaja dovoljenja za odvoz nepravilno parkiranih vozil po 30. členu,
– nadzoruje pooblaščene upravljavce parkirnih prostorov,
– sodeluje z delavci policije, če to zahtevajo razlogi varnosti.
(2) Občinski inšpektor lahko zahteva od voznika ob ugotovljeni kršitvi naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva in kraj bivanja.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 58/98).
41. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 37100-0004/2014
Mežica, dne 18. junija 2014
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.