Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2313. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Mežica, stran 6015.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – sklep US) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 27. seji dne 18. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Mežica
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Mežica, ki vsebuje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Odlok določa:
– vrste komunalne opreme, ki je vključena v program opremljanja in ki se obračunava v komunalnem prispevku;
– obračunska območja za posamezne vrste komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere.
(3) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Mežica«, ki ga je v maju 2014 pod št. proj. 14002 izdelala gospodarska družba ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, Maribor. Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Mežica.
2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture, ki je že zgrajena ali je v gradnji ali je načrtovana z občinskim proračunom za leto 2014 in s katero upravlja Občina Mežica oziroma posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb po njenem pooblastilu ter jo sestavljajo:
– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjena opravljanju storitev javne službe (v nadaljevanju: javni vodovod);
– infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna kanalizacija in čistilna naprava);
– objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste po odloku o kategorizaciji občinskih cest (javne ceste), vključno z ustrezno opremo, javna parkirišča, javne zelene površine in igrišča;
– objekti za ravnanje z odpadki.
2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe;
3. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven oskrbe oziroma so enaki stroškom, ki so dejansko nastali za gradnjo komunalne opreme;
4. obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financira iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo zavezance za plačilo komunalnega prispevka;
5. objekt je stavba ali njen del oziroma gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
6. neto tlorisna površina objekta (NTPO) je seštevek vseh tlorisnih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836;
7. parcela oziroma zemljišče je zemljiška parcela ali njen del ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen, skupaj s površinami za njegovo redno rabo in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
3. člen
(1) Obračunska območja po tem odloku so določana za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme.
(2) Za občinske ceste sta določeni dve obračunski območji, in sicer eno za lokalne ceste in javne poti in drugo za zbirne mestne ceste in mestne ceste. Obračunsko območje za lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) je določeno enotno za celo občino in obsega vsa zemljišča v občini, ki so po veljavnih prostorskih občine namenjena poselitvi oziroma je na njih dopustna gradnja. Obračunsko območje za zbirne mestne ceste (LZ) in mestne ceste (LK) je določeno na širšem območju občinskega središča Mežica, na katerem so v skladu z veljavnim odlokom o kategorizaciji občinskih cest določene zbirne mestne in mestne ceste. Območje občine, na katerem se določi obračunsko območje lokalnih cest in javnih poti ter obračunsko območje zbirnih mestnih in mestnih cest je prikazano v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(3) Obračunsko območje javnega vodovoda je določeno enotno za del občine na širšem območju občinskega središča v osrednjem delu občine, ki je opremljen z javnim vodovodom in obsega vse površine na tem območju, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Območje občine, na katerem se določi obračunsko območje javnega vodovoda, je prikazano v elaboratu iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(4) Obračunsko območje javne kanalizacije je določeno na delu območja občine, in sicer na območju naselja Mežica, ki je opremljen z javno kanalizacijo in obsega vse površine na tem območju, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Območje občine, na katerem se določi obračunsko območje javne kanalizacije, je prikazano v elaboratu iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(5) Obračunsko območje čistilne naprave je določeno na delu območja občine, in sicer na območju naselja Mežica, ki je opremljen z javno kanalizacijo, priključeno na čistilno napravo in obsega vse površine na tem območju, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Območje občine, na katerem se določi obračunsko območje čistilne naprave, je prikazano v elaboratu iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(6) Obračunsko območje javnih površin je določeno na delu območja občine, in sicer na območju naselja Mežica, v katerem se nahajajo javne površine in obsega vse površine na tem območju, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Območje občine, na katerem se določi obračunsko območje javnih površin, je prikazano v elaboratu iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(7) Obračunsko območje za objekte za ravnanje z odpadki je določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Območje občine, na katerem se določi obračunsko območje objektov za ravnanje z odpadki, je prikazano v elaboratu iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
4. člen
(1) Komunalna oprema, ki je vrednotena v programu opremljanja, je prikazana v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(2) Skupni stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih in obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih znašajo:
+-------------------------+------------------+------------------+
| Vrsta komunalne opreme | Skupni stroški |Obračunski stroški|
|             |    (€)    |    (€)    |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Lokalne ceste in javne  |    12.564.910|   8.795.437,10|
|poti (LC in JP)     |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Zbirne mestne in mestne |     2.517.318|   2.013.854,40|
|ceste (LZ in LK)     |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Javni vodovod      |     2.909.230|     2.909.230|
+-------------------------+------------------+------------------+
|Javna kanalizacija    |     5.939.538|     5.939.538|
+-------------------------+------------------+------------------+
|Čistilna naprava (ČN)  |      135.219|      135.219|
+-------------------------+------------------+------------------+
|Javne površine (JP)   |     1.882.533|     1.882.533|
+-------------------------+------------------+------------------+
|Objekti za ravnanje z  |     1.025.556|     1.025.556|
|odpadki         |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Skupaj          |    26.974.303|   22.701.367,50|
+-------------------------+------------------+------------------+
5. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, tj. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)), znašajo:
+--------------------------+------------------------------------+
| Vrsta komunalne opreme | Obračunski stroški na enoto (€)  |
|             +-----------------+------------------+
|             | parcele Cp(ij) |  NTPO Ct(ij)  |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Lokalne ceste in javne  |       6,76|       14,01|
|poti (LC in JP)      |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Zbirne mestne in mestne  |       1,92|       4,03|
|ceste (LZ in LK)     |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Javni vodovod       |       2,62|       5,47|
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Javna kanalizacija    |       5,66|       11,9|
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Čistilna naprava (ČN)   |       0,12|       0,27|
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Javne površine (JP)    |       1,79|       3,77|
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Objekti za ravnanje z   |       0,79|       1,63|
|odpadki          |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
6. člen
(1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 31. 12. 2013.
(2) Obračunski stroški na enoto mere iz 5. člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep se objavi v uradnem glasilu občine.
7. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Mežica (Uradni list RS, št. 118/08);
– Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju zazidalnega načrta Smrečnikovo /ZN4 1. faza, ZN5/ (Uradni list RS, št. 56/07).
(2) Za območje iz druge alineje prejšnjega odstavka se šteje, da je bil komunalni prispevek za komunalno opremo, ki jo je zgradil investitor, plačan v naravi z dnem prenosa te komunalne opreme na Občino Mežica.
8. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
(2) Postopki za odmero komunalnega prispevka, pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po doslej veljavnih predpisih.
(3) O sprejemu programa opremljanja obvesti občina ministrstvo, pristojno za prostor.
Št. 422-0001/2014
Mežica, dne 18. junija 2014
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.