Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2292. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane, stran 5965.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) ter 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 47/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 23. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane
1.
K drugemu odstavku 41. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10, 81/10, 22/11 in 55/11), ki določa dovoljene posege na objektih razpršene gradnje, se – na podlagi petega odstavka 15. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in skladno s pojasnili ministrstva pristojnega za prostor, št. 35001-271/2008/MP z dne 11. 7. 2008, ki določajo, da se kot namensko rabo pri objektih razpršene gradnje določi kmetijsko ali gozdna zemljišča – podaja razlaga, da so s ciljem prenove izključno obstoječega stanovanjskega fonda vzdrževalna dela, dozidave in rekonstrukcije objektov razpršene gradnje ter z navedenimi posegi povezana izdaja gradbenih dovoljenj dopustni ne glede na določbe 42. in 43. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane, vendar le pod pogojem, da gre izključno za obseg del, ki predstavljajo izboljšanje bivalnega standarda v teh objektih, ne pa v smislu dodajanja novih stanovanjskih enot ali prostorov za opravljanje novih dejavnosti.
2.
V tretjem odstavku 73. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane se zaradi izvedene geodetske odmere po sprejemu Odloka o občinskem prostorskem načrtu besedilo »na parc. št. 531/5 in 531/3, k.o. Gorenja vas« nadomesti z besedilom »na parc. št. 531/5 in 531/8, k.o. Gorenja vas«. V zvezi z določbo, da se objekti lahko »širijo skladno s končno ureditvijo območja«, se podaja razlaga, da med širitve na celotnem območju obrata Jelovice Gorenja vas sodi tudi gradnja prizidkov v obliki nadstreškov.
3.
Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane.
4.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-16/2007-067
Gorenja vas, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.